6
An Katukduan Manungod Sa Kaluoy
Nagpadayon si Jesus, “Paghimat na dili niyo ginahimo an iyo mga maayo na himo agod dayawon lang kamo san mga tawo. Kun himuon niyo ini, dili kamo babalusan san iyo Ama sa langit.
“Kaya kun may gusto sa iyo maglimos, ayaw pagpadayaw sa sadiri paagi sa pagpatunog sa trumpita sana mismo na oras na pareho san mga pakitaʼn-tawo lang na ginahimo sa sulod san mga sinagoga kag bisan sa mga kamino agod dayawon sinda san mga tawo. Ginasiguro ko sa iyo na nabaton na ninda an balos. Pero kun ikaw maglimos, sa sikreto lang. Halimbawa, ayaw pag-ipaaram sa wala mo na kamot kun nano an ginahimo san imo tuo, kay agod an imo Ama na amo an nakakita san tanan na ginahimo mo sa sikreto amo an mabalos sa imo.
An Katukduan Manungod Sa Pagpangadyi
(Lucas 11:2-4)
“Niyan kun kamo nagapangadyi ayaw pag-irog sa mga pakitaʼn-tawo lang. Naiila sinda mangadyi na nakatindog sa mga sinagoga kag sa mga kanto san mga kamino agod makita san mga tawo. Ginasiguro ko sa iyo na nabaton na ninda an balos. Pero kun ikaw magapangadyi, magsulod sa imo kwarto, sirahi an pwertahan kag mangadyi sa imo Ama na dili nakikita. Tapos siya na maaram san ginhimo mo sa sikreto an mabalos sa imo.
“Niyan sa iyo pangadyion ayaw pagparasurmaton sin mga waraʼn pulos pareho san ginahimo san mga dili-Judio kay nagahuna sinda na paagi san inda halaba na mga pagpangadyi babation sinda. Ayaw pag-irog sa inda kay aram na dati san iyo Ama kun nano an kinahanglan niyo antes kamo mangayo sa iya. Pareho sani an iyo pagpangadyi,
‘Ama namon sa langit,
pagalangan an banal mo na ngaran,
10 Mag-abot lugod an pagahadi mo sa duta.
Matuman man an pagbuot mo didi sugad man sa langit.
11 Hatagi man kami yana san amon kinahanglan na pagkaon.
12 Patawada kami san amon mga sala pareho san pagpatawad namon san mga nagkasala sa amon.
13 Ayaw man kami pagtuguti na masugtan kundi ilikay kami sa karautan kay
ikaw an pinakalabaw na hadi na may poder kag glorya hasta na lang.’
14 “Kaya kun patawadon niyo an mga nagkasala sa iyo, pagapatawadon man kamo san iyo Ama sa langit. 15 Pero kun dili niyo sinda mapatawad, dili man kamo papatawadon san iyo Ama sa langit.
An Katukduan Manungod Sa Pag-ayuno
16 “Kun mag-ayuno kamo, ayaw pagkuris-ong na pareho san mga pakitaʼn-tawo lang. Sinda nagakuris-ong agod makita san mga tawo na sinda nagaayuno. Ginasiguro ko sa iyo na nabaton na ninda an balos. 17 Pero kun mag-ayuno kamo, sudlaya an iyo buhok kag maghiram-os, 18 agod dili mamangnuhan san mga tawo an iyo pag-ayuno kundi an iyo lang Ama na dili nakikita. Tapos siya na maaram san tanan na ginahimo sa sikreto amo an mabalos sa iyo.
An Kayamanan Sa Langit
(Lucas 12:33-34)
19 “Dili kamo magtipon sin kayamanan didi sa mundo kun diin pagabukbukon, pagakalawangon kag may mga tawo na magapirit pagsulod agod mangawat. 20 Kundi magtipon lugod kamoʼn kayamanan sa Dios sa langit na wara sin makasira bisan bukbok o kalawang kag dili makakawat. 21 Nasabi ko ini kay kun hain an imo kayamanan, adto man an kaila san imo tagipusuon.
An Ilaw San Lawas
(Lucas 11:34-36)
22 “Pareho san ilaw an mata para sa lawas. Niyan kun maayo an imo mata, mapapawaan man an bilog na lawas. 23 Pero kun maraot an imo mata madulom man an bilog mo na lawas. Kaya, kun an ilaw sa imo madulom, grabe gayod an kadulom sani!
An Duha Na Amo
(Lucas 16:13)
24 “Wara sin makapauripon sin sabay sa duha na amo kay pagakabadlian niya an usad kag pagapalabihon an ikaduha. Kun dili sugad sani, magigin matinumanon siya sa usad kag igasikway an ikaduha. Dili kamo pwede makapauripon sin sabay sa Dios kag sa kwarta.”
Nagatukdo Si Jesus Manungod Sa Pagkabuhay
(Lucas 12:22-34)
25 Nagpadayon si Jesus, “Kun sugad, tandaan an ginasabi ko: ayaw kahandal kun nano an iyo kakaunon kag iinumon agod mabuhay. Amo man kun nano an ibabado sa iyo lawas. Nasabi ko ini kay igwaʼn mas mahalaga pa sa pagkabuhay ki sa pagkaon kag sa lawas ki sa bado. 26 Masdi an mga sapat. Dili ini nagatanom, dili nagaani kag dili nagatipon sa kamalig kundi ginapakaon ini san iyo Langitnon na Ama. Nano, dili mas mahalaga pa kamo kisa sa inda? 27 Kun sa bagay, sin-o man sa iyo an makadagdag sin usad ka oras sa iya pagkabuhay kun magahandal? Wara gayod!
28 “Usad pa, nano kay nahahandal kamo kun nano an iyo ibabado? Masdi niyo kun pan-o nagaturubo an mga burak sa kabukidan. Dili ini nagatrabaho kag dili nagatahi san mga bado. 29 Pero tandaan an sasabihon ko sa iyo na bisan si Solomon, na mayaman gayod, wara nakasul-ot sin pareho katahom san usad man sani na mga burak. 30 Niyan kun ginabaduan ngani san Dios an dinghot na ada yana buhay, kag pagkabuwas igadabok, dili ba kamo nagatuod na kamo mismo mababaduan niya? Mga kulang gayod kamo sin pagtuod!
31 “Kaya ayaw kamo kahandal na nagasabi, ‘Nano daw an amon kakaunon? Nano daw an amon iinumon? Nano daw an amon ibabado?’ 32 Ini an mga bagay na ginahandalan san mga dili-Judio pero ayaw niyo pag-iruga sinda kay an tanan na kinahanglan niyo maaram gayod an iyo Langitnon na Ama. 33 Kaya an mas mahalaga amo ini na handuma anay lugod niyo an pagahadi san Dios kag san iya katanusan sa iyo pagkabuhay kay ina tanan na mga bagay igahatag man lang sa iyo. 34 Ayaw lang kahandal san para sa buwas kay an buwas igwaʼn dapat na atubangon. Tama na sa kada adlaw an sadiri niya na kahandalan.”