11
An Mga Ginsugo Hali Kan Juan Na Parabunyag
(Lucas 7:18-35)
Pakatuguna ni Jesus sa iya mga disipulos nagpadayon siya paglakat agod magtukdo kag magpahayag san Maayo Na Barita sa mga lungsod sa Galilea.
Sadto si Juan na Parabunyag adto sa prisuhan. Pakaarami man niya san manungod sa mga ginahimo ni Cristo, nagsugo siya sin mga disipulos agod hungaon si Cristo. Pag-abot ninda ginhunga siya ninda, “Sir, nano, ikaw na po an ginasabi sa Banal Na Kasuratan na maabot o mapaabot pa kami sin iba?”
Nagsabat si Jesus, “Kadto kag sumati niyo si Juan san iyo nabati kag nakita sugad sani: nakakita gihapon an mga buta, an mga pilay nakalakat na, naayo naman an mga leprosohon kag an mga bungol nakabati. Nabuhay gihapon an mga patay kag an mga pobre nakabati san Maayo Na Barita na ginapahayag sa inda. Sugad man, malipay idtoʼn dili nawawar-an sin pagtuod sa akon.”
Pagharali san mga ginsugo, nagtuna naman pag-istorya si Jesus sa mga katawuhan manungod kan Juan: “Nano an ginalaom niyo na makita san pagkadto sa disyerto? Usad na tawo na pareho sa kadinghutan na ginapalid-palid san hangin? Kun dili sugad sana, nano gayod an ginalaom niyo na makita? Tawo na nakabado sin matahom? Syimpre dili, kay idtoʼn nagabarado sin mga matahom adto nagaistar sa mga palasyo san mga hadi. Kun kaya ngani, nano kay nagkadto kamo? Para makakita sin propeta? Oo, labaw pa gayod sa propeta an nakita niyo, 10 kay siya an katumanan san nasurat sa Banal Na Kasuratan,
‘Kitaa, may suruguon ako na mapauna sa imo.
Siya an magapreparar san imo aagihan.’*
11 “Ginasiguro ko sa iyo, sa tanan na kabataan na gin-anak sa mga babayi, wara na gayod sin nakalabaw kan Juan na Parabunyag. Ugaling mas labaw pa ki sa iya an pinakamenos sa kahadian san langit. 12 Manungod sani na kahadian ginasakyada ini san mga may grabe na pwersa kag ini ginaagaw ninda tuna na nagpahayag si Juan hasta yana. 13 Hasta na nag-abot si Juan ginbarita san mga propeta kag sa Kasuguan ni Moises an manungod san pag-abot san pagahadi san Dios. 14 Niyan, kun gusto niyo mag-ako ini, si Juan amo an Elias na ginbarita kasadto na magabalik sa kinab-an agod magpreparar para sani na pagahadi. 15 Kamo na makabati, magpamati sin maayo!”
16 Nagpadayon pa si Jesus, “Sa nano ko maikukumparar an mga tawo na nabubuhay yana? Pareho sinda sa mga kabataan na nagairingkod sa merkado kag nagapasiriyak-siyak sa inda mga kakanam sugad sani,
17 ‘Gintugtugan namon kamo sin plawta pero dili man kamo nagsarayaw.
Tapos nagkanta naman kamiʼn mamunduon pero wara kamo pagtarangis.’
18 “Sugad man, pagkita san mga tawo na an ugali ni Juan pag-ayuno kag waraʼn pag-inom sin bino nagasabi sinda, ‘Nasudlan siya sin demonyo.’ 19 Nakita naman ninda ako na Anak San Tawo na an ugali mag-inom sin bino kag dili mag-ayuno kag niyan nagasabi sinda, ‘Kitaa an makagod kag parahubog. Nakiamigo ngani siya sa mga parasukot san buwis kag sa iba na mga parakasala.’ Ugaling an mga himo amo an nakapamatuod san kadunungan.”
An Dili Nagatuod Na Katawuhan San Mga Lungsod
(Lucas 10:13-15)
20 Pakatapos sani ginpanguritan ni Jesus an mga katawuhan sa mga lungsod kun diin siya nagpanghimoʼn damo na mga milagro kasadto kay habo sinda magbaya san inda kasal-an. 21 Sabi niya, “Kamakaluluoy niyo na mga taga-Corazin! Kamakaluluoy man niyo na taga-Betsaida! Kun an ginhimo na mga milagro sa iyo, didto paghimua kasadto sa maraot na mga syudad san Tiro kag Sidon na ginasira san Dios, dugay na an mga tagadidto nagsul-ot sin bado na sako kag nagsaburak sin abo sa inda mga ulo agod ipakita na sinda nagabasol kag nagabaya san inda mga kasal-an. 22 Pero tandai ini, sa adlaw san paghusgar mas pagakaluy-an san Dios an mga taga-Tiro kag mga taga-Sidon ki sa iyo. 23 Kamo naman na mga taga-Capernaum, nano, gusto ba niyo na magpakamatanos pareho san sa langit? Itatapok lugod kamo sa impyerno. Kay kun an mga milagro na ginhimo sa iyo, ginhimo didto sa lungsod san Sodoma na nasira, hasta yana adto pa ini. 24 Pero tandai ini: sa adlaw san paghusgar mas pagakaluy-an san Dios an mga maraot na taga-Sodoma ki sa iyo.”
May Pagpahuway Para Sa Mga Napapagal
(Lucas 10:21-22)
25 Tapos nangadyi si Jesus, “Ama, na Ginoo san langit kag duta, nagapasalamat ako sa imo kay gintago mo ini na kaaraman sa mga madunong kag mga may pagsabot pero ginhayag mo sadtoʼn mga maluya an pagsabot sugad san mga dyutay na bata. 26 Opo, Ama, kay ginkalipay mo an pagahimo sani.”
27 Tapos nagpadayon siya gihapon pagsabi sa mga tawo, “An tanan na poder ginhatag sa akon san akon Ama. Waraʼn nakakakilala sa Anak kundi an Ama. Wara man sin nakakakilala sa Ama kundi an Anak kag sadto man na mga ginagusto san Anak na pahayagan san manungod sa Ama.
28 “Kamo tanan na napapagal, kadi sa akon. Kamo na nabubug-atan san kahandalan, kadi man, kay papapahuwayon ta kamo tanan. 29 Pas-ana an akon yugo. Tapos tugutan ako na magtukdo sa iyo kay mabuot ako kag maluluy-on. Kun sugad, magkakaigwa kamo sin kalinaw sa tagipusuon, 30 kay masayon lang darhon an akon yugo kag magaan an akon pas-anon.”
* 11:10 Kitaa sa Malakai 3:1.