20
An Istorya Manungod Sa Mga Paratrabaho Sa Ubasan
Nagpadayon si Jesus, “May istorya pa. Sa kahadian san langit an Dios nakapareho sani na tag-iya.
“Usad na bes may tag-iya sin uma na aga pa nagluwas na para maghanap sin mga masusuhulan pagtrabaho sa iya ubasan. Pakatapos na magkauyon sinda na an suhol usad na dinaryo sa usad ka adlaw, ginpakadto na niya sinda sa iya ubasan.
“Pagluwas niya na mga alas nuebe na an aga may nakita siya na iba na nagatirindog sa merkado na waraʼn trabaho kaya sinabihan niya, ‘Kumadto man kamo kag magtrabaho sa akon ubasan kay hahatagan ta kamo sin tama na suhol.’ Kaya nagkaradto sinda.
“Pagluwas pa gihapon niya na mga alas dose kag alas dos amo man an iya ginhimo na pag-agda. Pag-alas singko an hapon nagluwas pa gayod siya kag may nakita pa gihapon na mga tawo na nagatirindog didto. Kaya ginhunga niya, ‘Nano kay adi kamo didi na waraʼn ginahimo maghapon?’
“ ‘Kay wara man sa amon sin nagasuhol,’ an sabat ninda.
“Didi man sinabihan sinda, ‘Sige, kadto man kamo sa akon ubasan.’
“Pagkagab-i sinabihan san tag-iya san ubasan an iya engkargado, ‘Tawaga an mga trabahador kag bayadi san inda suhol tuna sa mga naurhi hasta sa mga nauna.’
“Niyan an kada usad san mga nagkaururhi nakabaton sin usad na dinaryo. 10 San pag-apiki san mga nagkauruna nag-isip na mas dako an inda mababaton pero parareho man gihapon sinda tig-urusad na dinaryo. 11 Pakabaton ninda nagreklamo sa tag-iya, 12 ‘Usad lang ka oras an natrabahuan sani na mga nagkaururhi pero kami maghapon na nagpagal kag nagpabalhas. Nano man kay parareho lang an suhol na ginhatag sa amon?’
13 “Ginsabat niya an usad sa inda, ‘Amigo, wara ta ikaw pagdayaa. Nagkasarabot baga kita sa usad na dinaryo. 14 Kaya kuhaa an imo suhol kag uli na kay gusto ko na bayadan ini na nagkaururhi sin pareho san ginbayad ko sa iyo. 15 Syimpre, may gahom ako sa paggamit san akon kwarta sa nano man na gusto ko. O basi naawa ka lang kay maluluy-on ako.’,”
16 Tapos nagsabi si Jesus, “Kaya an mga tawo na naurhi mauuna kag an mga nauna mauurhi naman.”
Nagasabi Gihapon Si Jesus Manungod San Iya Kamatayon Na Maabot
(Marcos 10:32-34; Lucas 18:31-34)
17 San pagsagka ni Jesus pa-Jerusalem ginbulag niya an dose kag myintras nagalakat sinabihan sinda, 18 “Niyan nagasagka kita pa-Jerusalem kag didto ako na Anak San Tawo igaintriga sa mga namumuno san kapadian kag sa mga paratukdo san Kasuguan. Pagahusgaran ako ninda sin kamatayon, 19 tapos igaintriga man sa mga dili-Judio agod tuya-tuyaon, latiguhon kag patayon paagi sa pagpako sa krus pero sa ikatulo na adlaw bubuhayon ako gihapon.”
An Pagahangyo Sin Iloy
(Marcos 10:35-45)
20 Didi naghalapit kan Jesus an iloy san mga anak ni Zebedeo na kaupod sinda kag nagluhod sa iya atubangan agod maghangyo.
21 Hinunga niya an babayi, “Nano an gusto mo?”
Nagsabat ini, “Ituga mo sa akon na ini na duha ko na anak an makaingkod sa magluyo mo kun magahadi ka sa imo glorya didto sa Jerusalem.”
22 Pero ginsabat siya ni Jesus, “Dili niyo aram kun nano an iyo ginahangyo kay dapat anay ako magtios antes magahadi.” Tapos, pagsud-ong sa duha, naghunga siya, “Nano, makainom kamo sa kupa na akon pagainuman?”
Nagsabat sinda, “Opo.”
23 “Amo ngani,” an sabi niya. “Pagainuman man niyo an kupa na akon pagainuman pero an pagapaingkod sa magluyo ko wara sa akon poder kay ina para sadtoʼn natiganahan na san akon Ama.”
24 Pakabati sani san napulo nagkaururit sa magmanghod. 25 Pero ginpahalapit sinda ni Jesus kag sinabihan, “Aram niyo na an mga namumuno san mga dili-Judio amo an mga nagadaog sa inda kag an mga bantog na namumuno naman sani amo an nagasakop sa inda. 26 Dili ina dapat na mangyari sa iyo kundi an nagahandom magin pinakalabaw sa iyo kinahanglan magin suruguon niyo, 27 kag an gusto magpalabaw sa iyo kinahanglan magpauripon man siya sa tanan 28 pareho man sa akon na Anak San Tawo. Nagpakadi ako sa kinab-an dili agod sirbihan kundi magsirbe kag ihalad an akon buhay bilang pagtubos para sa kadamuan.”
An Pagapaayo Ni Jesus Sa Duha Na Lalaki Na Buta
(Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43)
29 Paghali ninda sa Jerico damu-damo na mga tawo an nagsurunod sa iya. 30 Didto may duha na buta na lalaki na nagaingkod sa may higad san kamino. Pakabati ninda na nagalabay si Jesus nagsiyak sinda, “Ginoo, Lahi ni David, kaluy-i man kami.”
31 Ginsaway sinda san kadamuan kag ginpapuyo pero mas lalo lugod sinda sumiyak sin makusog, “Ginoo, Lahi ni David, kaluy-i man kami!”
32 Didi umudong si Jesus kag tinawag sinda, “Kadi kamo.” Tapos hinunga niya sinda, “Nano an gusto niyo na himuon ko para sa iyo?”
33 Nagsabat sinda sa iya, “Ginoo, gusto namon na an amon mga mata makakita.”
34 Nagbatyag sin kaluoy si Jesus sa inda tapos dinapatan an inda mga mata. Sadto mismo nakakita sinda kag nag-upod sa iya.