14
An Pagkamatay Ni Juan Na Parabunyag
(Marcos 6:14-29; Lucas 9:7-9)
Sadto na panahon nabaritaan ni Herodes na namumuno san Galilea an manungod sa kabantugan ni Jesus. Tapos nagsabi sa mga opisyales, “Amo man gayod ini siya si Juan na Parabunyag na nabuhay gihapon kaya dahilan sani ada na sa iya ini na mga kagamhanan.”
Niyan ini si Herodes amo an nagpadakop kan Juan, nagpagapos kag nagpapriso sa iya dahilan na ginsaway siya ni Juan kay nag-asawa siya kan Herodias na asawa san iya manghod na si Felipe. Sinabihan siya ni Juan, “Dili tugut sa Kasuguan na asawahon mo an asawa san imo manghod.” Dahilan sani gusto niya na ipapatay si Juan kaya lang nahahadlok siya sa mga tawo kay nagatuod sinda na propeta si Juan.
Nag-abot an adlaw san nagselebrar si Herodes san iya pagkaanak. Sadto nagsayaw an daraga na anak ni Herodias sa atubangan san mga bisita. Nakapalipay gayod siya kan Herodes, kaya nagsumpa ini na ihatag sa daraga an nano man na hangyuon niya.
Sa pagsunod sa gintugon man san iya iloy nangayo an daraga, “Ihatag sa akon didi an ulo ni Juan na Parabunyag na nakabutang sa bandihado.”
Didi namundo an hadi, ugaling dahilan san iya ginsumpa sa atubangan san mga bisita nagsugo siya na ihatag an ginahangyo san daraga. 10 Kaya ginpapugutan sin ulo si Juan didto sa prisuhan. 11 Tapos gindara an ulo na nakabutang sa bandihado kag hinatag sa daraga na amo naman an nagdara sa iya iloy.
12 Pakabaritai sani san mga disipulos ni Juan nagkaradto sinda kag kinuha an iya lawas, tapos linubong. Pakatapos nagkaradto sinda kan Jesus kag ginsumat an nangyari.
Ginapakaon Ni Jesus An Lima Ka Libo Na Lalaki
(Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)
13 Pakabarita man sani ni Jesus, sumakay siya sa sarakyan sa tubig kag naghali didto sin sikreto pakadto sa mamingaw na lugar na waraʼn tawo. Pero pakaarami naman sani san kadamuan nagsurunod sinda sa iya na nagaralakat hali sa mga lungsod. 14 Pagdungka ni Jesus sa baybayon kag nakita an damu-damo na katawuhan, naluoy siya sa inda kag ginpangayo an inda mga masakiton.
15 San tunod na an adlaw nagharalapit sa iya an mga disipulos kag nagsabi, “Usad ini na mamingaw na lugar kag tunod na an adlaw. Pahalia na an mga tawo agod makakadto sa kabaryuhan para makabakal san inda makaon.”
16 Pero nagsabat lugod si Jesus, “Dili na kinahanglan na magralakat pa sinda. Hatagi na lang niyo sindaʼn makaon.”
17 Nagsabat naman sinda, “Lima lang ka bilog na tinapay kag duha ka bilog na isda an amon dara.”
18 Didi nagsugo si Jesus, “Darha niyo pakadi sa akon.” 19 Tapos nagsugo siya na paingkudon an mga katawuhan sa kadinghutan. Pagkuha niya san lima ka bilog na tinapay kag duha na isda, humangad sa langit kag nagpasalamat sa Dios. Tapos gin-utud-utod niya ina, tinunol sa iya mga disipulos na amo naman an nagpanghatag sa kadamuan. 20 Nagkaraon sinda tanan hasta na nagkaburusog. Tapos san pagtipon san mga disipulos san nagkabirilin nakapuno pa sin dose na bangkat. 21 Idto na nagkaraon mga lima ka libo na mga kalalakihan pwera pa san mga babayi kag kabataan.
Nagalakat Si Jesus Sa Ibabaw San Tubig
(Marcos 6:45-52; Juan 6:15-21)
22 Pakatapos sani ginpasakay dayon ni Jesus sa inda sarakyan an mga disipulos kag ginpauna sa tabok san danaw myintras ginapauli niya an katawuhan. 23 Pakapaulia na niya sani nagsagka siya sa bukid na sulo lang agod magpangadyi. Pagkagab-i siya na lang an nabilin. 24 Sani mismo na kaorason an ginasakyan san mga disipulos adto na sa tunga san lawod na ginalamba-lamba san balod dahilan na sungsungon an hangin.
25 San maalas kwatro na an kaagahon naghalapit sa inda si Jesus na nagalakat sa ibabaw san tubig. 26 Pero san makita san mga disipulos na nagalakat siya sin sugad nagkaharadlok sinda na nagasiriyak, “Adaw, multo!”
27 Pero sinabihan sinda dayon ni Jesus, “Ayaw kamo kahadlok! Ako baga ini! Pakusuga an iyo buot!”
28 Didi nagsabat si Pedro, “Ginoo, kun ikaw gayod ina pakadaa ako sa imo na magalakat man sa ibabaw san tubig!”
29 “Kadi,” an sugo ni Jesus.
Kaya lumusad si Pedro sa sarakyan kag nagtuna paglakat sa ibabaw san tubig pakadto kan Jesus. 30 Pero pakakita ni Pedro san kakusog san hangin nahadlok siya kag nagtuna pag-umlod. Kaya nakasiyak siya, “Ginoo, isalbar man ako!”
31 Gintunol dayon ni Jesus an iya kamot kag hinawidan si Pedro. Tapos nagsabi, “Marasa pa na kulang an imo pagsarig. Nano kay nagduda ka pa?”
32 Pakasakay ninda sa sarakyan naudong an hangin. 33 An mga disipulos naman na adto dati sa sarakyan nagduruko sa atubangan ni Jesus na nagsabi, “Matuod gayod na ikaw an Anak san Dios.”
Ginapangayo Ni Jesus An Mga Masakiton Sa Genesaret
(Marcos 6:53-56)
34 Pakatabok sa danaw nagdungka sinda sa lugar san Genesaret. 35 Pakakilalahi sa iya san mga tagadidto, pinangbarita sa tanan na katarakin kag ginpangdara sa iya an tanan na masakiton didto. 36 Tapos nakimaluoy sa iya na pabayaan lang na makadutdot sinda sa sidsid san iya bado. Idto tanan na nakadutdot nag-arayo.