15
An Katukduan San Mga Kalulululuhi
(Marcos 7:1-23)
Nagkaradto kan Jesus an mga Pariseo kag mga paratukdo san Kasuguan na hali sa Jerusalem kag naghunga, “Nano kay an imo mga disipulos dili nagasunod san kaugalian san mga kalulululuhi kundi nagakaraon na dili anay nagahugas san kamot sa tama na paagi?”
Ginsabat man sinda ni Jesus, “Nano man kamo kay ginasupak niyo an sugo san Dios dahilan san iyo kaugalian? Nagsugo an Dios,
‘Galangan mo an imo ama kag iloy,’*
kag
‘An nagapakaraot sa iya ama kag iloy dapat gayod ipapatay.’
Pero kamo naman nagasabi, ‘Kun may magsabi sa iya ama o iloy: Nakatalaga na sa Dios an dapat ko na ikabulig sa iyo,’ dili na siya dapat maggalang sa inda paagi sa pagsustento. Kaya paagi sani ginabalewara niyo an surmaton san Dios tungod san iyo kaugalian. Mga pakitaʼn-tawo lang! Tama an ginsabi ni Isaias manungod sa iyo!
‘Ginagalangan ako sani na mga tawo sa surmaton lang pero an inda mga tagipusuon harayo sa pagsunod sa akon.
Waraʼn pulos an pagsamba na ginahalad ninda sa akon kay an katukduan na inda ginapahayag mga kasuguan lang san mga tawo.’,”
Mga Bagay Na Nakapaati Sa Tawo
10 Ginpahalapit ni Jesus an mga tawo kag ginsabihan, “Pamatii niyo ako kag sabuta! 11 Dili nakapaati sa tawo an nagasulod sa ba-ba kundi an nagaluwas sani.”
12 Pakatapos sadto nagkaradto sa iya an mga disipulos kag naghunga, “Nano, dili mo ba aram na nagkaururit an mga Pariseo pakabati sana na ginsabi mo?”
13 Nagsabat si Jesus, “Pagagabuton an kada tanom na dili tinanom san akon langitnon na Ama. 14 Pabayai lang sinda. Pareho sinda sa mga buta na nagakabit sin otro buta kag kun san-o man may buta na nagakabit sa kapwa niya buta, pareho sinda tanan mahuhulog sa kali.”
15 Didi naghangyo sa iya si Pedro, “Ipahayag man sa amon ini na gin-istorya mo.”
16 Naghunga naman si Jesus, “Nano, dili pa gihapon kamo nakasarabot? 17 Nano, dili niyo aram na an nagasulod sa ba-ba nagaagi sa tiyan tapos iluluwas gayod? 18 Kaya ngani an ginasurmaton na hali sa tagipusuon amo an nakapaati sa tawo. 19 Nasabi ko ini kay sa tagipusuon nagahali an mga maraot na kaisipan, pagpatay, pagpanambay, pagdurog sa dili asawa, pangawat, pagtestigo sin kabuwaan kag pagtuya-tuya san kapwa. 20 Amo ini an nakapaati sa tawo pero kun magkaon na wara anay maghugas san kamot dili gayod nakapaati sa tawo.”
An Babayi Na May Pagtuod
(Marcos 7:24-30)
21 Naghali didto si Jesus kag nagpakadto sa lugar na halapit sa mga lungsod san Tiro kag Sidon. 22 Didto may babayi na taga-Cana na nagaistar sadto na lugar na nagahalapit sa iya kag nagasiyak, “Sir, Lahi ni David, maluoy ka man sa akon kay an akon anak na babayi nasudlan sin maraot na espirito kag ginapasakitan sin grabe.”
23 Pero wara siya pagsabata ni Jesus. Kaya ginhalapitan siya san iya mga disipulos kag nakimaluoy, “Pahalia na siya kay nagaparasunod sa aton na sige an kasiyak.”
24 Didi nagsabat si Jesus, “Ginsugo ako para lang sa mga tawo na taga-Israel na pareho san mga karnero na nalalagalag.”
25 Pero naghalapit na an babayi kag lumuhod sa atubangan niya na nagasabi, “Sir, buligi man ako.”
26 Nagsabat naman didi si Jesus, “Dili maayo na kuhaon an pagkaon sa kabataan kag ibahog lugod sa kaiduan.”
27 Nagsabat man an babayi, “Opo, Sir, pero bisan ngani an mga ido nababahugan man ngani san mga mumho na nagakatarakdag sa lamesa san inda amo.”
28 Kaya ginsabihan siya ni Jesus, “Tia, matuod man gayod na hugot an pagsarig mo! Nangyari na an imo ginahandom.” Tapos sadto mismo nag-ayo dayon an iya anak na babayi.
An Pag-ayo Ni Jesus Sa Damo Na Tawo
29 Hali didto nagpadayon si Jesus kag nag-agi sa baybayon san Galilea. Tapos nagsagka siya sa bukid kag nag-ingkod didto. 30 Damu-damo na mga tawo an nagkaradto sa iya na may mga dara na pilay, kimay, buta, apa kag mga iba pa. Ginbutang ninda sa may tiilan ni Jesus ini kag gin-ayo niya. 31 Kaya nangangawa an kadamuan pakakita na an apa nakasurmaton, an kimay naayo, an pilay nakalakat kag an buta nakakita. Dahilan sani gin-umaw ninda an Dios san Israel.
An Pagapakaon Ni Jesus Sa Upat Ka Libo Na Lalaki
(Marcos 8:1-10)
32 Pakatapos sani ginpahalapit ni Jesus an iya mga disipulos kag sinabihan, “Naluluoy ako sa mga tawo kay nagparaupod na sinda sa akon sin matulo na ka adlaw yana kag wara sin makaon. Habo ko naman sinda na paulion na gurutom kay basi magkadirismayo sinda sa dalan.”
33 Kaya ginhunga siya san iya mga disipulos, “Sani na kabukidan diin man kita makuhaʼn tinapay na makaigo ipakaon sa kadamuan?”
34 Didi naghunga si Jesus sa inda, “Pira ka bilog na tinapay an ada sa iyo?”
Nagsabat sinda, “Pito po kag mga pira ka bilog na tigdyutay na isda.”
35 Ginpairingkod niya sa duta an katawuhan. 36 Tapos kinuha an pito ka bilog na tinapay kag san isda. Pakapasalamat sa Dios gin-utud-utod ina kag tinunol sa iya mga disipulos na amo man an nagpanghatag sa katawuhan. 37 Nagkaraon sinda tanan kag nagkaburusog. Pagkatapos, pito pa ka bangkat an natipon na mga sobra. 38 Niyan upat ka libo na kalalakihan an nagkaraon pwera pa san kababayihan kag kabataan.
39 Pakapaulia ni Jesus san kadamuan nagsakay siya sa dako na baruto kag nagpakadto sa lugar san Magadan.
* 15:4 Kitaa sa Exodo 20:12. 15:4 Kitaa sa Exodo 21:17. 15:9 Kitaa sa Isaias 29:13.