11
An Pagsarig San Tawo
Niyan, an pagsarig amo an kasiguruhan na mababaton ta an aton ginalauman kag pagsisiguro man na matuod an mga dili pa naton nakikita. Halimbawa baga, dahilan san pagsarig san mga tawo sadtoʼn panahon napalipay ninda an Dios.
Manungod naman sa aton pagsarig, nakasabot kita na an bilog na kalibutan ginlalang paagi sa gahom san surmaton san Dios, kaya an tanan na aton nakikita nahimo hali sa wara.
Manungod sa pagsarig ni Abel, dahilan sani nakahalad siya sin mas maayo na sakripisyo ki sa iya kamanghod na si Cain. Nagin pagpamatuod idto na si Abel matanos kay ginpalabi san Dios an iya halad. Tapos, bisan patay na siya padayon pa gihapon na bagaʼn nagasurmaton paagi san ginpakita niya na pagsarig.
Kun manungod naman sa pagsarig ni Enok, gindara siya san Dios sa kalangitan na wara nag-agi sin kamatayon. Nawara lang siya kay ginbalhin san Dios hali sa kinab-an palangit. Nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan na antes siya ginbalhin napalipay niya an Dios. Kaya ngani, dili gayod mapapalipay an Dios san bisan sin-o na waraʼn pagsarig kay an gusto magtulos sa Dios kinahanglan magtuod na siya buhay kag magahatag san iya langitnon na balos sa mga nagahanap sa iya.
Manungod naman sa pagsarig ni Noe san ginpadaanan siya san Dios manungod san mga mangyayari, nagbati siya, tapos naghimo sin dako na barko na ginatawag arka para masalbar an iya pamilya. Kaya sani na paagi ginkondinar niya an mga tagakinab-an sa inda pagkawaraʼn pagsarig, tapos ginpatanos siya san Dios dahilan san iya man pagsarig.
An manungod sa pagsarig man ni Abraham, nagsunod siya sa tawag san Dios na makadto sa lugar na sa maabot na panahon magigin irensya niya. Kaya, binayaan niya an iya dati na lugar kag kaupod an iya pamilya naglakaton na dili man lang aram an kakadtuan. Paagi sa pagsarig namuhay siya na dayo sadto na lugar kag sa mga tulda lang siya nagaistar kaupod man ninda Isaac kag Jacob na pareho niya nakairedar man san gintuga mismo san Dios. 10 Nangyari ini kay nagalaom si Abraham na gigiyahan siya san Dios sa syudad na hinimo kag tinindog san Dios mismo. Masarig ina hasta na lang.
11 Manungod gihapon sa pagsarig ni Abraham, bisan baog an iya asawa na si Sara kag pareho sinda gurang na gintagaan sinda sin gahom na magkaanak kaya nagin ama siya. Kay pan-o? Kay nagsarig si Abraham san pagkamatinumanon san Dios na nagtuga. 12 Kaya ngani, bisan halapit na mamatay si Abraham, nagin ama pa kag kalulululuhi gihapon siya sin dako na nasyon na dili mabilang an mga lahi pareho san mga bituon sa kalangitan kag san mga baybay sa dagat.
13 Nagkamaratay sinda tanan na may pagsarig pa pero wara nabaton an gintuga sa inda. Kundi bagaʼn nalantawan ninda ina sa harayo kag ginkalipay ninda kay gin-ako sin hayag na mga dayo lang sinda na nakiistar didi sa duta. 14 An mga nagsabi irog sani nagapakita na an ginahanap man gayod istaran na masasadiri ninda. 15 Wara na ninda pagmangnuha an inda ginbayaan na lugar kay kun namumut-an ninda ini na ginhalinan, pwede naman sinda makabalik didto. 16 Ugaling mas sobra pa sana an gusto ninda, na amo an usad na lugar sa langit. Kaya naman ginkalipay gayod san Dios na tawagon siya na inda Dios kay ginhandaan niya sinda sin syudad.
17-18 San ginporbaran san Dios si Abraham, tungod gihapon san iya pagsarig, ginhalad ni Abraham an iya anak na si Isaac. Bisan aram ni Abraham na nagsabi an Dios, “Paagi kan Isaac magahali an imo mga lahi,”* siya na gintugaan san Dios handa pa gihapon ihalad an iya pinalabi na anak. 19 Pan-o, aram gayod niya na kaya san Dios magbuhay gihapon sin tawo, kag amo ngani an bagaʼn nangyari, bagaʼn hali sa kamatayon ginbalik gihapon sa iya si Isaac.
20 Manungod naman sa pagsarig ni Isaac kasadto, ginbendisyunan niya sinda Jacob kag Esau manungod san inda aabutan.
21 San gurang na si Jacob kag halapit na mamatay, pagsarig man an dahilan kaya naghangyo siya sa Dios na bendisyunan an duha na apo kan Jose myintras nagasamba na nakatukod sa iya tungkod.
22 Si Jose naman san halapit na mamatay, pagsarig man gihapon an dahilan kun nano kay ginsabi niya na gigiyahan san Dios paluwas an aton na mga kalulululuhi na mga taga-Israel hali sa Ehipto. Nagtugon man siya kun nano an hihimuon manungod san iya lawas.
23 Tapos, san si Moises naman gin-anak, pagsarig naman gihapon an ginpakita san iya ginikanan, kaya gintago siya sa sulod sin tulo ka bulan kay nakita na makaiila an inda anak. Dili sinda nahadlok na supakon an sugo san hadi.
24 San dako na si Moises kasadto, tungod man gihapon sa pagsarig, kaya naghabo siya na tawagon pa na anak san anak na babayi san Paraon na hadi san Ehipto. 25 Ginpalabi pa niya an makipagtios sa kasakitan san iya mga kalahi na amo an katawuhan na pinili san Dios ki sa mag-agi sin padalian na kalipay sa paghimo san kasal-an. 26 Mas ginpahalagahan niya an magtios alang-alang sa Mesias na maabot ki sa magpabugana sin kayamanan sa Ehipto kay an tuyo niya an maabot na premyo hali sa Dios.
27 Pagsarig pa an dahilan kun nano kay ginbayaan man ni Moises an lugar san Ehipto. Dili siya nahadlok sa kauritan san hadi. Nagpadayon lang gayod siya kay bagaʼn nakikita kag ginasunod niya an dili nakikita na Dios. 28 Pagsarig man gihapon sa Dios an nagpabutang kan Moises sin kaugalian na magpawisik sin dugo sa magluyo na harigi san pwertahan san mga balay san mga taga-Israel agod masalbar sinda sa anghel na magapatay sa mga subang na anak san mga taga-Ehipto. Ini an ginatawag na paglihis san anghel o Paskwa san mga Judio.
29 Paagi sa pagsarig gintabok san mga taga-Israel an Pula na Dagat na baga man lang nagalakat sinda sa mara na duta. Pero an mga taga-Ehipto nagkarulumos tanan didto san magporbar man sinda paggukod sa inda.
30 Paagi man gihapon sa pagsarig san mga taga-Israel na parumpag man san Dios an mga pader san Jerico pakatapos na ginparalibot lang ninda ini usad na bes kada adlaw sa sulod sin pito ka adlaw sa pagtuman san sugo niya.
31 Sadto na panahon may malaw-ay na babayi didto sa Jerico na an ngaran amo si Rahab. Ginpadayon kag gintago niya an mga ispiya san Israel kasadto. Paagi sani ginpakita man niya an pagsarig sa Dios, kaya dili siya napatay bisan ini an nangyari sa mga kahilungsod niya na sutil.
An Mga Wara Naʼn Makairog Na Matanos
32 Gusto ko kuntani sabihon pa pero makukulangan sin panahon kun usad-usadon ko pa an nagkahirimuan ninda Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel kag san tanan na propeta. 33 Tungod san inda pagsarig, may mga iba sa inda na nakapangdaog sin mga kahadian, may mga naghadi na may katanusan, para sa mga iba napasa inda an mga gintuga san Dios kag igwa pa sin mga nakapangpakipot san ba-ba san mga leon. 34 Paagi man sa pagsarig may mga ginsalbar sa nagadaba-daba na kalayo kag sa kamatayon na dara san ispada, may mga nagin makusog bisan sinda maluya, may mga nagin maisog gayod sa gyera kag nakapampadulag sa mga suldados san inda mga kaaway. 35 Paagi sa pagsarig may mga kababayihan na may mga ginbuhay gihapon na mga patay ninda.
May iba naman na nagtios san pagapasakit kay naghabo sinda pagbaya sa inda pagsarig agod makasalbar. Ginhabuan ninda ini na pagbaya agod mas maayo pa an inda kamutangan sa pagkabuhay gihapon. 36 An iba naman gintuya-tuya kag ginlatigo kay nagasarig sinda sa Dios. Gintios ninda an pagkakadena kag pagkapriso. 37 May mga ginbato sa inda hasta na mamatay. May mga ginlagadi na natungà an inda lawas. May mga ginpatay sa inda sa ispada. May mga iba na kay habo sinda magbaya sa inda pagsarig nakuha sa inda an mga balay, kaya nagin pobre kag nagapalibut-libot sinda na nakabado lang sa anit san karnero o kanding. Mga pobre gayod sinda, ginapasakitan kag ginatumus-tumos. 38 Kaya, palibut-libot lang sinda, nagaistar sa mga disyerto kag kabukidan, sa mga kweba kag mga luho sa duta. Mas maayo sinda ki sa mga tagakinab-an kaya dili angay sa inda an kinab-an.
39 Ginkalipay sinda san Dios dahilan san inda pagsarig. Ugaling, dili ninda nakuha an gintuga niya. 40 Matuod ini kay igwa siya sin mas maayo na katuyuan na ginapakalabot kita. Kaya gusto niya na dili sinda magkakaigwa san biyo na pagkasalbar hasta makig-usad sinda sa aton.
* 11:17-18 Kitaa sa Genesis. 21:12.