Ɗerewel ana Pol sə vinden ayak anà
Titus
Aɗakay way pə deftere a anan
Atə Titus tə Pol ta taa zla sə ɗakay anan ləbara mugom a nà, maya awan. Tə njahak à Kereta sə ɗakay anan ləbara mugom awan, aday Pol a mbəsak anan Titus à man ata awan, sə walay məceɗ sə egliz ahay. Pol a ɗakan anan ayak anà Titus nà, ɗo təɗe i təra məceɗ sə egliz nà, anjahay anahan a nə kəkəmaw ata awan. A ɗakan anan ayak way pə anjahay su ɗo azar à egliz ahay inde ata re.
Nga sa 'am ahay
Məceɗ sə egliz ahay tə miter mungwalay aya awan (1.1-16)
Anjahay su ɗo a Yesu ahay (2.1 - 3.15)
1
Pol a jan 'am anà Titus
Titus, sə vindek ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, ɗo si mer su way ana Mbərom, aday nen ɗo maslan ana Yesu Almasihu re. Mbərom a slan nen pə cakay ana ɗo anahan a mə walay ataya awan, anga aday tâ ɗaf apan nga. A slan nen ɗukwen sə ɗakan atan anan aday tâ san ɗiɗek anahan. Ata, ti san sa gan nga anà anjahay a tinen kawa sa zlan à nga anà Mbərom a kutok. Natiya, ɗo ataya ti san, tinen nà, tə njaɗak sifa sa ndav bay ata awan. Anga Mbərom a a zlapan atan anan 'am sə sifa ata nà, kwakwa, daliyugo ɗukwen mə ndakay a fan bay re. Aday winen nà, a gaɗ mungwalay itəbay asanaw! A dəzle pə alay ata cəna, a ɗakay anan 'am anahan tə dungo ana ɗo sə ɗakay ləbara anahan ahay. Mbərom, ɗo sa tam nuko ata awan, sə mbəsuko anan mer su way anan à alay inde nà, winen awan. U jo nà: «Zla, kâ sa təkəren anan 'am uno anà ɗo ahay re.»
Kəmaya Titus, nə vindek ayak 'am a anan nà, akiken awan. Iken nà, kawa wan si zek uno awan, anga ɗə japak à cəveɗ kərtek a inde, cəveɗ sə ɗəfan apan anà Yesu.
Bəbay a mənuko Mbərom, tə Yesu Almasihu ɗo sa tam ɗo, tâ gak sumor aday tə̂ varak zay a tinen.
Mer su way a Titus sa ga pə daliyugo sə Kereta
Titus, nə mbəsakak ayak iken à Kereta nà, aday kâ ndav a wa mer su way a mə mbəsak ataya lele, aday kâ ɗaf məceɗ sə egliz ahay à wulen su doh ahay fok, kawa anuno sa jak kurre ata awan.
Məceɗ sə egliz ahay nà, anjahay a tinen aya nə natiya: Ines â ga inde patan sə gəɗan atan azar bay. Uwar â ga inde patan ɗukwen kərtek kərtek coy. Gwaslay a tinen ahay kəma, tə̂ təma Yesu Almasihu à mivel a tinen inde. Anjahay a tinen ɗukwen â ga nə lele. Tə̂ səder awan aday sə gəɗan atan apan azar bay re. Tə̂ ɗəfan apan anà ɗo a tinen ahay fok lele.
Ɗo sə lavan nga anà egliz ahay cəna, ta ga nə mer su way a Mbərom. Natiya awan, lele bine siwaw nà, ines â ga inde patan sə gəɗan atan anan azar bay. Anga nan, tə̂ həran nga anà zek bay, tâ ga mivel bay, tə̂ vaway nga bay, Tə̂ təre tə ɗo ahay bay, aday ubor sə dala ɗukwen â ga inde patan ibay re. Sumor aɗəka nà, tə̂ təma mbəlok ahay àga tinen lele, â zlan atan à nga sa ga mer su way lele aya awan, tinen ɗo ma san nga aya awan, ɗo ɗiɗek aya awan, ɗo sə ɗəfan apan anà Mbərom ahay, tə lavan nga anà zek təte. Aday tâ ban anan 'am ɗiɗek a à mivel inde, kawa a nuko sə tətakan atan anan ata awan. Matanan kutok, ti mba apan sə varan məgala anà ɗo ahay ta sə tətakan atan anan ɗiɗek sa 'am a Mbərom. Aday ɗukwen ti mba apan sə ɗakan anan anà ɗo sa ngam atətak way a nuko bay ataya nà, tinen tə zluwek à cəveɗ sə ɗiɗek wa.
10 Na ja matanan ata nà, anga ɗo ahay bayak a tə ɗəfan apan anà ɗowan sabay. Ta ja nà, 'am kəriya aya awan, 'am sa man zek anà ɗowan bay. Tinen apan aɗəka nà, ti njəkan uda awan, anà ɗo ahay. Alay avan ù ɗo sa ga way ataya nà, Yahuda ahay sa ɗaf nga pə Yesu ata awan. 11 Gifen anan 'am anà jəba su ɗo ataya awan. Anga tinen apan ti nes anan gulom su doh sə ɗo ahay bayak a tə atətak way a tinen ata awan. Tə tətakan anan anà ɗo ahay nà, way aday abay təɗəbay ata awan, aday anga sa njaɗ anan dala pə ɗo ahay wa.
12 Aday kwakwa nà, ɗowan a inde à wulen a tinen Kereta aya awan, winen kəlire awan, a ja patan 'am, a wa: «Ɗo sə Kereta ahay fok nà, tinen mungwalay aya awan. Tinen kawa kəla kiɓe ahay, tə bayak nə pə way sa pa ɗəkɗek, aday ɗukwen tinen isew aya re.» 13 Aday 'am anahan ata ɗukwen, 'am ɗiɗek a acəkan.
Kak matanan nà, jan atan pə akəta nə lele, anga aday tə̂ pərahan azar anà Mbərom tə cəveɗ a, sə ɗiɗek awan. 14 Jan atan pə akəta, anga aday tə̂ mbəsak sa pak sləmay pə ləbara sə Yahuda ahay mungwalay aya ata awan, aday ɗukwen tə̂ pərahan azar anà 'am su ɗo sə mbəsak cəveɗ sə ɗiɗek ahay ata sabay.
15 Pu ɗo sə cəncan ahay cəna, way ahay fok cəncan aya ite. Əna pu ɗo sa ga ines ahay, aday sa ɗaf nga pə Mbərom bay ataya ite nà, awan inde cəncan a sabay. Abayak nga a tinen aɗəka bugol nà, kə̀ nəsek. Aday tinen apan ti ga way lelibay aya ɗukwen, a gan atan waray sabay re. 16 Ta jan ì zek a tinen aya aɗəka nà, ta san Mbərom zle. Cəkəbay, way a tinen sa ga lelibay ataya nà, a ɗakay anan nà, ta san Mbərom a bay bugol. Tinen nə gərlakay aya awan, tə ɗəfan apan anà ɗowan bay jiga awan. Aday ta mba apan sa ga mer su way lele aya sabay re.