3
Anjahay su ɗo a Yesu ahay pə daliyugo
Titus, man anan 'am a həna anan à sləmay inde anà ɗo ahay lele: Tə̂ ɗəfan apan anà bahay ahay, anà ɗo sə lavan atan nga ahay, aday tə̂ bənan atan à 'am wa lele. Tə̂ lavay zek sa ga mer su way lele aya awan. Tə̂ gəɗan azar anà ɗowan bay, tə̂ cakal 'am tə ɗo ahay bay re. Tə̂ təra ɗo sə munapanaw ahay. Tə̂ ɗəfan apan anà ɗo ahay fok aɗəka bugol.
Abay à alay ata nà, mənuko aya ɗukwen ɗə sənak ahay nga cara ɗaw? Ɗa taa ɗəfan ahay apan anà ɗowan inde cara ɗaw? Ɗə zluwek ahay à cəveɗ ahay wa re. Ɗa taa gan may nà, sa ga way lelibay aya awan, way kawa sa zlak uko à nga vərre. Anjahay a mənuko aya ɗukwen, lelibay, aday ɗa ga sərak ahay pi zek re. Ɗo ahay ta nak uko iɗe, aday mənuko aya ɗukwen, ɗa nan iɗe ì zek ahay re.
Əna tə winen ata təke ɗukwen, Mbərom ɗo sa tam mənuko kà kak uko anan ahay sumor anahan, tə asan zek anahan hwiya. Mbərom a tam mənuko aday nà, anga mer su way a nuko lele aya bay! Bina abay ɗi njaɗ sa ka anan nà, mer sa ma a mənuko aɗəka ite anaw? Əna a tam mənuko nà, anga ɗa gan ì zek wa. Kə̀ banak puko wa ines a nuko ahay tə gədan sə Apasay anahan Cəncan awan. Natiya kutok, Apasay Cəncan ata a təra mənuko ɗo wiya aya awan. Mbərom a varak uko ahay Apasay Cəncan ata nà, sa rah anan mivel a mənuko ahay. A varay ahay nà, tə alay a Yesu Almasihu, ɗo sa tam mənuko ata awan. A ga matanan nà, anga aday ɗâ njaɗ sifa sa ndav bay, way a mənuko sə ɗəfan iɗe ata awan. Ɗi njaɗ sifa ata nà, anga Mbərom kà gak uko sumor anahan, kə̀ tərak mənuko ɗo ɗiɗek aya pa 'am anahan.
'Am a nen sa jak ata nà, 'am ɗiɗek aya awan, aday kâ sa gan məsəfaya bay, tavay apan nə lele. Matanan, ɗo sa ɗaf nga pə Mbərom ahay, ti var a nga a tinen sa ga mer su way lele aya hwiya. Wita nà, lele. I man zek anà ɗo ahay. Avaɗ awiyaway kəriya aya nà, zlam wa. Matanan, 'am sə zahav ɗukwen, zləman lele re. Kə̂ dazay à acakal 'am a tinen ahay inde bay. Tinen apan ti vaɗ awiyaway pə Tawrita a Musa ɗukwen, kə̂ slahay uda bay. Way ataya fok, way lelibay aya awan, i man zek anà ɗowan bay. 10 Kak ɗo sa ja 'am sə wanbahay inde à wulen su ɗo a Yesu ahay nà, jan apan. Kak aday kə̀ slənek anak anan bay nà, jan apan mə slala cew a re. Hwiya aday kə̀ slənek anak a bay re nà, mbəsak anan səfek à alay anak wa, kə jipen sabay. 11 Ka san apan zle, jəba su ɗo ata nà, kə̀ zluwek à cəveɗ a Mbərom wa, winen ɗo sa ga ines way anahan. Tə way anahan sa ga ataya nà, a ɗakay anan tə alay anahan awan, winen ɗo sə mungok coy.
'Am maza aya awan
12 Azanan, ni slənak ayak ɗo, izəne Artemas, kabay Tikikus à man anak. Ɗowan ata, kə̀ dəzlek ayak cəna, hawak ayak bəse à man uno à Nikopolis aday. Anga na ja nà, ni i njahay à man ata à alay sa maɗ. 13 À alay a atə Zenas, ɗo sa ga sariya, tə Apolos ti həɗek à man anak wa nà, man atan zek tə dala kawa ana tinen sa gan may anga cəveɗ. 14 Sumor a nà, ɗo a mənuko ahay ɗukwen tə̂ tətak sa ga mer su way lele aya awan, anga aday tâ san sa man zek anà ɗo sa gan may anà maməzek a tinen ahay. Kak matanan nà, ata mer su way a tinen kə̀ tərak kəriya bay.
15 Ɗo sa man uno anaya fok ta jak anak ayak 'am. Jan 'am anà ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay sə pəlay mənuko ataya fok. Natiya awan, Mbərom â gak ikwen sumor anahan.