10
An Dose Na Apostoles
(Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16)
Pakasabi ni Jesus sani, gintiripon niya an iya dose na disipulos kag ginhatagan sindaʼn poder agod makapaluwas sin mga maraot na espirito kag agod makabulong san mga may sakit kag san may mga ginabatyag.
An mga ngaran sani na dose na disipulos na nagin apostoles amo ini: una si Simon na ginatawag Pedro kag san iya manghod na si Andres, tapos an magmanghod na sinda Santiago kag Juan na mga anak ni Zebedeo. Ada man sinda Felipe kag Bartolome, si Tomas kag si Mateo na parasukot san buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na panatiko kag si Judas Iscariote na amo an magatraydor kan Jesus.
Ginatugon Ni Jesus Ini Na Dose Manungod San Inda Trabaho
(Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6)
Antes ginsugo ni Jesus ini na dose na maglakat agod magpahayag, gintugon sinda sugad sani, “Ayaw kamo pagkadto sa mga lugar san mga dili-Judio kag ayaw pagsulod sa bisan nano na lungsod san mga Samaritano, kundi kadtua an mga taga-Israel na bagaʼn mga nalalagalag na karnero. Sa iyo paglakat ipahayag na haros magtuna na an pagahadi san Dios. Paayuha an masakiton kag san mga leprosohon, buhayon an patay, kag paluwason an mga demonyo. Nakabaton kamo sani na poder na waraʼn bayad, kaya gamita man ini na dili nagapabayad. Dili kamo magdara sin kwarta na oro o plata o bronse sa iyo mga pitaka. 10 Sa iyo paglakat dili man kamo magdara sin surudlan, liwanan, sandalyas kag balon kay angay na hatagan an paratrabaho san iya mga kinahanglan.
11 “Sa diin na lungsod o baryo na iyo kadtuan maghunga kun may matanos didto, tapos makiistar sa iya balay hasta na maghali kamo. 12 Pagsulod niyoʼn balay, magalang tapos magsabi, ‘Mapasa iyo lugod an kalinaw na hali sa Dios.’ 13 Niyan kun magpadayon sa iyo an tagbalay, mapasa inda an iyo kalinaw pero kun dili, mapabalik sa iyo an kalinaw. 14 Kun may dili magpadayon sa iyo o mamati sa iyo ginasabi, taphuda anay an alpog sa iyo mga tiil paghali niyo sana na balay o lungsod bilang padaan na may paghusgar na maabot sa inda. 15 Ginasiguro ko sa iyo na sa adlaw san paghusgar mas pagakaluy-an san Dios an mga makasasala na mga taga-Sodoma kag taga-Gomora ki sa mga tawo sana na balay o lungsod.”
An Maabot Na Mga Patios
(Marcos 13:9-13; Lucas 21:12-17)
16 Nagpadayon pa si Jesus, “Dumduma na ginasugo ta kamo na bagaʼn mga karnero sa tunga san mga maisog na hayop, kaya magin madunong kamo na pareho san mga sawa pero mabuot naman na pareho san mga salampati. 17 Pero maglikay sa mga tawo kay pagaakusaron kamo ninda sa mga konseho, kag pagalatiguhon man kamo sa inda mga sinagoga. 18 Pagabistahon kamo ninda sa atubangan san mga gobernador kag mga hadi dahilan sa pagsunod niyo sa akon. Mangyari ini agod makatestigo kamo sa inda kag sa mga dili-Judio manungod san Maayo Na Barita. 19 Pero kun iatubang kamo sa inda, ayaw kahandal kun nano an iyo isasabi o kun nano an iyo isasabat kay pag-abot san oras gigiyahan kamo san iyo isasabi. 20 Sana mismo dili kamo an magasurmaton kundi an Espirito Santo san Dios na iyo Ama amo an magasurmaton paagi sa iyo.”
21 Nagsabi man si Jesus, “Sana na panahon may mga tawo na amo mismo an magapapatay sa inda sadiri na mga kamanghod. Amo man an mga ama igapapatay an inda mga anak. Sugad man, may kabataan na magakontra sa inda mga ginikanan kag igapapatay sinda. 22 Kamo naman pagakabadlian san tanan tungod kay kamo an mga nagasunod sa akon pero an mga masasalbar sa paghusgar san Dios amo an mga magpadayon pagsunod sa akon hasta sa katapusan sani. 23 Kun pagapasakiton kamo sa usad na lungsod, dumulag sa masunod. Ginasiguro ko sa iyo na dili pa niyo nalilibot an tanan na lungsod san Israel magaabot na ako na Anak San Tawo.”
24 Nagpadayon si Jesus, “Pareho baga sani, dili malabaw an disipulos sa iya maestro, amo man an suruguon sa iya amo. 25 Tama na sa disipulos kun magin pareho siya sa iya maestro kag an suruguon man sa iya amo. Kaya kun Beelzebul an ginatawag ninda sa akon na amo san tagbalay, sigurado na pagatawagon na kamo sugad sana kay mga kaurupod ko kamo sana na balay.
An Dapat Kahadlukan
(Lucas 12:4-7)
26 “Pero ayaw kamo kahadlok sa inda kay mahahayag an tanan na natatago, kag an tanan na ginatahuban maaaraman. 27 Kaya ihayag niyo sa kapaw-an an ginasabi ko sa iyo sa madulom, kag isiyak sa kaatupan an mabati niyo sa akon sa hutik. 28 Ayaw kamo kahadlok san makapatay san lawas pero dili makapatay san kalag kundi kahadlukan niyo idtoʼn pareho makapatay san lawas kag kalag sa impyerno. 29 Nano, dili ba matuod na manentimos an baligyaan san duha ka maya didi sa aton? Pero dili mahuhulog sa duta bisan usad sani kun dili itugot san iyo Langitnon na Ama. 30 Bisan ngani an iyo buhok binilang tanan san Dios. 31 Kaya ayaw gayod kamo kahadlok kay mas mahalaga kamo sa iya ki sa damo na mga maya.
An Mga Pagakilalahon Ni Jesus
(Lucas 12:8-9)
32 “Tandai ini: an nagaako sa atubangan san mga tawo na siya para sa akon amo man an pagahimuon ko na Anak San Tawo sa iya sa atubangan san akon Ama na nasa langit. 33 Pero an magsabi sa atubangan san mga tawo na dili siya para sa akon amo man an pagahimuon ko sa iya sa atubangan san akon Ama sa langit.
Dili Kalinaw An Dara Ni Jesus Kundi Araway
(Lucas 12:51-53; 14:26-27)
34 “Ayaw paghunaa na nagkadi ako para magdaraʼn kalinaw sa mga tawo sa kinab-an. Dili kalinaw an akon dara kundi araway. 35 Nagkadi ako agod paawayon
‘an anak na lalaki sa iya ama,
an anak na babayi sa iya iloy,
an umagad na babayi sa ugangan na babayi.
36 An mga magigin kaaway ngani san tawo an kaurupod niya sa panimalay.’*
37 “Pwera pa sani dili angay sa akon an tawo na nagapalabi sa iya ama kag iloy sin mas pa sa akon. Amo man an nagapalabi sa anak na babayi o lalaki sin mas pa sa akon. 38 Dili man angay sa akon an habo magdara san iya sadiri na krus na amo an pagtios tungod sa akon tapos makakaupod ko. 39 Mawawar-an lugod sin buhay an nagapasiguro san iya sadiri na buhay, pero an mawawar-an sin buhay alang-alang sa akon magkakaigwa lugod san buhay na waraʼn katapusan.
An Mga Premyo
(Marcos 9:41)
40 “Kun may nagapadayon sa iyo, ako man an ginapadayon niya, kag kun ginapadayon niya ako amo man an nagsugo sa akon. 41 Kun may magpadayon sin tawo dahilan na ini propeta man, makabaton siya sin premyo na pareho san para lang sa propeta. Sugad man, may iba na premyo na pareho san para lang sa matanos. Ini naman para sa nagapadayon sa tawo dahilan na ini matanos. 42 Tandai man ini: an sigurado gayod na makabaton sin premyo amo idtoʼn bisan magpainom lang sin matugnaw na tubig sa usad sani na pinakamenos na mga disipulos dahilan na ini akon parasunod.”
* 10:36 Kitaa sa Micah 7:6.