8
Ɗowan inde sa ga mer su way anga mənuko, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom
Way a məduwen a à 'am a manay sa jak ikwen ayak ata inde nà, həna: Ɗowan inde sa ga mer su way anga mənuko aɗəka, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. Winen mə njahay a à mburom à alay puway ana Mbərom Ba Məgala. Kwakwa ata nà, ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ta ga mer su way a tinen nə à jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom inde, ɗo ahay sə ndakay ata awan. Yesu ite nà, a ga mer su way anahan nà, à man cəncan awan, pə cakay a Mbərom à jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom inde ɗiɗek a, Mbərom sə ndakay ata awan.
Mbərom a ɗaf bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay nà, anga sə varan way aday sə gəɗan dungo anà gənaw ahay. Matanan re, lele ɗukwen ɗo mbala mənuko i njaɗ awan a sə varan anà Mbərom a re. Abay â ga nə winen pə daliyugo aday nà, Yesu i təra ɗo sə gəɗan dungo anà way a bay jiga awan, anga ɗo ahay inde coy, tinen apan ti taa varan way à Mbərom a kawa ana Tawrita awan. Ɗo ataya nà, ta taa ga mer su way a tinen ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, əna doh ata ɗukwen, winen minje su doh sə mazlaɓ a Mbərom a ɗiɗek ata à mburom ata awan. À alay Musa i saa ndakay jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom nà, Mbərom a jan nà: «Pak sləmay lele, ɓəɓot anan nə kawa anuno sa kak anan ahay à ɓəzlom wa ata awan.*» Yesu nà, mer su way anahan nə a zalay su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ataya fok. Anga, tə winen, Mbərom a ɓan 'am zal way anahan sa ɓan tə ɗo ahay kwakwa ata awan, aday way anahan sə zlapay anan i varak uko ata ɗukwen, a zalay winen a kwakwa ata re.
Kak abay 'am a Mbərom sa ɓan tə ɗo ahay kwakwa ata kə̀ tərak way lele coy nà, Mbərom i gan may abay sa ɓan 'am maza wiya sabay. Əna ɗa ca apan həna nà, kà slak bay acəkan, anga Mbərom winen apan i gafan atan 'am pə way ahay inde bayak awan, aday a jan atan nà:
«Luvon a inde i nay ahay, ni ɓan 'am wiya tu ɗo sə Isəra'ila ahay, aday tu ɗo sə Yahuda aya təke.
'Am ata i ga minje tə aɓan 'am uno tə bije a tinen ahay kwakwa ata sabay.
À alay a nen sə bənan atan ahay alay à Misra wa ata nà, mə ɓanak 'am,
əna tə ɗəfak anan apan bay,
aday nen Mbərom Fetek, nen ɗukwen nə mbəsakak atan.
10 Alay a kà slak nà, ni ɓan 'am tə tinen.
Ni ɗaf anan 'am uno à abayak nga a tinen inde,
aday ni vinde anan 'am uno pə mivel a tinen re.
Ti təra ɗo uno ahay,
nen ni təra Mbərom a tinen.
11 Ɗowan inde i gan may sə tətakan anan way anà ɗowan sabay,
ɗowan i jan anà ɗo hinen: “San Mbərom” sabay,
anga i bənay pə məceɗ aya wa, hus pə gwaslay ahay,
ɗo ahay fok ti san nen.
12 Ni pəsen atan anan huwan a tinen ahay,
ni may anan ahay ines a tinen ahay à nga inde sabay.»
13 Ana Mbərom a sa ja 'am sa ɓan 'am wiya ata nà, a təra anan winen mama'am ata, way kwakwa awan. Way a kwakwa ata aday məduwer ata nà, winen apan i lize bəse coy.
* 8:5 Ca pə Gurtaaki 25.40. 8:12 Ca pə Yeremiya 31.31-34.