9
An Dati Na Sambahan San Mga Judio
Niyan, an dati na sinumpaan igwa sin mga surundon para sa pagsamba kag may katugunan manungod san sambahan na nahimo san tawo. Dako na tulda an sambahan na gintindog ninda. Ini may duha na parte. An usad sani ginatawag na Banal Na Lugar. Sa sulod sani nakabutang an tungtungan san ilawan, lamesa kag an tinapay na ginahalad sa Dios. Adto sa likod san madakmol na kurtina an ikaduha na parte na ginatawag na Pinakabanal Na Lugar. Sa luwas naman san pwertahan sani adto an oro na altar na ginatuuban san pahumot na ginatawag na insenso kag an bagaʼn baol na napuputos sa oro na amo an ginatawag arka san sinumpaan kay adi sani an sinumpaan na ginhimo san Dios. An sulod naman sani na arka an himo sa oro na bagaʼn kuron na may sulod man na pagkaon na ginatawag mana. Adto man an milagroso na tungkod kasadto ni Aaron na nanaringsing sin mga dahon kag an duha na pidaso san bato na nasusuratan san mga sugo san sinumpaan. Sa taklob san arka may nakaadurno na duha na dako na bagay na may pakpak. Kerubin an ginatawag sani na amo an bagaʼn mga parabantay san gloryoso na lugar didto para sa Dios. An nakabuklad ninda na mga pakpak nakalandong sa tunga san taklob na ginatawag lugar na ginapakitaan san Dios san iya pagpatawad san kasal-an. Kaya lang wara kita sin panahon na ipahayag ini na tanan usad-usad.
Irog sana an pakapamutang san mga bagay-bagay. Niyan, uruadlaw nasulod kag nagasirbe an mga padi sa una na parte san tulda na ginasambahan. Pero sa ikaduha na parte san tulda, an nakasulod lang an pinakanamumuno na padi kag ginahimo lang ini usad na bes sa usad ka tuig. Kinahanglan magdara gayod siya sin dugo na igahalad sa Dios para sa iya mismo na mga sala kag sa kasal-an na nahimo san mga tawo na dili ninda aram na sala gali. Kaya hayag na ginatukdo didi sa aton san Espirito Santo na waraʼn ginatugutan magsulod sa Pinakabanal Na Lugar kun diin adto an Dios myintras ada pa an una na parte san tulda. Ini tanan usad na irugan na ginapamanungod sa yana na panahon. An gusto sabihon sani amo na an mga regalo kag mga sakripisyo na hayop na ginahalad sa Dios dili nakapalinis san tagipusuon san nagahalad sani sa iya. 10 Mga surundon lang ini manungod baga sa pagkaon, pag-inom kag mga seremonyas sa paglinis na may pulos lang hasta na balyuhan san Dios.
An Katuyuan San Dugo Ni Cristo
11 Niyan, pag-abot na ni Cristo bilang pinakanamumuno na padi sa mga maayo na bagay na adi na, nagsulod siya sa mas maayo kag waraʼn dipirensya na tulda na dili himo san tawo kag dili man parte san ginlalang na kinab-an. 12 Usad lang na bes siya nagsulod didto sa Pinakabanal Na Lugar kag dili dugo san kanding o san tinday na baka an iya dara kundi an iya mismo dugo, kaya, dahilan sani, nagkaigwa kita san pagkasalbar hasta na lang.
13 An pagwisik san dugo san kanding o toro o san abo san gin-ugdaw na tinday na baka nakapalinis kasadto san mga ginatawag na maati susog sa Kasuguan agod magin angay sinda pagsamba gihapon. 14 Lalo na gayod nakapalinis an dugo ni Cristo na paagi sa Espirito Santo ginhalad niya an iya sadiri na waraʼn dipirensya sa Dios. Malilinis sana an aton pag-iisip sa mga maraot na nahimo agod makapagsirbe kita sa buhay na Dios.
An Tagapamahala San Bag-o Na Sinumpaan
15 Kun sugad, si Cristo an tagapamahala sin bag-o na sinumpaan kay tungod san pagkamatay niya ginlibre niya an mga pinili sa kasal-an na ginhimo ninda san sakop pa sinda san una na sinumpaan. Kaya, makairedar sinda hasta na lang san mga gintuga san Dios.
16 Niyan, halimbawa, kun may kasuratan manungod sa pagbarahin sin kasadirihan, kinahanglan pamatuudan na namatay na an naghimo sana antes na tumanon ina. 17 Matuod ini kay pagkamatay lang san tawo amo nagkakapulos an testaminto. Wara ina sin halaga myintras buhay pa an naghimo. 18 Kaya, kinahanglan na hasta an una na sinumpaan ginpapulusan paagi san dugo.
19 Pakapahayagi ni Moises kasadto sa mga tawo manungod san kada surundon san Kasuguan, nagkuha siya sin dugo san mga tinday na baka kag mga kanding, ginsakutan sin tubig kag ginwisikan niya an libro san Kasuguan, tapos an mga tawo naman. An gin-gamit niya na pangwisik amo an sanga san kahoy na hisopo na hinigutan sa punta sin pula na tela na dilana. 20 Sabay sani, nagsabi siya,
“Ini na dugo amo an pagpamatuod san sinumpaan na ginapatuman sa iyo san Dios.”*
21 Sugad man ginwisikan ni Moises sin dugo an tulda kag tanan na mga garamiton na kinahanglan sa pagsamba. 22 Susog sa Kasuguan, haros tanan man gayod na mga bagay nalilinis paagi san pagwisik san dugo kag papatawadon lang an kasal-an kun may paturuon na dugo.
Naghahali Sin Mga Sala An Sakripisyo Ni Cristo
23 Ini na mga garamiton sa pagsamba gin-irog lang an adto sa langit. Niyan, nagakinahanglan ini na malinisan sin sugad sani na mga sakripisyo pero an mismo langitnon na mga bagay nagakinahanglan sin mas maayo na sakripisyo ki sani. 24 Nasabi ko ini kay an ginsuludan ni Cristo dili an banal na lugar na himo san tawo na irugan lang san sa langit, kundi sa langit mismo siya nagsulod. Adto na siya sa atubangan san Dios para sa aton. 25 Ugaling, dili na niya kinahanglan na isakripisyo uruotro an iya sadiri pareho san pinakanamumuno na padi na Judio na nagasulod sa Pinakabanal Na Lugar tuig-tuig na may dara na dugo sin hayop. 26 Kay kun sugad sana, nagparahalad siya san iya sadiri tuna pa san ginlalang an kinab-an. Kundi usadan lang siya nagin tawo sa katapusan san kasadto na panahon agod paagi sa paghalad san iya mismo sadiri mapatawad an kasal-an san katawuhan. 27 Sugad na ginbuot na an kada usad dapat mamatay, pakatapos huhusgaran na san Dios. 28 Sugad man usad lang na bes ginhalad si Cristo agod halion an mga sala san kadamuan. Tapos, nagpalangit siya kag mabalik gihapon sa maabot na panahon, dili tungod sa sala san katawuhan kundi sa pagasalbar san mga nagapahulat gayod sa iya.
* 9:20 Kitaa sa Exodo 24:8.