5
Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way fok nà, Mbərom a walay anan à wulen sə ɗo ahay wa, anga aday â gan atan mer su way pa 'am a Mbərom. I varan way ahay anà Mbərom anga ines a tinen a sa ga ataya awan. Ɗo sa san awan bay ataya aday tinen apan ti zluwe à cəveɗ wa ataya nà, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ata nà, a san sa gan atan nga zle, anga winen a ɗukwen bəle a kawa tinen awan. Anga nan, i varan way ma sla dungo aya à Mbərom anga ines anahan aya aday anga ines sə ɗo ahay re. Ɗowan sə walay zek anahan pi mer su way ata nà, ibay. Sə ngaman pi mer su way ata cəna, zek a Mbərom awan, kawa anahan sə ngaman apan anà Haruna ata awan. A təra tə Almasihu ɗukwen, matanan. A walay zek anahan anga sa njaɗ mazlaɓ sə təra bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom bay. Sə ngaman apan nà, zek a Mbərom awan. A jan nà:
«Iken nə wan uno.
Biten nə tərak Bəbay anak.*»
À man hinen inde ɗukwen, a jan nà:
«Iken ɗo sə gəɗan dungo anà way pa sə viyviya awan,
kawa Maliki Sadaka.»
À alay Yesu winen pə daliyugo mba ata nà, a san zle, Mbərom nə məgala anahan inde sa tam ɗo à amac wa. Anga nan, a gan amboh tə məgalak a, tə ayam awan, aday Mbərom â tam anan à amac wa. Mbərom a slənan anan, a slabakay anan à məke wa, anga a ɗəfan apan. Kwa â ga nə winen Wan a Mbərom dəp nà, a tətak sə ɗəfan apan anà Mbərom tə cəveɗ sə ɗəce. A ndav anan mer su way anahan cəna, a təra ɗo sa tam anan ɗo sə ɗəfan apan ahay fok, aday tâ ga inde pa sə viyviya awan. 10 Mbərom a ɗaf anan bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom nə kawa ana Maliki Sadaka ata awan.
Gen anan nga ì zek à cəveɗ a Mbərom inde
11 Way ahay inde bayak a sa jak ikwen pə Maliki Sadaka. Əna ma da 'am a sa jak ikwen anan, anga ki slənen anan bəse bay. 12 Alay a kà slak həna təɗe ki təren ɗo sə ɗakan anan way anà ɗo ahay ite, əna hwiya ki gen anan may ɗo ahay tə̂ ɗakak ikwen anan way cacəɗew aya à 'am a Mbərom inde asa. Abay ki pen nə way sa pa su ɗo məduwen aya coy, əna ki gen anan may həna nà, anà pay kawa gwaslay ahay mba. 13 Ɗowan a winen apan i sa pay cəna, winen gindez a mba. Ɗo matanan ata nà, a san awan fan bay, a gəzlan alay anà way ahay pi zek wa tətibay. 14 Ɗo məceɗ aya nə ta slak sa pa ɗaf tœtəɗo awan. Tə tətakak aday sa mba apan sə gəzlan alay pi zek wa anà way ahay, lele aya tə lelibay aya re.
* 5:5 Ca pə Jabuura 2.7. 5:6 Ca pə Jabuura 110.4.