25
An Istorya San Napulo Na Abay Na Kadaragahan
Nagpadayon si Jesus, “Sana na panahon san pagbalik ko an pagsulod sa kahadian san langit pareho san napulo na abay na kadaragahan na nagruluwas agod sugaton an karaslon na lalaki. Nagdara man sinda san inda mga ilawan. Lima sa inda an mga patal kag lima an mga madunong. An mga patal may dara na mga ilawan pero wara magdaraʼn risirba na lana. An mga madunong naman may dara man na mga ilawan, amo man an puno na surudlan san lana. Nadugay an karaslon na lalaki kaya inabot sin kapirawon an mga daraga kag nagkaraturog an tanan.
“San matungaʼn gab-i na may nagsiyak, ‘Adi na an karaslon na lalaki! Luwas na kamo agod sugaton siya!’ Kaya nagbarangon an mga daraga tapos ginpreparar an inda mga ilawan. Didi naghangyo an mga iba sa mga madunong, ‘Hatagi man kami san iyo lana kay mapaparong na an amon ilawan.’
“Pero nagsabat an mga madunong, ‘Basi dili makaigo sa aton tanan. Mas maayo pa na kumadto kamo sa nagabaligya kag magbakal san para sa iyo.’
10 “Nakahali lang sinda agod magbakal sin lana san mag-abot an karaslon na lalaki. Idtoʼn mga preparado nakaupod sa iya pagsulod sa ponsya san kasalan, tapos sinirahan an pwertahan.
11 “Taud-taod nag-abot naman an iba na mga abay na nagatarawag, ‘Sir, Sir, abrihi man kami.’
12 “Pero ginsabat san karaslon na lalaki, ‘Dili ini maabri kay dili ta gayod kamo kilala.’,”
13 Tapos ginsabihan sinda ni Jesus, “Magin maikmat gayod kamo pareho sadtoʼn mga madunong kay dili niyo aram an adlaw o an oras san akon pagbalik.”
An Istorya San Tulo Na Suruguon
(Lucas 19:11-27)
14 Nagpadayon si Jesus, “Amo gihapon ini nakapareho sa tawo na mapakadto sa iba na lugar. Antes maglakat ginpatawag niya an iya mga suruguon kag ginpaniwala sa inda an iya kapital. 15 Ginhatagan niya an kada usad susog sa inda kakayahan sa pagnegosyo. An una hinatagan niyaʼn lima ka kwarta na oro, an ikaduha, duha ka kwarta na oro, kag an ikatulo, usad ka kwarta na oro. Pakatapos lumakat na siya.
16 “An ginhatagan sin lima ka kwarta na oro lumakat man dayon, tapos ginnegosyo kag nakaganansya sin lima pa. 17 An nakabaton naman sin duha ka kwarta na oro amo man an ginhimo kag nakaganansya sin duha pa. 18 Pero an nakabaton sin usad ka kwarta na oro nag-uli, tapos nagbuho sa duta kag didto gintago an kwarta san iya amo.
19 “Sa kadugayan, nagbalik an amo sadtoʼn mga suruguon kag ginkwenta an mga ginbilin sa inda. 20 Naghalapit an nakabaton sin lima ka kwarta na oro na dara an ganansya na lima pa. Tapos nagsumat siya, ‘Sir, adi an lima ka kwarta na oro na ginbilin mo sa akon kag san ganansya pa na lima.’
21 “Didi sinabihan siya san iya amo, ‘Maayo an ginhimo mo, masarig kag matinumanon na suruguon. Kay matinumanon ka sa pira na mga bagay, kaya ginapamahala ko sa imo an mas damo. Kadi kag makiglipay ka kaupod ko na imo amo!’
22 “Tapos naghalapit man an ginbilinan niya sin duha ka kwarta na oro na nagasabi, ‘Sir, adi man an ginbilin mo sa akon na duha ka kwarta kag san ganansya pa na duha.’
23 “Didi ginsabihan man siya, ‘Maayo an ginhimo mo, masarig kag matinumanon na suruguon. Kay matinumanon ka sa pira na mga bagay, kaya igapamahala ko man sa imo an mas damo. Kadi kag makiglipay ka kaupod ko na imo amo!’
24 “Idto naman na ginbilinan sin usad ka kwarta na oro naghalapit man na nagasabi, ‘Sir, aram ko na maisog ka na tawo na nagaani san dili mo tinanom kag nagatipon san dili mo sinabwag. 25 Nahadlok ako sani, kaya ginlubong ko an imo kwarta sa duta. Niyan adi ngani an ginbilin mo sa akon.’
26 “Pero ginsabat siya san iya amo, ‘Maraot kag tamad na suruguon! Nano, aram mo gali na nagaani ako san dili ko tinanom kag nagatipon san dili ko sinabwag? 27 Mas maayo pa na ginbilin mo sa mga nagapaporsyento an kwarta agod pagbalik ko, makabaton ako san kapital kag san akon porsyento.’ 28 Tapos ginsugo niya an iba na suruguon, ‘Kadi, kuhaa an kwarta sa iya kag ihatag sa tawo na may napulo.’
29 “Nasabi ko ini kay pagadagdagan pa an igwa na agod magbugana, pero an wara-wara pagakuhaon pa an nano man na ada sa iya. 30 Kaya ina na waraʼn pulos na suruguon itapok paluwas sa kadulman. Didto maganguruyngoy an mga tawo kag magararagot an inda mga ngipon sa kasakit!”
An Pangurhi Na Paghusgar
31 Nagpadayon si Jesus, “Magabalik ako na Anak San Tawo kaupod san tanan na mga anghel agod magin hadi. Didi may glorya ako san Dios kaya matahom an akon pag-abot kag may gahom man. Sani na panahon, magaingkod ako sa akon masilaw na trono agod maghadi. 32 An katawuhan naman san mga nasyon pagatiripunon sa atubangan ko. Pakatapos pagalain-lainon ko sinda pareho san ginahimo san pastor paglain-lain san karnero sa mga kanding. 33 An mga tawo na bagaʼn sa karnero an pagtratar igabutang ko sa akon banda tuo kag an bagaʼn sa kanding naman sa pagtratar didto sa akon wala.
34 “Pakatapos, pagasabihan ko bilang hadi idtoʼn mga sa tuo ko, ‘Kadi, kamo na mga ginpalabi san akon Ama, iredara niyo an kahadian na ginpreparar para sa iyo tuna pa san paglalang san kinab-an. 35 San nagutom ako ginpakaon niyo. San napaha ginpainom niyo. Dayo ako pero ginpadayon niyo. 36 Huba ako kaya ginbaduan niyo, masakit kag gin-ataman, priso kag ginbisita man niyo!’
37 “Didi, magahunga sa akon an mga matanos, ‘Ginoo, kasan-o ka namon nakita na gutom tapos ginpakaon? Napaha, tapos ginpainom? 38 Kasan-o ka naman namon nakita na dayo pero ginpadayon ka man, huba kaya ginbaduan? 39 Kasan-o ka pa gayod namon nakita na masakit o adto sa prisuhan kag ginbisita?’
40 “Bilang hadi masabat man ako sa inda, ‘Ginasiguro ko sa iyo na an tanan na ginhimo niyo sa bisan usad sani na mga pinakamenos ko na parasunod, ginhimo man niyo sa akon.’
41 “Pakatapos sasabihan ko man an mga adto sa wala ko, ‘Magpaharayo kamo sa akon. Kamo na mga ginmaldisyon, kakastiguhon kamo sa dili napaparong na kalayo na ginpreparar para kan Satanas kag sa iya mga sakop. 42 Kay san gutom ako wara niyo pagpakauna. San napaha ako wara niyo pagpainuma. 43 Dayo ako pero wara niyo pagpadayuna, huba pero wara niyo pagbadui, masakit kag priso pero wara niyo pagbisitaha.’
44 “Didi man sinda mahunga, ‘Ginoo, kasan-o ka namon nakita na gutom o paha o dayo, huba o masakit o adto sa prisuhan pero wara mag-ataman sa imo?’
45 “Pagasabaton ko sinda, ‘Ginasiguro ko sa iyo na sa oras na naghabo kamo paghimo bisan usad sani na mga pinakamenos ko na parasunod, wara man niyo paghimua sa akon.’
46 “Ini sinda papakadtuon sa kastigo na waraʼn katapusan, pero an mga matanos sa buhay na waraʼn katapusan.”