10
An Pagkaiba San Bag-o Sa Luma Na Sinumpaan
An mga tawo na nagahalapit sa Dios dili gayod nalilinisan sin biyo san Kasuguan paagi sa mga sakripisyo na pirme ninda ginahalad tuig-tuig. Nasabi ko ini kay adi sa Kasuguan an mga nakamayo lang san mga maayo na maabot kag dili gayod ini an mga tunay. Kun an mga tawo na nagasamba sa Dios matuod man gayod na nalinisan san inda mga sala paagi san nasabi na mga sakripisyo, dili na ninda nababatyagan an bug-at san kasal-an, kag dili na kinahanglan maghalad pa sin sakripisyo. An nangyari lugod, ina pa na mga sakripisyo an nakapadumdom tuig-tuig sa mga tawo san inda mga sala, kay an dugo san mga toro kag mga kanding dili gayod makahali san sala.
Kaya, san mapakadi na gayod si Cristo sa kinab-an, nagsabi siya kasadto sa Dios,
“Dili ka man naiila sin mga sakripisyo kag mga halad, kundi ginhandaan mo ako sin lawas.
Dili ka man naiila san mga halad na ginapaugdaw kag mga sakripisyo para makahali san mga sala.
Kaya sinabi ko, ‘O Dios, adi ako handa magtuman san imo pagbuot, susog sa nasusurat sa Kasuratan manungod sa akon.’,”*
Pakatapos niya magsabi sana na, “Dili ka naila san mga sakripisyo, mga halad, mga ginapaugdaw na mga halad kag mga sakripisyo para makahali san sala,” bisan an tanan na mga sakripisyo ginhalad susog sa Kasuguan, amo naman ini an gindagdag niya, “Adi ako agod tumanon an pagbuot mo.” Pakasabi niya sani ginpawar-an niya an dati na sinumpaan agod balyuhan sin bag-o. 10 Kay gintuman niya ina na pagbuot san ighalad niya an iya mismo sadiri sin usad lang na bes hasta na lang, kaya nalinisan na kita sa aton kasal-an kag angay na sa atubangan san Dios.
11 Uruadlaw nagatindog kag nagasirbe sa templo an mga Judio na padi kag pauruotro na nagahalad sana kag ina man gihapon an inda sakripisyo na dili man makapahali sa mga sala. 12 Pero para sa mga sala naghalad si Cristo sin usad-usadi lang na sakripisyo na dili na pagaotrohon pa. Pakatapos, nag-ingkod siya sa banda tuo san Dios. 13 Didto ginahulat na lang ni Cristo hasta na magduruko sa iya an iya mga kaaway na pagadaugon gayod san Dios. 14 Niyan, paagi lang san usad niya na halad ginpabanal gayod niya hasta na lang an tanan na an kasal-an nalinisan na. 15 Nagpamatuod man sa aton an Espirito Santo manungod sani na nasurat sa Kasuratan sugad sani,
16 “Nagsabi an Ginoo, ‘Amo an hihimuon ko na sinumpaan sa inda sa mga maabot na panahon.
Ipapasabuot kag ipapaisip sa inda an akon mga sugo.’,”
17 Pakatapos, ginsabi pa niya,
“Dili ko na gayod pagadumdumon an inda mga sala kag mga maraot na gawi.”
18 Kaya kun napatawad na ini dili na gayod kinahanglan maghalad pa manungod sa sala.
Magtulos Kita Sa Dios
19 Kun sugad, mga kamaranghod ko sa pagtuod, ginpakusog na an aton buot na magsulod sa Pinakabanal Na Lugar kay ginpaturo ni Jesus an iya dugo alang-alang sa aton. 20 Gin-abrihan niya para sa aton an usad na bag-o kag buhay na agihan na naglapos sa kurtina na an gusto sabihon, paagi sa iya mismo lawas. 21 Niyan, igwa na kita sin gamhanan na padi na nagapamahala san panimalay san Dios. 22 Kaya hugot sa tagipusuon kag may sigurado na pagsarig na magtulos kita sa Dios. Magtulos kita na may tagipusuon na nalinisan na sa maraot na paggawi paagi sa pagwisik san dugo ni Jesus kag an aton lawas man paagi sa malinis na tubig sa pagpabunyag. 23 Magpirme kita na masarig sa aton ginapamatuudan na paglaom kay matinumanon siya na nagtuga. 24 Talinguhaon ta man na mapakusog an buot san kada usad na magkaminuruutan kag maghimo sin kaayuhan. 25 Dili naton pagpabayaan an pagtiriripon san mga nagatuod pareho san ginahimo dida san iba na nagapabaya, kundi ipadayon ta na mapakusog an buot san kada usad lalo niyan na halapit na an adlaw san pagbalik san Ginoo.
26 Nasabi ko ini kay kun tuyuon ta na magpadayon sa sala apisar na ginpaaram na sa aton an kamatuudan manungod sa pagsakripisyo ni Cristo, wara na sin halad na makapahali pa san kasal-an. 27 Kundi an nabibilin na lang amo an makangurungirhat na maabot na paghusgar kag an madangga na kalayo na maugdaw sa mga nagakontra sa Dios. 28 An nagasupak sa Kasuguan ni Moises waraʼn kaluoy na igapapatay dahilan sa pagpamatuod san duha o tulo na mga testigos. 29 Kun sugad, di lalo na makangurungirhat an kastigo na angay sa tawo na nagpakaraot san Anak san Dios, nagpawara man sin halaga sa dugo na ginapasunod sa sinumpaan san Dios na amo an naglinis sa iya sa kasal-an kag nagbulihad naman san pagkamaluluy-on san Espirito Santo. 30 Matuod ini kay kilala naton an Dios na nagsabi,
“Sa akon an pagbalos. Ako an magabalos.”§
Sabi pa niya,
“An Ginoo an magahusgar san mga tawo na sakop niya.”*
31 Kamakangurungirhat gayod san makastigo san buhay na Dios na maaram san tanan kag sigurado na makastigo!
32 Niyan, dumduma niyo an nakaligad na panahon, sadtoʼn una niyo pakasabot san kamatuudan kan Cristo kun diin nakigdumog kamo sa damo na mga pagtios pero wara kamo nadaog. 33 May mga panahon kasadto na sa atubangan san katawuhan ginatuya-tuya kag ginapasakitan kamo. Kun dili man, kadamay kamo sadto na ginapasakitan. 34 Nakidamay kamo sa mga priso kag nalipay pa bisan nagtios kamo san gin-agaw an iyo kasadirihan kay aram niyo na igwa pa kamo sin mas maayo pa sana na magapirme hasta na lang. 35 Kaya dili niyo pagwaraon an iyo pagkakusog san buot sa pagsarig kan Cristo kay may kaupod ina na dako na premyo. 36 Kinahanglan magin matiniuson kamo agod matuman niyo an pagbuot san Dios, tapos mapapasa iyo an iya ginatuga. 37 Matuod ini, kay nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan,
“Sa halip-ot na lang na panahon maabot na siya na gintuga san Dios na magaabot kag dili na siya madudugay.
38 An akon ugaling mga matanos na katawuhan mabubuhay paagi sa pagsarig pero an magbaya sani dili ko ikakalipay.”
39 Pero dili kita an mga klaseʼn tawo na nagabaya kag nawawara, kundi kita an mga nagasarig sa iya kag masasalbar.
* 10:7 Kitaa sa Salmo 40:6-8. 10:16 Kitaa sa Jeremias 31:33. 10:17 Kitaa sa Jeremias 31:34. § 10:30 Kitaa sa Deuteronomio 32:35. * 10:30 Kitaa sa Deuteronomio 32:36. 10:38 Kitaa sa Habacuc 2:3-4.