6
Kaya, dili kita magparapirme lang sa pangtuna na katukduan ni Cristo kundi magpadayon agod masabutan ta an iya hadarom na katukduan. Dili na naton igbutang otro an pundasyon san pagtuod sa Dios, sugad baga san pagsarig sa iya, pagbaya sa waraʼn pulos na mga himo, mga katukduan manungod sa mga seremonyas san paglinis, pagadapat san mga kamot sa pagbendisyon, pagkabuhay gihapon sa mga patay sa maabot na panahon, kag paghusgar na may waraʼn katapusan na kastigo. Kaya, kun ginatugot san Dios, magapadayon kita.
Ginasabi ko ini kay dili gayod mapapabasol gihapon an mga nagbaraya na sa pagsarig. Sinda an mga napasabot na, nakabahin na san regalo hali sa langit kag nakig-usad na sa Espirito Santo. Nakaaram man sinda san kaayuhan san katukduan san Dios kag san gahom na ihahayag na sin biyo sa maabot na panahon. Tapos, kun magbaraya na, dili na gayod sinda mapapabalik gihapon kay bagaʼn ginapako na naman otro ninda sa krus an Anak san Dios kag ginapakaaluhan.
Halimbawa, kun may duta na nagasarumsom san damoʼn uran kag nagapabunga san mga tinanom na mapapakinabangan san mga parauma, ginbendisyunan ina na duta san Dios. Pero kun tunok kag dawa lang an nagatubo sana, wara ina sin pakinabang kag delikado na magmaldisyon. Tapos, an mahumanan sana pagaugdawon.
Kaya, mga pinalangga, bisan sugad sani an pagasurmaton namon, nakasiguro kami na mas maayo an iyo kamutangan kag nagapamatuod ini na may pagkasalbar kamo. 10 Nasabi ko ini kay an Dios matanos, kaya dili niya liligadan an iyo pagpagal kag pagmalasakit sa pagsirbe na nahimo na niyo kag padayon pa na ginahimo para sa mga katawuhan niya alang-alang sa iya. 11 Niyan, gusto namon na ipadayon niyo an pagpakita sana na iyo pagkamaungod hasta na lang agod matuman sin sigurado an iyo ginalauman. 12 Habo na kami na magparatamad kamo kundi gusto namon na irugon niyo idtoʼn mapasa inda an mga gintuga san Dios tungod san inda pagigin maungod sa inda pagsarig.
An Halimbawa Ni Abraham
13 San gintugaan si Abraham san Dios, nagsumpa siya sa iya mismo ngaran kay wara na sin mas labaw pa sa iya na pwede niya sumpaan. 14 Sugad sani an sabi san Dios,
“Nagasumpa ako na pagabendisyunan ko ikaw na magdamo gayod an imo lahi.”*
15 Dahilan na matagal si Abraham sa paghulat, nabaton niya an gintuga san Dios. 16 Niyan, an tawo kun nagasumpa haros ginagamit an ngaran san nakalabaw sa iya mismo. Tapos, sana na pagsumpa sigurado na an katumanan kag ginaudong an pagsuay. 17 Amo man ini an ginhimo san Dios kay gusto niya siguruhon sa mga iredero san iya gintugaan na dili niya liliwaton an iya katuyuan. Kaya, nagsumpa man siya. 18 Niyan, igwa sani na duha na bagay na dili gayod maliliwat kag an Dios dili gayod makabuwa manungod sani. Kaya, kita na mga may pagkalibre na paagi sa iya, ginapakusog an buot na maglaom gayod sa tanan na gintuga niya sa aton. 19 Igwa kita sani na paglaom bagaʼn masarig na angkla san aton mga kalag na waraʼn iba kundi si Cristo. Ini na paglaom sa iya nakaabot hasta sa luyo san kurtina san langitnon na templo hasta sa pinakabanal na parte na adto an Dios. 20 Didto ngani alang-alang sa aton nag-una pagsulod si Jesus na nagin pinakanamumuno na padi hasta na lang pareho san pagkapadi ni Melquizedek.
* 6:14 Kitaa sa Genesis. 22:17.