26
An Mga Judio Nagtuna Pagplano Na Patayon Si Jesus
(Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-6; Juan 11:45-53)
Pakatapos ni Jesus pagtukdo sani tanan, ginsabihan niya an iya mga disipulos, “Aram niyo na duha pa ka adlaw pyista na sa Paskwa. Dida dadakupon ako na Anak San Tawo tapos ipapako sa krus.”
Sadto mismo na kaurason an mga namumuno san kapadian kag san mga namumuno san mga Judio nagtiripon sa palasyo san pinakapuno na padi na amo si Caifas. Didto nagplano sinda na ipadakop sin patraydor si Jesus kag ipapatay. Pero nagkauruyon sinda, “Dili ini dapat himuon sa kapyistahan kay basi magsaramok an mga tawo.”
An Pagbu-bo Sin Pahumot Kan Jesus Didto Sa Betania
(Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)
San adto sa Betania si Jesus sa balay ni Simon na kasadto may leproso, may nagkadto sa iya na babayi. May dara iniʼn surudlan na hinimo sa alabastro na bato puno sin pahumot na mahalon. Ginbu-bo niya ini sa ulo ni Jesus myintras adto siya sa may lamesa.
Pakakita sani naurit an mga disipulos tapos nagahunga, “Nano kay ginsayang ina? Mababaligya kuntani sin mahal an sugad sana na pahumot kag an kabaklanan sana ikapanghatag sa pobre.”
10 Namangnuhan ni Jesus an ginasabi ninda kaya ginhunga man sinda, “Nano kay ginapakiaraman niyo inaʼn babayi? Maayo kag matahom an ginhimo niya sa akon. 11 Adi pirme sa iyo an mga pobre pero ako dili pirme adi sa iyo. 12 Pagbu-bo niya sani na pahumot sa akon lawas hinimo niya ini bilang preparasyon sa paglubong sa akon. 13 Ginasiguro ko sa iyo na ini na nahimo sani na babayi igaistorya man bilang pagdumdom sa iya bisan diin igapahayag an Maayo Na Barita manungod sa akon sa bilog na kinab-an.”
Nagauyon Si Judas Na Traydoran Si Jesus
(Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6)
14 Pakatapos sadto si Judas Iscariote na usad san mga dose na disipulos nagpakadto sa mga namumuno san kapadian. 15 Pag-abot sa inda ginhunga niya, “Kun iintriga ko sa iyo si Jesus, pira an ihahatag sa akon?” Dahilan sani nagkauruyon sinda sa 30 bilog na plata kag ginhatagan siya. 16 Kaya tuna sadto nagahanap si Judas sin maayo na oportunidad agod traydoran si Jesus.
Ginapahanda Ni Jesus An Panigab-ihan Sa Paskwa
(Marcos 14:12-21; Lucas 22:7-14, 21-23; Juan 13:21-30)
17 Sa primero na adlaw san kapyistahan san Tinapay Na Waraʼn Lebadura nagkaradto kan Jesus an iya mga disipulos na nagahunga, “Diin mo gusto ipreparar namon an pagkaon sa Paskwa?”
18 Nagsabat siya, “Kumadto kamo sa syudad. Didto may tawo na iyo sasabihan, ‘Nagapasabi an Maestro, Halapit na an oras san akon pagkamatay kaya sa imo balay ako magakaon san panihapon sa Paskwa kaupod an akon mga disipulos.’,” 19 Ginsunod naman sanmga disipulos an gintugon sa inda ni Jesus kag ginpreparar an pagkaon sa Paskwa.
20 Pagkagab-i adto na sinda Jesus kag san iya dose na disipulos sa inda mga pwesto sa lamesa. 21 San nagakaraon sinda nagsabi siya, “Matuod na may usad sa iyo na matraydor sa akon.”
22 Pakabati sani nagkamurundo gayod sinda, tapos usad-usad na naghunga sa iya, “Nano, Ginoo, ako ina?”
23 Didi nagsabat si Jesus, “An kadungan ko pagsawsaw sa mangko amo an matraydor sa akon. 24 Mangyayari gayod ini sa akon na Anak San Tawo susog sa nasurat sa Banal Na Kasuratan pero kamakaluluoy man sana na matraydor sa akon! Maayo pa lugod sana na tawo na dili na lang siya gin-anak.”
25 Si Judas naman na amo an magtraydor sa iya naghunga man, “Nano, Ginoo, ako ina?”
Ginsabat siya ni Jesus, “Ikaw an nagsabi sana.”
An Panigab-i San Ginoo
(Marcos 14:22-26; Lucas 22:15-20; 1 Corinto 11:23-25)
26 San nagakaraon pa sinda kumuha si Jesus sin tinapay, nagpasalamat sa Dios, gin-utud-utod kag ginpanghatag sa mga disipulos tapos nagsabi, “Kaon kamo. Ini an akon lawas.” 27 Pakatapos may ginkuha siya na kupa kag, pakapasalamat sa Dios, hinatag sa inda kag nagsabi, “Inom kamo, 28 kay ini an akon dugo na amo an pagpamatuod san sinumpaan san Dios. Pagapaawason ini para sa kadamuan agod mapatawad an inda mga kasal-an. 29 Ginasiguro ko sa iyo na dili na ako mainom gihapon sin duga san mga ubas hasta pag-abot san adlaw na mainom ako san bag-o na bino kaupod niyo sa kahadian san akon Ama.”
An Pagasabi Ni Jesus Manungod Sa Pagpaambot Sa Iya Ni Pedro
(Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)
30 Pakatapos ninda pagkanta san salmo nagpakadto sinda sa Bukid San Kaolibohan. 31 Didto ginsabihan sinda ni Jesus, “Yana na gab-i magdudurulag kamo tanan kag babarayaan niyo ako kay nasurat sa Banal Na Kasuratan,
‘Papatayon ko an nagaataman tapos maburulag an manada san mga karnero.’*
32 Pero pagkabuhay ko gihapon mauuna ako sa iyo sa Galilea.”
33 Pakabati sani nagsabi si Pedro, “Dili gayod ako mabaya bisan magbaraya sinda tanan.”
34 Didi sinabat siya ni Jesus, “Ginasiguro ko sa imo na yana mismo na gab-i antes magturaok an manok pagapaambutan mo ako sin makatulo na beses.”
35 Nagsabi naman si Pedro sa iya, “Dili ta ikaw pagapaambutan bisan ako mamatay kaupod mo.” Amo man an ginsarabi san tanan na mga disipulos.
Nagapangadyi Si Jesus Sa Getsemani
(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)
36 Niyan nagkadto si Jesus kaupod an iya mga disipulos sa lugar na ginatawag na Getsemani. Didto ginsabihan naman niya sinda, “Didi anay kamo mag-ingkod myintras mapangadyi ako sa may uruunhan.” 37 Tapos gin-agda niya si Pedro kag san duha na anak ni Zebedeo na mag-upod sa iya. Pag-abot didto nakabatyag si Jesus sin dako na kahandal kag pagkamundo. 38 Kaya ginsabihan niya sinda, “Namumundo gayod ako na bagaʼn mapapatay. Maghulat kamo didi kag magbantay kaupod ko.”
39 Pagpauruunhan pa niya naghapa sa duta tapos nagpangadyi, “Ama ko, kun mahimo halia man sa akon ini na kupa pero dili an akon pagbuot kundi an sa imo lugod an masunod.”
40 Taud-taod pagbalik niya sa tulo na disipulos naabtan niya na tururog. Kaya ginhunga niya si Pedro, “Nano, dili niyo kaya magbantay kaupod ko sin usad lang ka oras? 41 Kinahanglan kamo magbantay kag magpangadyi agod dili masugtan kay bisan makusog an pagbuot an lawas maluya.”
42 Sa ikaduha na beses nagharayo gihapon si Jesus kag nagpangadyi, “Ama ko, kun dili man lang mahali sa akon ini na kupa hasta na dili ko mainumnan, matuman lugod an pagbuot mo.”
43 Pagbalik naman niya sa mga disipulos naabtan man gihapon niya sinda na tururog kay ginadaog na gayod ini sinda san kapirawon. 44 Kaya binayaan naman niya sinda tapos sa ikatulo na beses nangadyi gihapon na amo man an ginasabi.
45 Sa katapus-tapusi nagbalik siya sa mga disipulos kag sinabihan, “Nano, tururog pa ba gihapon kamo kag nagapahuruway? Kitaa baya niyo, adi na an oras na ako na Anak San Tawo igaintriga sa mga parakasala. 46 Bangon na kamo! Kitaa! Ada na an matraydor sa akon kaya hamos na kita.”
An Pagadakop Kan Jesus
(Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53; Juan 18:1-11)
47 Nagasurmaton pa si Jesus san mag-abot si Judas, usad san dose na disipulos. May mga kaurupod siya na damo na katawuhan na sinugo san mga namumuno san kapadian kag mga namumuno san mga Judio. Armado man sinda sin mga talibong kag mga balbag. 48 Antes pa sani nagkasarabot na sinda na si Judas mahatag sin tanda sa inda, “An harukan ko amo na ina siya kaya dakupon niyo.” 49 Nagdiretso man dayon si Judas pagtulos kan Jesus kag nagsabi, “Kumusta ka, Sir?” tapos hinarukan siya.
50 Didi nagsabi si Jesus sa iya, “Amigo, himua na dayon an tuyo mo.”
Pakasabi sani ginturulos siya ninda kag dinakop. 51 Dahilan sadto usad san mga parasunod ni Jesus an nagbugnot san iya talibong kag may tinigbas na suruguon san pinakapuno san kapadian kaya nautas an talinga sani.
52 Ugaling sinabihan siya ni Jesus, “Ibalik mo sa taguban an imo talibong kay an tanan na nagagamit sana mapapatay man paagi sana. 53 Nano, dili mo aram na kun gugustuhon ko makapangayo akoʼn bulig sa akon Ama na magsugo sin 7,000 na mga anghel agod magbantay sa akon? 54 Pero kun sugad sani pan-o matuman an Banal Na Kasuratan na nagasabi na ini dapat mangyari?”
55 Tapos inatubang ni Jesus an kadamuan kag ginhunga, “Nano, tulisan an paghuna niyo sa akon kay nagdarara pa kamo sin mga talibong kag mga balbag para lang dakupon ako? Adto ako pirme uruadlaw na nagatukdo sa templo pero wara man niyo pagdakupa. 56 Nangyari ugaling ini tanan agod matuman an mga nasurat san mga propeta.” Didi binarayaan siya san tanan na mga disipulos kag nagdurulag.
An Pagaatubang Ni Jesus Sa Konseho
(Marcos 14:53-65; Lucas 22:54-55, 63-71; Juan 18:13-14, 19-24)
57 Didto sa balay ni Caifas na pinakapuno san kapadian dinara si Jesus san mga tawo na nagdakop sa iya. Adto man didto nagtiripon an mga paratukdo san Kasuguan kag mga namumuno san mga Judio. 58 Nagsunod naman si Pedro pero sa huruharayo kag pag-abot sa balay san pinakapuno san kapadian nagsulod siya sa natad tapos nag-ingkod katakin san mga bantay agod magmasid kun nano an mangyayari.
59 Niyan an mga namumuno san kapadian kag an bilog na Konseho nagapangita sin mga buwaon na testigos kontra kan Jesus agod mahusgaran siya sin kamatayon. 60 Pero wara sindaʼn maikondinar bisan pa ngani damoʼn nagtindog na nagtestigos sin kabuwaan.
61 San katapus-tapusi may duha na nagtindog kag nagsabi, “Nagsurmaton ini, ‘Igwa akoʼn gahom na rubaon an templo san Dios tapos itindog man gihapon sa sulod sin tulo ka adlaw.’,”
62 Didi tumindog an pinakapuno na padi kag naghunga kan Jesus, “Nano, wara kaʼn ikakasabat? Nano an masasabi mo sa mga ginpasibanghod ninda kontra sa imo?” 63 Pero si Jesus nagpuyo lang. Kaya sinabihan siya san pinakapuno na padi, “Ginasugo ta ikaw sa ngaran san Dios na buhay na sabihon mo sa amon kun ikaw man gayod an Cristo na Anak san Dios.”
64 Ginsabat siya ni Jesus, “Ikaw an nagsabi sana pero ginasiguro ko sa iyo na dili na lang madugay makikita niyo ako na Anak san Tawo na nakaingkod sa tuo san Makagagahom. Tapos makikita naman niyo na magabalik ako sa kinab-an na nakatungtong sa mga dampog sa langit.”
65 Dahilan sani pinaksi san pinakapuno na padi an sadiri niya na bado sa kaurit kag nagsabi, “Pagbasang-basang ini sa Dios! Nano pa na ibidinsya an kinahanglan naton? Niyan nabati pa lang niyo an iya pagbasang-basang sa Dios. 66 Nano sa paghuna niyo?”
Nagsarabat sinda, “Dapat siya patayon.”
67 Tapos ginludaan an bayhon ni Jesus kag ginsuruntok siya. May iba pa myintras ginasampadong siya nagasarabi, 68 “Tugmaha daw, Cristo! Sin-o an nagsampadong sa imo?”
Ginapaambutan Ni Pedro Si Jesus
(Marcos 14:66-72; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18, 25-27)
69 Niyan myintras nagaingkod si Pedro sa natad san balay, may nagkadto sa iya na suruguon na babayi na ginasabihan, “Ikaw kaupod man ni Jesus na taga-Galilea.”
70 Didi nagpaambot si Pedro sa atubangan san tanan, “Dili ko aram kun nano an ginasabi mo.”
71 Tapos naglakat siya pero pag-abot sa pwertahan may suruguon naman na babayi na nakakita sa iya. Sinabihan niya an mga tawo na adto didto, “Ini na tawo kaupod man sana na Jesus na taga-Nazaret.”
72 Nagpaambot gihapon si Pedro na nagsumpa, “Dili ko kilala ina na tawo!”
73 Pagtaud-taod nag-arapiki naman gihapon kan Pedro an mga nagatirindog didto. Sinabihan ninda, “Sigurado gayod na usad ka man sa inda kay nakikilala sa imo panurmaton.”
74 Didi nagtuna siya pagsabi, “Maldisyunon lugod ako san Dios kun dili tama an akon ginasabi.” Tapos nagsumpa, “Dili ko kilala ina na tawo!”
Sana mismo may nagturaok na manok. 75 Tapos nadumduman ni Pedro an ginsabi sa iya ni Jesus, “Antes magturaok an manok pagapaambutan mo ako sin tulo na beses.” Didi naghali si Pedro kag nagparabakho gayod.
* 26:31 Kitaa sa Zacarias 13:7.