12
Napapalibutan Kita
Niyan, sa aton naman, kay napapalibutan kita sani na damo na mga nagpakita san inda pagsarig, halion ta kag ibilin an tanan na nakaulang sa aton lalo na an kasal-an na madali nakapadusmo sa aton. Tapos, magpadayon gayod kita na may pagkamatiniuson bagaʼn dalaganon an daralaganan san buhay na ginpadalagan sa aton. Kun sugad, pirme kita bagaʼn maglantaw kan Jesus na amo an nagpatuna san aton pagsarig, kaya siya man an mabiyo sani. Siya an nagtios sa krus kay aram niya na pakatapos may kalipay na mapapasa iya. Dili niya ginpanginano an kaaluhan sadto sa krus kag yana nagaingkod siya na ginagalangan didto sa tuo san trono san Dios.
Kaya, dumduma niyo kun sing-ano niya gintios an mga pagkontra sa iya san mga parakasala agod dili kamo manluya an buot kag magsuko. Dili pa naman niyo naagihan an magpaturo sin dugo na mamatay dahilan san pakig-ato niyo sa kasal-an.
An Pagdisiplina San Dios Para Sa Aton Ikakaayo
Basi nalimutan na niyo an mensahe na nagapakusog san iyo kabubut-on na ginsabi sa iyo bilang mga anak san Dios na sugad sani,
“Anak ko, ayaw pagbasang-basanga an pagdisiplina sa imo san Ginoo.
Ayaw pagluyahi an imo buot kun ginasaway ka niya.
Kay an tanan na namumut-an san Dios amo an mga ginadisiplina niya
kag an tanan na ginakilala niya na kaanakan an ginakastigo niya.”*
Kaya, dapat akuon niyo an mga kalisudan bilang pagdisiplina san Dios bagaʼn hali man lang sa imo mismo ama kay pagpamatuod ina na ginakilala san Dios na kamo mga anak niya. Waraʼn anak na dili ginadisiplina san ama. Niyan, kay an tanan na ginakilala na anak ginadisiplina na an gusto sabihon kun dili kamo ginadisiplina san Dios dili kamo tunay na mga anak niya. Ginagalangan man naton an aton mga ama didi sa kinab-an bisan nagakastigo sa aton. Kun sugad, mas lalo gayod na dapat magpasakop kita na malipay sa Ama na amo an nagadisiplina sa kalag san mga tawo, kay ini na disiplina an makapabuhay sa aton hasta na lang. 10 An aton mga kinab-anon na ama ginadisiplina kita san bata pa kita susog sa huna ninda na maayo. Pero an pagdisiplina san Dios pirme sa ikakayo ta agod magigin banal kita pareho sa iya. 11 Dili matahom an madisiplina kundi masakit gali sana na kaorason. Pero mga pira-pira an ginabunga naman sana kalinaw san isip kag katanusan para sa mga nag-ako sana na disiplina.
Mga Tugon Kag Pagpaandam
12 Kaya pakusuga niyo an iyo pagsarig na bagaʼn ini man lang mga nagalaylay na kamot kag nanluluya na tuhod. 13 Sugad man, tadunga niyo an iyo pagkabuhay na bagaʼn ginatadong niyo an iyo agihan paglakat agod pareho na kun may pilay ginatadong man agod dili magrabihan kundi mabulong lugod.
14 Talinguhaa na makipamuhay kamo na banal kag may kaayuhan sin buot sa tanan kay an dili banal dili makakausad sa Ginoo. 15 Atamana niyo an kada usad agod waraʼn maghabo san pagkamuot san Dios. Maglikay kamo na wara sa iyo sin magin maraot bagaʼn mapait na tanom kay pagdako sani bagaʼn makahilo ini sa kadamuan. 16 Maglikay man kamo na waraʼn namumuhay sa kalaw-ayan kag wara man sin namumuhay na dili diosnon na tawo pareho ni Esau na ginbaligya sin paningudtuhan an iya pagkasubang na anak. 17 Kay aram niyo na pakatapos, san gusto na niya angkunon an bendisyon hali sa Dios paagi sa iya ama para sa subang, ginsikway siya kay dili na niya nabag-o an pangyari bisan nakimaluoy siya na may pagtangis.
18 Niyan, an kamutangan niyo dili pareho san sa aton mga kalulululuhi na kasadto may bukid sinda na naabot na nahahapros kag may nagadaba-daba na kalayo, may kadulman, may dalumdom, may bagyo kag 19 kun diin may nababati na tunog san trumpita kag mga surmaton. Tapos, an mga nakabarati sadto nakimaluoy na iudong na an pagasurmaton sa inda. 20 Ginsabi ninda ini kay dili ninda kaya tiuson an ginasugo, “Wara gayod bisan hayop na kun magtungtong sa bukid dapat batuhon ina hasta na mamatay.” 21 Nakapakudog man gayod an nakita ninda, kaya nakasabi si Moises na “Nangungudog ako sa kahadlok.”
An May Mga Pakilabot Kamo
22 Pero kamo naman, an naabot niyo an bagaʼn Bukid san Sion kag san lungsod san Dios na buhay na amo an Langitnon na Jerusalem kag san dili mabilang na mga anghel sa malipay na pagtiripon. 23 An may pakilabot naman kamo amo an pagtiriripon san mga nagatuod na nagin mga subang san Dios na an mga ngaran nakasurat sa listahan san langit. An may pakilabot man kamo amo an Dios na Parahusgar san tanan na tawo, kag san mga espirito san mga matanos na tawo sa langit na hinimo na perpekto san Dios. 24 An may pakilabot pa gayod kamo amo si Jesus na Parapatuman san bag-o na sinumpaan kag an dugo na ginwisik na may dara na mas maayo na barita ki san dugo ni Abel.
25 Kun sugad, maghimat kamo na dili niyo paghabuan an pagbati sa Dios na nagabarita sa iyo. Nasabi ko ini kay kun dili ngani nasalbar an mga dili nagpamati sa iya na nagpaandam didi sa duta, mas lalo na dili kita masasalbar kun dili kita mamati sa nagapaandam sa aton hali sa langit. 26 Sadto an iya boses nakayugyog san duta pero niyan amo naman ini an iya gintuga: “Usad pa lang na bes kag dili na pagaotrohon an pagyugyog ko dili lang san duta kundi hasta san kalangitan.” 27 Sa pagsabi niya sana na “usad lang na bes kag dili na pagaotrohon,” an gusto sabihon hahalion niya an mga nayuyugyog na bagay na amo an mga ginlalang agod magapirme an mga dili nayuyugyog.
28 Kun sugad, dahilan na dili gayod mayuyugyog an kahadian kun diin nasasakop kita san Dios, pasalamatan ta siya kag paagi sani magsamba sa iya agod mapalipay siya na may banal na pagkahadlok kag paggalang, 29 kay an aton Dios pareho san kalayo na paraugdaw.
* 12:6 Kitaa sa Mga Kasabihan 3:11-12. 12:20 Kitaa sa Exodo 19:12-13. 12:26 Kitaa sa Hagai 2:6.