21
An Malipayon Na Pagsulod Ni Jesus Sa Jerusalem
(Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-38; Juan 12:12-19)
San nagadangadang na sinda Jesus sa Jerusalem nakaabot na sinda sa Betfage na adto na sa Bukid San Kaolibohan, nagsugo si Jesus sin duha na disipulos, “Kumadto kamo sa kaatubang na baryo kag pagsulod niyo makakita dayon kamo sin nakahigot na asno na may tinday. Hubadi anay niyo tapos guyuda pakadi. Kun may maghunga sa iyo sabihi, ‘Ginakinahanglan ini san Ginoo,’ kag ipapadara man dayon sa iyo.”
Nangyari ini agod matuman an ginsabi san propeta:
“Sabiha sa katawuhan san Sion, ‘Kitaa, nagaabot dida sa iyo an iyo hadi.
Mapainubuson siya na nakasakay sa asno. Oo, sa tinday san asno siya sakay.’,”*
Kaya naglakat an mga disipulos kag gintuman an ginsugo sa inda ni Jesus. Pakahubadi gin-guyod ninda an asno kag san tinday pabalik kan Jesus. Pag-abot didto ginkamadiruhan ninda san inda mga alikboy tapos nagsakay si Jesus. Damo man na mga tawo an nagralatag san inda mga alikboy sa iya aagihan agod galangan siya susog sa inda kaugalian. May mga iba naman na nag-urutod sinmga sanga san mga kahoy na naglatag man sa iya pagaagihan. Tapos an kadamuan na nagauna kag san mga nagasurunod sa iya nagasiriyak,
“Umawon ini na Lahi ni David!”
“Ginpalabi ini siya na nagapakadi sa ngaran san Ginoo!”
“Kamo sa pinakahataas sa langit, mag-umaw man sa iya!”
10 Pagsulod na niya sa Jerusalem nagakariribok an bilog na katawuhan sa syudad, “Sin-o ini?” an hunga ninda.
11 Nagsabat an kadamuan, “Siya an propeta na si Jesus na taga-Nazaret na sakop san Galilea.”
Ginapaluwas Ni Jesus An Mga Naganegosyo Sa Sulod San Templo
(Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)
12 Pagkatapos nagsulod si Jesus sa templo kag ginpaluwas niya sinda tanan na nagabaligya didto hasta man an mga nagapamakal. Pinangtumba naman niya an mga lamesa san mga parabaralyo sin kwarta kag an mga ingkudan sadtoʼn mga parabaligyaʼn mga salampati. 13 Tapos nagsabi siya, “Nasurat sa Banal Na Kasuratan an ginsabi san Dios, ‘An pagatawagon san akon balay amo an balay na pangadyian,’ pero ginahimo lugod niyo ini bilang istaran san mga makawat.”§
14 May mga buta didto kag mga pilay na nagharalapit sa iya sa templo. Tapos ginpangayo niya sinda. 15 May mga kabataan man na nagasiriyak sa sulod san templo, “Mabuhay an Lahi ni David!” Pakabati sani kag pakakita san mga makangangalas na ginahimo ni Jesus, nagkaururit an mga namumuno san kapadian kag mga paratukdo san Kasuguan. 16 Kaya ginhunga ninda siya, “Nano, nakabati ka san inda ginasarabi?”
“Oo,” an sabat niya. “Nano, wara pa gayod niyo ini mabasa,
‘An ba-ba san mga kabataan kag san mga madudo ginpahatag mo sin pag-umaw sa imo sadiri.’,”*
17 Pakatapos binayaan sinda ni Jesus kag nagpakadto sa syudad san Betania tapos didto siya nagpalipas san gab-i.
An Pagmaldisyon Ni Jesus Sa Kahoy Na Higera
(Marcos 11:12-14, 20-24)
18 Pagkaaga nagalakat sinda Jesus pagbalik sa syudad. Ginutom si Jesus. 19 Kaya pakakita niya san kahoy na higera sa may higad san kamino nagtulos siya pero wara siyaʼn nakita na bunga kundi kadahunan lang. Sana mismo nagmaldisyon siya, “Dili ka gayod magbunga hasta na lang,” tapos nag-uga dayon an puno san kahoy.
20 Pakakita sani nagkangarawa an mga disipulos, “Napan-o kay uga dayon an higera?”
21 Nagsabat si Jesus, “Matuod gayod na kun may pagtuod kamo kag waraʼn pagduha-duha, dili lang kay mahihimo niyo an ginhimo ko sani na puno san higera kundi bisan sabihon niyo sani na bukid, ‘Gabot kag ipilak an sadiri mo sa dagat,’ mangyayari ina. 22 Sugad man kun may pagtuod kamo mababaton niyo an tanan na iyo ayuon paagi sa pagpangadyi.”
An Hunga Manungod San Poder Ni Jesus
(Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8)
23 Pagsulod naman ni Jesus sa templo naghalapit sa iya an mga namumuno san kapadian kag san mga Judio. Myintras siya nagatukdo naghunga sinda, “Kanin-o pagbuot an paghimo mo sani? Sin-o gayod an naghatag sani na otoridad sa imo?”
24 Ginsabat naman sinda ni Jesus, “Hungaon ta man kamo kag kun masabat niyo pagasabaton ko naman kun kanin-o otoridad an paghimo ko sani. 25 Niyan, sabata daw ako niyo kun kanin-o pagbuot naghali an otoridad ni Juan para magpambunyag? Hali sa Dios sa langit ina o sa mga tawo?”
Didi sinda nagpahurunga-hunga kun nano an ikasabat. “Kun sabihon naton, ‘Hali sa langit,’ mahunga naman siya, ‘Kun amo nano kay wara niyo siya pagtuudi?’ 26 Pero kun sabaton naman naton, ‘Hali sa tawo,’ makaharadlok man kita sa mga tawo kay ginakilala ninda tanan na propeta si Juan.” 27 Kaya an inda sabat kan Jesus amo, “Dili namon aram.”
Ginsabat naman sinda niya, “Kun sugad dili ko man sasabihon sa iyo kun kanin-o otoridad ginahimo ko ini.”
An Istorya San Duha Na Anak Na Lalaki
28 “Pareho baga sa masunod na istorya. Nano an masasabi niyo sani? May tawo na duha an iya anak na lalaki. Kinadto niya an magurang kag sinabihan, ‘Anak, magkadto ka yana kag magtrabaho sa ubasan.’
29 “Nagsabat an anak, ‘Habo ako,’ pero pagtaud-taod nakahuna-huna siya na maayo pa magkadto siya. Kaya nagpaubasan siya.
30 “Tapos kumadto naman an ama sa manghod kag amo man an ginsugo.
“Nagsabat an anak, ‘Opo, makadto ako,’ pero wara siya magkadto.
31 “Sin-o sa duha an nagsunod sa pagbuot san ama?
“An magurang,” an sabat ninda.
Ginsabihan naman sinda ni Jesus, “Ginasiguro ko sa iyo na an mga parasukot san buwis kag mga malaw-ay na babayi nauuna pa sa iyo pagpasakop sa kahadian san Dios. 32 Nagkadi ngani sa iyo si Juan pagpahayag san matuod na katanusan, ugaling, wara niyo siya pagtuudi kundi an mga nagtuod lugod sa iya an mga parasukot san buwis kag mga malaw-ay na babayi. Pero bisan ngani nakita niyo ini, wara pa gihapon kamo magliwat san isip kag magtuod sa iya.”
An Istorya Manungod San Mga Bantay Sa Ubasan
(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)
33 “Pamatii pa niyo ini na iba na istorya. May tawo na nagtanom sin damo na ubas. Kinudalan niya patalibod, nagbuho sin pugaan san ubas kag nagtindog sin hataas na bantayan. Tapos ginpapletihan sa mga parabantay kag nagkadto sa harayo na lugar. 34 Pag-abot san panahon san tigpuduan, ginsugo san tag-iya an iya mga suruguon sa mga parabantay para magkuha san iya bahin na produkto san ubasan. 35 Pero ginburuligan san mga parabantay an iya mga suruguon. Binaralbag an nauna, pinatay an ikaduha kag binato an ikatulo. 36 Nagsugo pa gihapon siyaʼn iba pa na iya mga suruguon na mas damo ki san nauna pero amo man an ginhimo sa inda. 37 Sa katapus-tapusi ginsugo niya an iya anak na lalaki sa paghuna na gagalangan ninda ini na iya anak.
38 “Pero pakakita san mga parabantay sa anak, nagkaurusad sinda pagsabi, ‘Amo ini an iredero. Kadi kamo, patyon ta siya agod an iya irensyahon sa aton na.’ 39 Kaya ginburuligan naman ninda siya tapos gindara sa luwas kag pinatay.
40 “Niyan kun mag-abot an tag-iya san ubasan nano kaya an iya hihimuon sadtoʼn mga parabantay?”
41 Nagsabat sinda, “Pamatyon gayod niya idtoʼn mga nagapatay kag papapletihan sa iba na makahatag sa iya san iya bahin sa tama na panahon.”
42 Tapos didi sinda ginhunga ni Jesus, “Nano, wara pa gayod niyo mabasa sa Banal Na Kasuratan,
‘An bato na ginhabuan sanmga parabalay amo lugod an nagin pinakaimportante na bato sa balay.
An Ginoo an naghimo sani kag makangarawa gayod sa aton’?
43 “Kaya dapat ako magsabi sa iyo na kukuhaon sa iyo an kahadian san Dios kag ihahatag sa katawuhan na magatuman san kagustuhan niya. 44 Magakabaralian an mahulog sani na bato pero kun may mahulugan sani madudunot gayod.”
45 Pakabati san mga namumuno san kapadian kag mga paratukdo san Kasuguan sani na mga istorya, namalisyahan ninda na sinda an ginapatamaan niya. 46 Kaya gusto na kuntani ninda dakupon si Jesus, ugaling kay nahahadlok sinda sa mga tawo kay ginaako siya na propeta.
* 21:5 Kitaa sa Zacarias 9:9. 21:9 Kitaa sa Salmo 118:26. 21:13 Kitaa sa Isaias 56:7. § 21:13 Kitaa sa Jeremias 7:11. * 21:16 Kitaa sa Salmo 8:2. 21:42 Kitaa sa Salmo 118:22-23. 21:44 Wara ini na birsikulo sa pira na kasuratan sa Griego.