3
Ɗəfuko nga nà, pə Yesu kərtek coy
Mərak uno ahay, 'am a inde həna u no sa jak ikwen anan ayak: Tislen mivel anga kwanay ɗo a Yesu ahay. Aday u no sa jak ikwen ayak həna asa nà, pə way aday nə ɗakak ikwen anan ayak coy ata awan. U go isew sə ɗakak ikwen anan ayak miza bay re. Aday 'am a anaya ti ba kwanay pə atətak way lelibay aya wa ite re.
Bənen nga a kwanay pu ɗo sa jəka ki i təren ɗo a Mbərom ahay nà, si gəɗen mədəndalas aday ataya awan. Tinen ɗo sa ga way lelibay aya awan, tinen kawa kəla ahay, ɗo a Mbərom ahay itəbay. Ɗo a Mbərom ɗiɗek aya nà, mənuko a aɗəka. Anga mənuko apan ɗi həran nga à Mbərom tə məgala sə Apasay Cəncan awan, aday ɗə taslay mivel anga Yesu Almasihu. Bina ɗa ɗaf nga pə way si zek a mənuko ahay bay.
Kak aɗaf nga pə way si zek a mənuko ahay nə lele kəma, abay tiya nà, nen ni ɗaf apan nga itəbay ɗaw? Aday kak ɗowan a inde kə̀ bayakak, lele sa ɗaf nga pə way si zek ataya nà, nen ni lahan apan aɗəka biɗaw? Nen a aday nà, zaav sə Yahuda guzgwez awan, wan sə Isəra'ila ahay. Nen mə wahay a à slala ana Benyamin inde. Na ga luvon jəmaakan pə dəɓa sə awahay uno wa cəna, tə guɗo mədəndalas. Kak tə day sə ɗəfan apan anà Tawrita nà, nen nə ɗəfan apan tə mindel bina nen à wulen sə Farisa ahay inde. Ta day sə pəra a manay Farisa ahay ɗukwen, nə pərahan azar nà, təhhe lele, hus nen à sa ga anan alay tu ɗo sə pərahan azar à Yesu ahay. Ta day sə ɗiɗem ana Tawrita ɗukwen, mungok uno ibay re.
Na taa ca pə way ataya fok nà, kawa way su mo zek ahay. Əna həna na ca pə way ataya fok ite nà, kawa way kəriya aya kutok, anga ti mo zek sə pərahan azar anà Yesu Almasihu bay. Ayaw, na ca pə way ahay fok nà, kawa way kəriya awan, anga way su zlo à nga sə zalay asan Yesu Almasihu Bahay uno nə inde sabay. Nə mbəsakak way ahay fok anga winen. Natiya na ca pə way ahay fok nà, kawa kwaskwalay, aday nə̂ dəzle pə cakay ana Yesu Almasihu, mə̂ njahay pə kərtek a tə winen. Na taa jəka nen mənjəna ines nà, anga na taa ɗəfan apan anà Tawrita ata awan. Əna həna nə ɗəfak nga pə Yesu Almasihu coy. Matanan, Mbərom a ca upo nen mənjəna ines pə iɗe anahan kutok. A ga matanan anga nə ɗəfak nga pə winen awan. 10 Way uno sa gan may cəna, u no nâ san Yesu Almasihu, aday u no nâ san məgala anahan sə slabakay anan ahay à məke wa ata awan. U no sə səmen anà ɗəce ahay kawa anahan sə səmen ata, aday u no sa ga minje tə winen à amac anahan inde re. 11 Natiya, kà zlak anan à nga a Mbərom nà, i slabakay ahay nen à məke wa kutok.
Hawuko sa ma nga pa 'am
12 Aya əna, nen na slak fan bay, aday nen nə tərak kawa Yesu a fan bay re, əna ni pərahan azar sa haw hus sə dəzle à man anahan, anga ɓa Almasihu Yesu kə̀ təmak nen aday nə̂ dəzle à man anahan awan.
13 Ayaw, mərak uno ahay, nen ɗukwen na mbak apan sa jəka nə dəzlek à man a Yesu a, fan bay re. Əna way kərtek inde ni ga kawa ɗo sa haw anga magwagway ahay. Ni mbəsak sa ca pə way sə dəɓa ahay fok, aday ni rəzlen à nga wa sa ca iɗe, 14 ni haw iɗe uno zuhhwe pə way a saa njaɗ pa 'am ata awan. Way uno saa njaɗ ata nà, sifa a Mbərom a sə ngamak uko apan à mburom pə cakay ana Yesu Almasihu ata awan.
15 Natiya, mənuko ɗo a Yesu ma san nga lele aya nà, bayakuko matanan. Aday kak ɗowan a inde abayak nga anahan kə̀ gəzlak pi zek wa tə mbala a mənuko nà, Mbərom i cəɗen a wa mba. 16 Həna ata nà, pərahuko anan azar sa zla pə kərtek awan, tə cəveɗ a mənuko sa nay anan ahay hus həna ata awan.
17 Mərak uno ahay, gen kawa nen awan, aday pərihen anan azar anà minje su ɗo sa ga kawa manay ataya re.
18 Na ja matanan nà, anga ɗo ahay inde bayak awan, ta ngam sə təma mer su way sə ɗəce ana Yesu Almasihu sa ga pə dədom mə zləlngaɗ ata bay. 'Am ata aday nà, ɓa na taa jak ikwen anan, həna nə mənahan ayak hwiya nə anà 'am ata tə iɗe sə ayam awan. 19 Ɗo ataya nà, Mbərom i lize atan ù uko inde. Tinen nà, tə pərahan azar anà Mbərom bay, əna tə pərahan azar anà way sə mivel a tinen ahay ɗəkɗek. Tinen, tə həran nga ì zek ta sa ga aɗəka nə way lelibay aya awan. Tə bayak nə pə way sə daliyugo ahay ɗəkɗek coy.
20 Mənuko nà, ɗa gan may anà way ataya itəbay, anga mənuko ɗo sə gala a Mbərom ahay. Mənuko apan ɗi ba Yesu Almasihu, Bahay a mənuko, ɗo sa tam ɗo. Winen i may ahay à mburom wa mba. 21 Kà sak a may ahay nà, i mbəɗa anan zek a mənuko bəle a anaya awan, aday i təra anan zek tə mazlaɓ a kawa ananahan awan. I ga way ata nà, tə məgala mbala anahan a sə lavan nga anà way ahay fok ata awan.