2
Men anan nga a kwanay à məndak kawa ana Yesu Almasihu sa ga
Həna nà, kwanay mə japay a kərtek tə Yesu Almasihu asanaw? Asan zek anahan i varak ikwen məgala re biɗaw? Na wa, Apasay Cəncan a kə̀ japak kwanay pə kərtek a tə winen a ba? Kwanay aya ɗukwen, kwanay apan ki sənen zek ahay aday kwanay apan ki gen anan sumor ì zek ahay re asanaw? Natiya, kak a nak ikwen ataslay mivel uno â rah wa nà, 'am â zlak ikwen pi zek. Asan zek a kwanay â ga nə kərtek, mivel a kwanay ahay â ga kərtek aday abayak nga a kwanay ahay ɗukwen â ga nə kərtek a re. Kâ si gen mer su way à wulen a kwanay ahay inde tə sərak aya bay. Kabay kâ si gen mer su way sə həran nga anà zek a kwanay ahay bay re. Aɗəka bay, men anan nga a kwanay nà, à məndak, aday cen pə ɗo ahay nə, kawa tə zalay kwanay bugol. Kâ si gen way sa mak ikwen zek a kwanay aya ɗəkɗek bay, əna gen nə way sa man zek anà ɗo ahay re. Ki gen anan way a anaya nà, ata ataslay mivel uno i rah wa acəkan. Abayak nga a kwanay â ga nə kawa ana Yesu Almasihu.
Winen a aday nà, tinen tə Mbərom a nə kərtek, kwa həna kabay.
Əna tə winen ata təke ɗukwen, kà gak anan may sə lavay a nga anahan tə Mbərom a sabay re.
Aɗəka bay, a ca pa man sə njahay anahan ata nà, kawa way kəriya awan, a mbəsakak anan ayak.
Tə wahay anan awahay pə daliyugo à wulen sə ɗo ahay, tə sənak anan winen ɗo.
Kə̀ tərak anan zek anahan ɓile awan.
Kà mak anan nga anahan à məndak ta sə ɗəfan apan anà Mbərom hus pə amac, amac pə dədom mə zləlngaɗ awan.
Anga nan kutok, Mbərom a cakaf anan, a ma anan pa man sə njahay anahan a kurre ata awan.
A ɗaf apan sləmay sə zalay sləmay sə way ahay fok tə mazlaɓ.
10 Anga nan kutok, ɗo ahay fok, â ga nà, à bagəbaga mburom, â ga nə pə daliyugo, kwa à man su ɗo ma mac aya ɗukwen,
ta sak a sləne sləmay a Yesu cəna, tinen a fok ti dukwen gərmec ù vo.
11 Tinen a fok ti həran nga anà Mbərom, Bəbay a nuko, ta sa ja nà, Yesu Almasihu winen Bahay awan.
Ken anan jiyjay sa 'am a Mbərom pə daliyugo
12 Natiya, mərak uno ahay, kə sənen apan zle, Yesu nà, kə̀ ɗəfak anan apan anà Mbərom. Həna ɗukwen, ɗəfen anan apan anà Mbərom kawa ana kwanay sə ɗəfan apan à alay a nen àga kwanay ata awan. Ka taa ɗəfen anan apan nə lele. Â ga həna nen inde àga kwanay sabay dəp nà, gen matanan hwiya. Kwanay nà, kə təmen coy. Natiya, gen mer su way lele aya sə ɗəfan apan à Mbərom tə ajəjar a kosl kosl jiga awan. 13 Anga Mbərom a mbəɗahak ikwen anan mivel kawa sa zlan à nga, aday kî gen mer su way lele aya sa zlan à nga re.
14 Pi mer su way a kwanay saa ga fok cəna, kâ si gen tə agungoz a bay, kâ sa tərihen apan à wulen a kwanay ahay inde bay re. 15 Natiya ki təren ɗo lele aya, mənjəna ines ahay, ki təren wan a Mbərom lele aya awan, à wulen su ɗo mi nes a aya, aday huwan aya re ata awan. Tinen a fok ì iɗe zənzen inde. Anga nan kutok, ken anan jiyjay a kwanay à wulen a tinen inde pə daliyugo kawa mawuzlawazl sa nga mburom ahay, 16 aday ɗiken atan anan 'am sa njaɗ sifa pə Mbərom wa. Ata ki gen matanan nà, pə luvon a Yesu Almasihu saa may ahay ata nə, nen ni taslay mivel tə kwanay pə iɗe anahan. Anga ni san kutok, mer su way uno, tə ɗəce uno sa sa anga kwanay ata nà, kə̀ tərak uno kəriya bay. 17 Həna, aɗaf nga a kwanay pə Yesu ata nə, kə̀ tərak kawa way mə varan à Mbərom. Aday nen nà, hinahibay ti i vaɗ nen dəp nà, mez uno i təra kawa way mə varan a anà Mbərom re, i japay pi zek tə way ana kwanay sə varan ata awan. Aday ɗukwen, i taslak uko anan mivel bayak aɗəka, nen tə kwanay a təke fok. 18 Kwanay ɗukwen, tislen mivel pə kərtek awan. Matanan tasluko mivel jiga awan.
Atə Timote tə Epafəroditus
19 Həna, kak kà zlak anan à nga anà Bahay Yesu nà, na gan may sə slənak anan ayak Timote àga kwanay bəse. Ata aday ni sləne ləbara a kwanay a nà, i vuro ataslay mivel. 20 Anga uwec wa Timote a cəna, ɗowan inde kwa kərtek sə bayak pə kwanay kawa nen nà, ibay. Si winen a taayak. 21 Ɗo a azar ataya fok nə tə pəlay sa gan mer su way a Yesu Almasihu bay. Ta ga nà, mer su way sa zlan à nga anà zek a tinen aya cəna coy. 22 Əna kə sənen zle Timote nà, kà slak mungol wanahan, anga kà gak mer su way lele aya sə ɗakay anan ləbara a Yesu mugom awan, manay maya awan. Winen nà, kawa wan pə cakay ana bəbay anahan ata awan. 23 Natiya, həna kutok u no sə slənak ayak nə winen awan, əna ni ca pə sariya uno su go ata lele aday. 24 Nen a ɗukwen na san zle Mbərom i mbəsuko ayak cəveɗ saa zlak ayak àga kwanay azana re.
25 Aday asa, na gan may sə slənak ikwen anan ayak mərak a mənuko Epafəroditus, winen ɗowan a kwanay sə slənay ahay à man uno sa naa cak ayak upo ata awan. Tə winen nà, ma gak mer su way a Mbərom miya awan, mə rəzlek anan à nga wa anà 'am a Mbərom miya re. 26 U no sə slənak ikwen anan ayak, anga haway a kwanay a, a gan tə mindel, winen à ajalay nga inde, bina a san zle kə slənen pə ləbara sə ɗəvac anahan a re. 27 Ɗiɗek a acəkan, ɗəvac kà gak anan. Ibay mənjœk abay i mac coy. Əna Mbərom kə̀ jalak panan nga, kə̀ mbərak anan. Mbərom a jalay nga nà, pə winen wa cəna coy bay. A jalay nga nə pi nen wa re. Mbərom a mbar anan nà, anga aday ajalay mərava anahan tə ɗəce azar aya tə̂ zulo à nga wa bay.
28 Anga nan, na gan may tə mindel sə slənak anan ayak à man a kwanay aday ka sak a cinen anan nà, kə̂ tislen mivel bayak awan. Ata aday nen ɗukwen ni jalay awan gem sabay re. 29 Matanan, təmihen anan nà, tə ataslay mivel awan, anga kwanay a fok kə təren ɗo a Yesu ahay. Ɗəfen anan apan anà jəba su ɗo aya kawa winen ata awan. 30 Winen nà, kə̀ zukwa mac anga mer su way a Yesu Almasihu. A may pa 'am sə bələlen wa vet vet, anga su mo zek ti mer su way ahay, pa 'am a kwanay a wa.