22
An Istorya San Ponsya Sa Kasal
(Lucas 14:15-24)
Nag-istorya pa si Jesus sa inda manungod sa pagsulod sa kahadian san langit. “Ini bagaʼn pareho sa hadi na nagpaponsya para sa kasal san iya anak na lalaki. Niyan ginsugo san hadi an iya mga suruguon agod tawagon an mga imbitado, ugaling habo ini magkaradto.
“May mga ginsugo pa gihapon siyaʼn iba pa san iya mga suruguon. Nagsabi siya, ‘Paaramon niyo an mga imbitado na preparado na an tanan sa akon ponsya. An akonmga toro kag san ginpataba na mga baka ginparatay na. Preparado na an tanan. Kadi na kamo sa kasalan.’
“Pero wara ninda pag-intyindiha an imbitasyon. May nagpakadto sa iya uma kag may iba na nag-asikaso sa iya negosyo. May mga iba pa gayod na gindakop an iya mga suruguon, ginpakaaluhan kag ginpangpatay. Tungod sani urit-urit gayod an hadi, kaya sinugo an iya mga suldados. Ginpatay ninda idtoʼn mga parapatay-tawo kag pinasunog an inda lungsod.
“Pakatapos sinabihan niya an iya mga suruguon, ‘Preparado na an ponsya pero idtoʼn mga imbitado dili angay. Kadto lugod kamo sa mga kamino sa mga lungsod kag imbitari sa ponsya an kada makita niyo.’ 10 Kaya nagruluwas an mga suruguon kag nagkaradto sa mga kamino. Ginpangupod ninda an inda makita, maayo man o maraot. Kaya napuno sin mga bisita an lugar na ginponsyahan.
11 “Pagsulod san hadi agod kitaon an mga bisita, may namasdan siya na tawo na dili nakabado san sa pangkasal. 12 Kaya sinabihan niya, ‘Amigo, pan-o ka nakasulod didi na dili ka man nakabadoʼn pangkasal?’ Wara kasabat an tawo.
13 “Kaya sinugo san hadi an mga suruguon, ‘Gapusa niyo an iya kamot hasta an tiil kag iitsa paluwas sa kadulman. Didto maganguruyngoy an mga tawo kag magraragot an inda mga ngipon sa kasakit.’
14 “Sugad man damo an ginaimbitaran magsulod sa Kahadian san Langit pero mga pira lang an napipili.”
An Hunga Manungod Sa Pagabayad San Buwis
(Marcos 12:13-17; Lucas 20:20-26)
15 Nagharali an mga Pariseo agod pag-iristoryahan kun pan-o ninda madakop si Jesus sa iya ginapanurmaton. 16 Kaya ginsugo pakadto sa iya an inda mga disipulos kaupod san mga sakop ni Herodes agod sabihon, “Maestro, aram namon na matanos ka na tawo kag nagatukdo san kamatuudan manungod san pagbuot san Dios. Wara ka man sin ginapalabi bisan sin-o kay dili mo ginapanginano kun sin-o an tawo. 17 Kun kaya, nano sa paghuna mo, tama na susog sa Kasuguan na magbayad kitaʼn buwis kan Cesar?”
18 Pero aram ni Jesus an inda maraot na kaisipan kaya sinabihan sinda, “Mga pakitaʼn-tawo, nano kay gusto niyo ako porbaran? 19 Abir, pakita niyo sa akon an kwarta na ginabayad niyo sa buwis.” Dinarhan siya ninda sin dinaryo. 20 Tapos ginhunga sinda ni Jesus, “Kanin-o pamayhon kag ngaran an adi didi?”
21 “Kan Cesar,” an sabat ninda.
Kaya ginsabihan sinda ni Jesus, “Maayo, kun sugad ihatag kan Cesar an para kan Cesar kag sa Dios an para sa Dios.”
22 Pakabati ninda sana nagkangarawa sinda. Tapos binayaan ninda siya kag nagralakat.
An Hunga Manungod Sa Pagkabuhay Gihapon Hali Sa Pagkamatay
(Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-40)
23 Sadto mismo na adlaw may nagkaradto man kan Jesus na pira na mga Saduceo. Ini sinda mga Judio na dili nagatuod san pagkabuhay gihapon kaya naghunga sinda sa iya, 24 “Maestro, nagsugo sa aton si Moises kun may lalaki na mamatay na waraʼn anak, an manghod san lalaki dapat na asawahon an biyuda agod makaanak sinda para sa magurang na napatay. 25 Niyan may pito na magmaranghod na lalaki didi sa amon. Nangasawa an subang pero napatay na waraʼn anak kaya an balo gin-asawa san iya manghod. 26 Amo man an nangyari sa ikaduha, ikatulo na manghod hasta sa ikapito na napatay man na wara gayod sin anak. 27 Sa katapusan napatay man an babayi. 28 Niyan sa pagkabuhay gihapon sin-o sa pito an pagakilalahon niya na asawa kay nagin asawa niya sinda tanan?”
29 Pero ginsabat sinda ni Jesus, “Sala kamo kay dili niyo nasasabutan an Banal Na Kasuratan kag an gahom san Dios. 30 Sa pagkabuhay gihapon dili na magaarasawahan an mga tawo kundi pareho na san mga anghel sa langit. 31 Manungod naman sa pagkabuhay gihapon, nano, wara pa gayod kamo kabasa kun nano an ginsabi sa iyo san Dios, 32 ‘Ako an Dios ni Abraham, an Dios ni Isaac kag an Dios ni Jacob?’* An gusto sabihon sani na dili siya Dios san mga patay kundi Dios san mga buhay.”
33 San pakabati sani san kadamuan nagngalas sinda san iya gintukdo.
An Pinakalabaw Sa Mga Kasuguan
(Marcos 12:28-34; Lucas 10:25-28)
34 Pakabati naman san mga Pariseo na natagalpo an mga Saduceo sa sabat ni Jesus, nagtiripon sinda sa iya. 35 Niyan may abugado didto sa inda na naghunga agodmaporbaran siya. 36 “Maestro, nano an pinakalabaw na sugo sa Kasuguan?”
37 Nagsabat si Jesus, “ ‘Kamut-an mo an Ginoo na imo Dios sa imo puso, sa bilog moʼn tagipusuon kag sa tanan san imo pagaisip.’ 38 Amo ini an pinakalabaw kag pinakauna na sugo. 39 An ikaduha naman nakapareho sani, ‘Kamut-an mo an imo kapwa pareho san pagkamuot mo sa imo sadiri.’ 40 Didi sani na duha na sugo ginbasi an bilog na Kasuguan ni Moises kag mga katukduan san mga propeta.”
An Hunga Manungod Sa Mesias
(Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44)
41 Myintras nagkatiripon an mga Pariseo, naghunga si Jesus sa inda, 42 “Nano an masasabi niyo manungod kan Cristo? Kanin-o siya anak?”
Nagsabat sinda, “Kalahi san datiʼn hadi na si David.”
43 Nagpadayon paghunga si Jesus, “Kun sugad nano kay ‘Ginoo’ an tawag sa iya ni David san magsabi paagi sa Banal na Espirito,
44 ‘Nagsabi an Ginoo sa akon Ginoo,
Mag-ingkod ka sa may tuo ko hasta na ipasakop ko sa imo an imo mga kaaway.’§
45 Niyan kun ginatawag siya ni David sin Ginoo pan-o siya magin kalahi niya?” 46 Wara man sa inda sin nakasabat bisan usad kaya magtuna sadto wara na sin nagkusug-kusugan sin buot na maghunga sa iya.
* 22:32 Kitaa sa Exodo 3:6. 22:37 Sa Griego, “Kamut-an mo…sa bilog mo na puso, sa bilog mo na kalag kag sa bilog mo na isip.” Kitaa sa Deuteronomio 6:5. 22:39 Kitaa sa Levi 19:18. § 22:44 Kitaa sa Salmo 110:1.