3
Yesu a zalay bije a mənuko Musa tə mazlaɓ
Mərak uno ahay, Mbərom kə̀ ngamak ikwen sə təra ɗo anahan ahay. Anga nan, bayiken pə Yesu aday. Winen ɗo maslan a Mbərom, aday winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way, winen ɗowan a mənuko a sa ɗaf apan nga ata awan. Sa ɗaf anan pi mer su way ata nà, zek a Mbərom awan, aday Yesu nà, a bənan à 'am wa cəveɗabay, kawa Musa sə bənan à 'am wa anà Mbərom pi mer su way anahan sa gay ahay anga ɗo su doh a Mbərom ahay fok ataya re.* Lele sə həran nga anà Yesu nà, zal Musa, kawa ana ɗo ahay sə həran nga anà ɗo sa han doh zal doh ata re. Tə ɗiɗek a nà, doh fok cəna, sa han anan nə ɗo, əna ɗo sə ndakay way ahay fok ite nà, Mbərom. Matanan, Musa nà, winen ɗo si mer su way lele sə ɗəfan apan anà Mbərom. Mer su way anahan a nà, sə ɗakan anan anà ɗo a Mbərom ahay, way a Mbərom sa ja pa 'am ataya awan. Əna Yesu Almasihu ite nà, winen nə wan sə lavan nga anà ɗo a Mbərom ahay, a ga mer su way anahan nə ta sə ɗəfan apan lele. Mənuko ɗukwen, kak ɗə pərahak anan azar sa ɗaf apan nga lele, aday sə ɗəfan iɗe anà way saa nay ata tə ataslay mivel a nà, à andav a inde ɗukwen, ɗi təra ɗo anahan ahay re.
Mbərom i varan alay a sa man uda anà ɗo anahan ahay mba
Anga nan, Apasay Cəncan awan a ja, a wa:
«Kak kə slənen dungo a Mbərom biten nà,
kâ sa kuren anan nga a kwanay ahay kawa bije a kwanay ahay kwakwa sə kuray anan nga a tinen ahay ata bay.
À alay ata nà, tinen à kiɓe inde ava kwa kuro fuɗo, tinen apan ti vəze pə Mbərom ta sə kataɓ anan.
Mbərom a wa: “Kwa â ga nə tə canak anan anà way uno ma ga masuwayan aya ava kwa kuro fuɗo dəp nà, tə kataɓak nen hwiya.
10 Anga nan, na mba apan sa ban mivel tu ɗo ataya təte sabay,
aday na wa: Tə jəjayak anan cəveɗ lele à mivel a tinen wa,
tə pərahak anan azar anà cəveɗ uno sabay.
11 À aga mivel uno inde, nə mbaɗak, na wa:
Kula ti zla à man uno inde lele saa man uda sabay.”»
12 Mərak uno ahay, gen anan nga ì zek, anga aday ɗo lelibay a sa ngam sa ɗaf nga pə Yesu sabay ata â ga inde à wulen a kwanay kwa kərtek bay. Ɗo kə̀ ɗəfak nga pə Yesu sabay cəna, kə̀ larak a Mbərom, bahay sə sifa ata awan. 13 Aɗəka bay, viren anan məgala anà zek ahay pac pac, anga aday Fakalaw â njaɗ pikwen alay sa 'am sa njak kwanay bay, bina ki sa təren mə kuray nga aya aday ki gen ines ahay. Əna alay a inde mba cukutok asəne, pac pac varuko anan məgala anà zek ahay. 14 Kak ɗa mbak apan sa ban anan way a mənuko sə ɗəfay ahay apan nga kurre ataya hus à andav inde nà, ata mənuko ɗi japay tə Yesu Almasihu tə ɗiɗek a kutok. 15 Mə vinde à Deftere a Mbərom nà:
«Kak biten kə slənen dungo a Mbərom nà,
kâ saa kuren anan nga a kwanay kawa bije a kwanay ahay sə kuray anan nga a tinen ata bay.
À alay ata nà, tinen apan ti vəze pə Mbərom.»
16 Waya sə sləne dungo a Mbərom aday ta ma nga sə vəze apan ata anaw? Ɗo ana Musa sə təmay atan ahay à Misra wa ataya fok ba? 17 Mbərom a ga mivel ava kwa kuro fuɗo nə pa maya anaw? A ga mivel nà, pu ɗo sa ga ines ahay. Tinen nà, tə məcak à kiɓe inde tololo. 18 Mbərom a mbaɗay sa jəka: «Kula ti zla à man uno inde lele saa man uda sabay» ata nà, a ja nà, pə maya anaw? A ja pu ɗo a sə ɗəfan apan bay ataya fok.§ 19 Natiya ɗə canak anan, tə njaɗak sa zla à man sə njahay ata bay, anga tə ɗəfak nga pə Mbərom a bay.
* 3:2 Ca pə Limle 12.7. 3:11 Ca pə Jabuura 95.7-11. 3:15 Ca pə Jabuura 95.7-8. § 3:18 Ca pə Limle 14.1-35.