2
Titus, i ɗakan anan ɗiɗek a Mbərom anà ɗo ahay
Titus, iken a aday nà, ɗakan anan à ɗo ahay ɗiɗek sa 'am a Mbərom. Jan anà ɗo məceɗ aya nà, tə̂ vaway nga bay, tə̂ gəɓa mazlaɓ pi zek wa bay aday ɗo ahay ti ɗaf patan nga. Tə̂ təra ɗo ma san nga aya awan, tâ ɗaf nga pə Mbərom lele, tə̂ pəlay ɗo ahay tə mivel kərtek awan, aday tə̂ səman à way ahay lele.
Natiya ite, jan anà uwar məceɗ aya nà, anjahay a tinen ɗukwen â zla pi zek ta 'am ana Mbərom, tə̂ gəɗan azar anà ɗowan bay, tə̂ təra ɓile sə mahay bay, aday tə̂ tətakan anan way lele aya anà ɗo ahay aɗəka. Ta gak matanan nà, ti mba apan sə ɗakan anan way anà dalay sə uwar ahay sə pəlay mbaz a tinen tə gwaslay a tinen ahay, aday tə̂ təra uwar ma san nga aya awan, tâ ján uho bay re. Tâ ga mer su way à gulom su doh inde nə lele, aday tə̂ ɗəfan apan anà mbaz a tinen ahay lele re. Kak ta gak matanan nà, ɗo ahay ti təra anan 'am a Mbərom à məndak bay.
Matanan re, jan anà njavar ahay ite nà, tâ san nga nə lele. Iken a ɗukwen, pə way ahay fok nà, ga nə way lele aya awan, aday ki təran atan minje lele a re. À alay aday iken apan ki tətakan atan anan way nà, ɗakan atan anan tə mivel kərtek awan, aday mazlaɓ i ga inde pa 'am anak ahay. Tətakan atan anan nà, way ɗiɗek a aday ɗowan i təra anan à məndak bay ata awan, anga aday ɗo sə pəlay sə gəɗak uko azar ahay tâ njaɗ awan lelibay a à atətak way anak ahay inde bay, aday waray â gan atan.
Aday asa, jan anà ɓile ahay nà, tə̂ ɗəfan apan anà bahay su doh a tinen ahay pə way ahay fok. Tə̂ vəɗan atan awiyaway bay, əna way a tinen sa ga fok cəna, â zlan à nga anà bahay su doh a tinen aya re. 10 Tâ saa kəra patan wa way bay, tâ ga aɗəka nà, way lele aya bugol, aday bahay su doh a tinen ahay tâ san ti mba apan sa ɗaf patan nga. Kak ta gak matanan nà, ɗo ahay ti həran nga anà atətak way a mənuko ahay sə ɗakan atan anan 'am a Mbərom, ɗo sa tam mənuko ata awan.
11 Natiya, na wa, lele nà, ɗo a Yesu ahay tâ ga anan way a nen sa jak ata nà, angamaw? Mbərom a gan may sa tam anan ɗo ahay fok. Anga nan, a kay anan ahay sumor anahan anà ɗo ahay. 12 Matanan, sumor a Mbərom ata a ɗakak uko anan nà, ɗi mba apan sa ga sədœk sabay, aday sa ga ubor pə way sə daliyugo ahay sabay re. Aɗəka bay, pə daliyugo a anan nà, zəgahuko anan apan sa san nga, sə təra ɗo ɗiɗek aya awan, aday azla a mənuko â zlan à nga anà Mbərom. 13 Guko matanan, ta sə ɗəfan iɗe anà luvon anà ɗo sa tam mənuko, Yesu Almasihu, saa may ahay tə mazlaɓ anahan ata awan. Winen Ba Məduwen, Mbərom a mənuko. 14 Kə̀ məcak anga mənuko. Matanan a mba apan sə təmay mənuko à sədœk a mənuko ahay wa. A təra mənuko ɗo anahan ahay, ɗo cəncan aya pa 'am anahan, aday ɗo sa gan may sa ga way lele aya awan.
15 'Am a anaya nà, ɗakan anan à ɗo ahay tə məgala si zek anak a təke. Man atan anan mivel ù doh. Jan atan pə akəta lele, aday ɗukwen ɗowan â sa kəɗey iken a bay re.