4
Mbərom kə̀ zlapak i varak uko cəveɗ sa zla à man sa man uda pə cakay anahan awan. 'Am ata ɗukwen, hwiya winen inde. Anga nan, guko anan ngatay anà zek lele. Bina ɗowan â sa zluwe pə cəveɗ ata wa, aday sa njaɗ man ata sabay bay. Anga mənuko ɗukwen ɗə slənek ləbara mugom a kawa ɗowan a sə kiɓe ataya re. Tinen nà, tə slənek, əna kà mak atan zek bay, anga tə ɗəfak apan nga bay. Matanan, tə njaɗak man sa man uda ata bay. Man sa man uda ata nà, ana mənuko, anga ɗə ɗəfak nga pə Yesu. Mbərom a jan anà ɗo sa ngam sa ɗaf nga pə ləbara anahan mugom a itəbay ataya nà:
«Kula ti zla à man uno inde lele saa man uda ata sabay.*»
Ata nà, a nan sa ja nə man sa man uda inde fan bay bay. Bina, ɓa Mbərom a kə̀ ndəvak anan mer su way anahan sə ndakay daliyugo a kurre ata bay aday ɗaw? Deftere a Mbərom winen apan i ja pə luvon sa man uda nà, a wa:
«Pə luvon cuwɓe anahan a nà, Mbərom a man uda pi mer su way anahan ahay wa fok.»
Matanan, man sa man uda nà, inde coy. 'Am ata mə vinde inde re, a wa:
«Kula ti zla à man uno inde lele saa man uda ata sabay.»
Ɗo sa lah sə sləne ləbara mugom ataya ta zlak à man sa man uda ata bay, anga tə ɗəfak anan apan anà Mbərom a bay, əna man sa man uda nà, inde aday ɗo ahay inde tinen ti zla uda awan. Anga nan, Mbərom a ɗaf luvon hinen miza awan, a ngaman «biten». A sa ɗaf luvon ata ɗukwen, kà vak pə dəɓa a Musa wa bayak awan, a ja anan tə dungo ana Dawuda, a wa:
«Kak biten kə slənen dungo a Mbərom nà,
kâ saa kuren anan nga a kwanay bay.»
Kak abay Yosuwa kà zlak anan ɗo ahay à man sa man uda mbala Mbərom ata acəkan nà, Mbərom i ja 'am sə luvon sa man uda hinen sabay. Əna tinen ɗukwen tə dəzlek bay. Kak matanan nà, luvon sa man uda awan kawa ana Mbərom sa man uda pə luvon cuwɓe ata i nay ahay anga ɗo a Mbərom ahay mba. 10 Mbərom a ndav anan mer su way anahan cəna, a man uda awan. Mənuko ɗukwen, matanan re. Ɗowan a kə̀ dəzlek à man sa man uda kawa ana Mbərom ata nà, i ga mer sə awan sabay, mer su way kə̀ ndəvak. 11 Anga nan, guko məgala lele sə dəzle à man a Mbərom sə lavay anan zek sa man uda ata awan. Guko məgala anga aday ɗowan â saa zluwe pə cəveɗ wa anga kə̀ ɗəfak anan apan anà Mbərom bay kawa bije a mənuko ahay ata bay.
12 'Am a Mbərom nə, winen tə sifa awan, aday winen apan i ga mer su way kawa sa nan. A pa a zalay maslalam 'am a cew ata tə apa. A gaɗ nə hus à mivel su ɗo inde, sə gəzla anan apasay tə sifa. A gaɗ hus a sə gəzla anan man sə zlangay ana kəlakasl ahay tə uzoz a təke. A mba apan sa kay anan abayak nga su ɗo uho təte re. 13 Awan a inde winen mi ɗer zek a pa 'am a Mbərom nə inde itəbay. Way mə ndakay aya fok ta ca ike pa 'am anahan, a san atan zle kərtek kərtek. Way sə mivel a mənuko ahay fok, ɗi saa vəne anan nə pa 'am anahan.
Yesu winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom
14 Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom inde anga mənuko, winen Yesu, Wan a Mbərom. Kə̀ jənak pə cakay a Mbərom awan à mburom. Anga nan, bənuko anan way a mənuko sa ɗaf apan nga ataya lele, ɗakuko anan anan anà ɗo ahay. 15 Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ata nà, a san bəle a mənuko zle lele. Winen nà, kə̀ canak anan anà ɗəce ahay kawa mənuko. Ta ngak anan ɓalay pa 'am, əna kà gak ines itəbay. 16 Anga nan, hayak ikwen ahay, həɗəkuko pə cakay ana Mbərom, ɗo sa gan sumor anà ɗo ahay, mənjəna sə jəjar awan, anga aday ɗâ gan ì zek wa aday ɗâ njaɗ sumor anahan à alay a təɗe ɗa gan may ata awan.
* 4:3 Ca pə Jabuura 95.11. 4:4 Ca pə Laataanooji 2.2. 4:5 Ca pə Jabuura 95.11.