7
An Bantog Na Padi Na Si Melquizedek
Kasadto san panahon ni Abraham si Melquizedek an hadi san lugar san Salem kag padi san pinakalabaw na Dios. San pauli na sinda Abraham pakatapos na nadaog ninda an mga hadi sa gyera, ginsugat kag ginbendisyunan siya ni Melquizedek. Hinatagan naman siya ni Abraham sin ikanapulo na bahin san tanan niya na natipon sa gyera. Niyan, an gusto sabihon san ngaran ni Melquizedek “Hadi san Katanusan” kag ginatawag naman siya “Hadi san Salem.” An gusto sabihon san Salem kalinawan. Wara maarami kun sin-o an iya ginikanan o ginhalinan na lahi. Dili man naaaraman an pagkapanganak kag pagkamatay niya. Sugad siya san Anak san Dios kay nagapirme siya na padi hasta na lang.
Niyan, kitaa kun sing-ano kabantog si Melquizedek! Mala ngani kay si Abraham mismo na amo an kalulululuhi man naton na mga Judio naghatag sa iya sin dyis porsyento san tanan na iya nakuha sa gyera. Sugad man, may layi sa Kasuguan ni Moises para sa mga lahi ni Levi na mga padi man sa templo na magsukot sinda san dyis porsyento san kita san inda kapwa Judio bisan sinda hali man sa lahi ni Abraham. Pero ini naman si Melquizedek na dili ninda kalahi, nakabaton sana na dyis porsyento hali kan Abraham kag ginbendisyunan pa niya ini na amo an ginhatagan san Dios san mga tuga. Matuod na wara gayod sin duda na an nagabendisyon mas labaw ki sa ginabendisyunan.
Niyan, sa kamutangan ta, mga tawo na may kamatayon an mga nagabaton sin dyis porsyento, pero susog sa ginpamatuod sa Kasuratan kasadto, siya na ginhatagan ni Abraham san dyis porsyento padayon na nabubuhay. Didi man, san maghatag sana si Abraham, naghatag man paagi sa iya si Levi mismo na may mga lahi na yana amo na an nagabaton sani, 10 kay adto pa si Levi sadto sa lawas san iya kalulululuhi na si Abraham san ginsugat siya ni Melquizedek.
Si Jesu-Cristo An Padi Pareho Kan Melquizedek
11 Ini na pagkapadi ni Levi amo an nagapalakat san Kasuguan na ginhatag sa mga taga-Israel. Niyan, kun ginpausad gayod kita sa Dios paagi san pagkapadi sani na lahi ni Aaron na amo an mga Levitico, dili ta na kinahanglan pa an iba na padi pareho ni Melquizedek. 12 Kun sugad, kun ginbalyuhan an pagkapadi, an gusto sabihon sani na dapat balyuhan man an Kasuguan. 13 Niyan, an nasabi na Ginoo, na amo si Jesu-Cristo, hali sa iba na lahi kag wara gayod didi sani sin nagin padi sa templo. 14 Ugaling, matuod man gayod na hali siya sa lahi ni Juda pero waraʼn ginsambit si Moises na may mga padi hali sani na lahi.
15 Lalo pa lugod nagigin hayag ina na pagbalyo manungod sa pagkapadi kun may magluwas na iba na padi na pareho ni Melquizedek, 16 kag nagin padi tungod san gahom san iya buhay na waraʼn katapusan, dili susog sa ginabuot san Kasuguan na dapat may ginhalinan na lahi. 17 Kay nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan,
“Ikaw padi hasta na lang pareho san pagkapadi kasadto ni Melquizedek.”*
18 Niyan, ginhali na an dati surundon kay dili makapatanos san katawuhan kaya wara na ini sin pulos. 19 Matuod ini kay wara man gayod sin bisan sin-o na nagin matanos paagi sa Kasuguan. Niyan lugod gindarhan kita sin mas sigurado na paglaom kag dahilan sani, nakakahalapit kita sa Dios.
Nagin Padi Si Jesus Paagi San Sumpa
20 Pakasabi san Dios sana na “Ikaw padi hasta na lang,” nagsumpa man siya. Ugaling, waraʼn sumpa san nagin padi an mga iba na nagkauruna. 21 Pero si Jesus naman nagin padi paagi sa sumpa susog sa nasurat sa Kasuratan,
“Nagsumpa an Ginoo ‘Ikaw padi hasta na lang,’ kag dili na mababag-o an iya isip.”
22 Dahilan sani mas maayo ini na sinumpaan ki sa dati kag si Jesus naman nagin kasiguruhan na matuman ini na sinumpaan.
23 Pwera pa sani, damo an mga padi sadto kay namamatay sinda kaya dili nakapadayon san inda trabaho hasta na lang. 24 Pero kay si Jesus nabubuhay sin waraʼn katapusan, nagapadayon man siya bilang padi hasta na lang. 25 Kun sugad, kaya gayod niya isalbar pirme an tanan na nagahalapit sa Dios paagi sa iya kay buhay siya hasta na lang agod makimaluoy sa Dios para sa inda.
26 Kitaa, kay ini si Jesus an pinakanamumuno na padi na angay sa pagbulig sa aton. Banal siya. Wara siyaʼn sala o maisabi sa iya, kaya iba siya sa mga makasal-anon kag ginagalangan gayod sa langit. 27 Dili siya pareho sadtoʼn iba na mga padi na kinahanglan maghalad sin sakripisyo uruadlaw para sa inda mismo mga sala kag pakatapos para naman sa mga sala san katawuhan. Kundi ginhalad niya an iya sadiri bilang sakripisyo na dili kinahanglan pag-otrohon pa. 28 Usad pa, an mga padi na ginabutang paagi san dati na Kasuguan mga tawo lang, pero yana an ginbutang san Dios paagi san sumpa amo an Anak niya na waraʼn kasalasala hasta na lang.
* 7:17 Kitaa sa Salmo 110:4. 7:21 Kitaa sa Salmo 110:4.