9
Aɓan 'am məduwer a tə aɓan 'am wiya awan
À alay ana Mbərom sa ɓan 'am a mama'am ata nà, Tawrita inde sə ɗakan anan anà ɗo ahay cəveɗ sə həran nga anà Mbərom. Man sə həran nga anà Mbərom inde mə lavay zek a re. Tə ndakay jawjawa, tə gəzla anan man cew. Day mama'am awan, tə ngaman man cəncan awan, ta ɗaf uda way sə lalam aday tabal tə pen mə varan a à Mbərom aya apan. Day a hinen ata ɗukwen, mə gəzla pi zek wa tə winen mama'am ata nə tə zana, aday tə ngaman anà day ata nà, man a Mbərom cəncan awan. À man ata kutok, tə ndakay uda ruwec sə gura, sə vakan apan ləluway anà Mbərom. Ta ɗaf uda zəndok sə aɓan 'am a Mbərom, mə ndakay a nə tə gura. À zəndok ata inde asa, tuwez sə gura uda re, ta ɗaf uda way sa pa sə ngaman manu, Mbərom sə gucen atan ahay à mburom wa ata awan.* Sukol ana Haruna sa ɗa ata inde à man ata à zəndok inde. Aday kon ana Mbərom sə vinden ahay apan 'am ma ɓan a anà Musa ataya uda à man ata re. Pa nga sə zəndok ata ɗukwen, tə ɗəfak apan awan aya inde kawa maslay a Mbərom ahay. Awan ataya tə ɗakay anan Mbərom winen inde à wulen sə ɗo ahay tə mazlaɓ awan. Awan ataya nà, tə bərgaslay aya awan, ta ka anan bərgaslay a tinen sa man nga à mburom, à man sa pak mez sə gənaw ahay aday Mbərom â pəsen anan ines à ɗo ahay ata awan. Həna nà, alay a inde sə təker way pə awan ataya fok bay.
Natiya, tə ndakay anan way ataya à man ata kutok nà, ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay ta taa zla nə ù doh a mama'am ata awan, aday ta taa ga uda mer su way a tinen ahay nə pac pac. À day su doh a mə slala cew ata nə, sa zla uda nà, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ata ɗəkɗek. Ava daz nà, a zla à man ata ɗukwen saray kərtektəkke. I i zla uda ɗukwen, i pak mez sə gənaw à alay inde aday i varan anan mez ata anà Mbərom. Ata Mbərom i pəsen anan ines anahan pi zek tə ines sə ɗo ahay sa ga mənjəna sa san apan ataya təke fok. Apasay Cəncan a a nan sə ɗakak uko anan nə 'am a həna ana awan: Kak jawjawa a mama'am ata inde hwiya cəna, cəveɗ inde mə təɓa sa zla à man a Mbərom cəncan a fan bay. Way ataya tə ɗakay anan nə way a sə təra həna biten ataya awan. A nan sa ja nà, way sə ɗo ahay sə waslay aday sə varan anà Mbərom ataya nə ti mba apan sə banay anan mivel su ɗo sa var way ata pa 'am a Mbərom bay. 10 Way ataya tə ɗakak uko anan way pa 'am sə way sa pa, pa 'am sə way sa sa, pa 'am sə banay way kawa sa zlan à nga à Mbərom. Way ataya ɗukwen, way pa 'am sa zlay si zek, bina pə mivel su ɗo zənzen a bay, aday tə njahay nə mənjœk cəna coy, hus pə luvon a Mbərom i mbəɗahan alay anà way ahay, aday i ma atan wa way məduwer ataya awan.
11 Həna nà, Almasihu kà nak ahay coy. Winen nà, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. Way a mənuko sa njaɗ lele ataya fok ta nay nà, à alay anahan a wa. Doh a aday Yesu a ga uda mer su way anahan ata nà, a zalay doh mbala ana ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay kwakwa sa taa ga uda mer su way a tinen ata awan. Sə ndakay anan doh ata nà, ɗo zənzen a bay, Mbərom a tə alay anahan awan. Aday doh ata ɗukwen, winen pə daliyugo à man a anan bay. 12 À alay a Almasihu i sa zla à man a Mbərom a cəncan ata nà, kə̀ gəɓak mez sə vuwar sə awak ta sa wan sa sla ahay à alay inde bay. A gəɓa aɗəka nà, mez si zek anahan awan, a zla anan à man a Mbərom a cəncan ata saray kərtektəkke. Natiya kutok, a tam mənuko tə mez anahan ata pa sə viyviya awan.
13 Kwakwa ata nà, ta taa waslay nə vuwar sə awak tə guson sa sla aya sə kwecek mez a pə ɗo ahay aday ines a tinen ahay â ga inde pə iɗe a Mbərom sabay. Ta taa waslay təkalak sa sla aday sə vakan à Mbərom, ata ti ra rəɓa anahan a sa pak pə ɗo ahay. Natiya kutok, ɗo sa nes anan anjahay a tinen tə Mbərom ataya ti təra ɗo cəncan aya asa. 14 Aya, kak matanan cukutok nà, mez a Yesu nà, tə məgala a zal mez sə gənaw a tinen kwakwa ataya awan. Almasihu a gəɓa anan zek anahan, a var anan anga Mbərom tə alay anahan awan, aday tə məgala sə Apasay Cəncan a winen inde pa sə viyviya ata awan. Way anahan a sə varan à Mbərom ata nà, cəncan a tə mindel, a mba apan sə banay anan mivel a mənuko təte, anga ɗâ ga ines ahay sə varak uko amac sabay, əna ɗi ga aɗəka nà, mer su way a Mbərom bahay sə sifa kutok.
15 Tə way ana Yesu a sa ga ata kutok, winen ɗo sa zlah anan məlmal a Mbərom tə ɗo ahay, anga Mbərom kə̀ ɓanak 'am wiya tə tinen. Anga nan, ɗo ana Mbərom sə ngamay ataya ti njaɗ way a Mbərom a sə zlapay anan i varan atan kawa anahan a sa ja i varan atan anan sə coy ata awan. I təra matanan anga Yesu kə̀ məcak anga ɗo sa nes anan 'am a Mbərom sa ɓan məduwer ataya ata awan. Tə amac anahan ata nà, a bəmbaɗay atan ahay à atahasl a tinen ahay wa.
16 Kak ɗowan kà jak 'am sə gəzla anan zlile anahan aday a saa mac cəna, ɗo ahay ti saa ga anan mer su way a nə si winen a i mac aday ata ti saa gəzla anan zlile anahan ata awan. 17 Kak ɗowan sa ja 'am ata winen tə sifa mba cəna, 'am anahan a sa ja ata nə məgala uda ibay. Anga ta saa ga anan way anahan sa ja ata cəna, a mac aday. 18 Matanan ɗukwen, à alay a Mbərom sa ɓan 'am tə ɗo ahay ata nà, a wa gənaw â mac aday mez a â pəkay. 19 Musa a ɗakay anan Tawrita fok pa 'am sə ɗo ahay fok nà, a gəɓa mez sə wan sa sla ahay tə vuwar sə awak ahay tinen sə gəɗan dungo ataya, tə japay anan tə a'am. A ra daslam ahay pi zek tə sibœk sə təman ɗəzɗaz aya awan, a pak anan à mez ata inde, a kwecek anan mez pə Deftere sə Tawrita tə winen awan, aday a kwecek anan mez pə ɗo ahay tə winen a re. 20 A jan atan, a wa: «Həna anan nà, mez a Mbərom sa ɓan anan 'am tə kwanay ata awan. A jak ikwen nà, ɗəfen anan apan lele.§» 21 Musa a kwecek mez ata pə jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom tə way a tinen sa ga anan mer su way uda ataya təke fok matana re. 22 À alay ana Tawrita sə lavan nga anà ɗo ahay ata nà, tə banay way ahay alay avan nə tə mez. Matanan, mənjəna mez sə pəkay cəna, Mbərom a pəse ines sə ɗo ahay bay.
Mez a Yesu a banay ines sə ɗo ahay
23 Matanan, na jak, na wa: Way sə kwakwa ataya fok tə banay atan tə mez matanan ata nà, sə ɗakay anan way sə təra à mburom ataya awan. Tə banay way ahay kwakwa ata nà, kawa ana Tawrita sa jan atan ata awan. Əna pə way ɗiɗek aya à mburom ata nà, a nan à Mbərom nə mez sə zalay sə gənaw ataya awan. Winen lele ata nà, zek a Yesu a sa var anan ata awan. 24 Ɗa san zle kutok, Almasihu nə kà zlak à man a Mbərom cəncan a mbala ana ɗo ahay sə ndakay ata itəbay. Wita nà, mezeze sa man cəncan a ɗiɗek a à mburom ata awan. Əna winen a zla nà, à mburom pə cakay a Mbərom. Həna nà, winen pa 'am a Mbərom anga sa ga amboh anga mənuko kutok. 25 Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay à man a Mbərom cəncan a ata nà, ta zla uda nə pə ava pə ava. Ta zla uda ɗukwen tə mez sə gənaw ahay à alay inde, mez si zek a tinen a bay. Əna Almasihu nà, a var nə nga anahan awan, aday a var anan ɗukwen, saray kərtek coy, kə̀ mənahak anan itəbay. 26 Â ga matanan bay nà, abay i mənahan anà ɗəce anahan ahay saray bayan a re. Bina kwa pə ana Mbərom sə ndakay anan daliyugo nà, i taa mac anga ɗo anahan ahay pə ava pə ava. Əna matanan bay, a nay ahay nə saray kərtek, aday à alay a uho kwakwa ata winen apan i ndav coy ata awan. A var anan zek anahan kawa way ma sla dungo a anà Mbərom, anga sə pəse anan ines sə ɗo ahay sə coy. 27 Kuwaya i mac nə saray kərtek. Pə dəɓa anahan a wa cəna, Mbərom i gan sariya. 28 Almasihu ɗukwen a var anan nga anahan nà, saray kərtektəkke coy sə pəsen anan ines anà ɗo ahay bayak a kutok. I i may ahay pac a inde ɗukwen mə slala cew awan. I may saa pəse ines ahay sabay, əna sa naa tam anan ɗo sa ba anan ataya fok.
* 9:4 Ca pə Gurtaaki 16.13-15, 31. 9:4 Ca pə Limle 17.23. 9:4 Ca pə Tooktaaki Tawreeta 10.3-5. § 9:20 Ca pə Gurtaaki 24.8.