7
An Paghusgar Sa Iba
(Lucas 6:37-38, 41-42)
Nagpadayon si Jesus pagtukdo, “Dili kamo maghusgar agod dili man kamo paghusgaran. Matuod ini kay kun pan-o kamo maghusgar sa iba amo man an gagamiton paghusgar sa iyo. Sugad man an sukol na ginagamit niyo sa iba amo man an sukol na gagamiton sa iyo.
“Nano kay nakikita mo an puling sa mata san imo kapwa na dili mo ngani nanginginanuhan an kahoy sa sadiri mo na mata? Nano kay sasabihon mo pa sa imo kapwa, ‘Kamanghod, pabayaan mo lang na halion ko an puling sa imo mata,’ na igwa ka man sin kahoy sa sadiri mo na mata? Mga pakitaʼn-tawo lang, kuhaa anay an kahoy sa sadiri mo na mata kay agod makakita ka na sin maayo pagkuha san puling sa mata san imo kapwa.
“Usad pa, ayaw pag-ipirit na itukdo an surmaton san Dios sa mga tawo na habo magbati. Ina bagaʼn paghatag san mga banal sa kaiduan na basi balikan man lang kamo, tapos duksulan. Pareho man san paglabay san iyo mga perlas sa kababuyan na pagatamak-tamakan lang ini.
Manungod San Pangayo Sa Dios
(Lucas 11:9-13)
“Kun may kinahanglan ka, mangayo sa Dios kay pagahatagan kamo. Maghanap kay ipapakita niya sa iyo. Magtawag sa iya kay pagaabrihan niya an pwertahan sa iyo. Himuon niyo ini kay an nangangayo sa Dios amo an pagahatagan. An nagahanap amo an makakita kag an nagatawag sa iya amo an pagaabrihan san pwertahan.
“Niyan, halimbawa, sin-o sa iyo an mahatag sin bato sa iya anak kun mangayo siya sin tinapay? 10 Amo man kun mangayo sa iyo sin isda, nano, hahatagan niyo sin sawa? 11 Kun kamo ngani na mga maraot an ugali pero maaram maghatag sin mga maayo na bagay sa iyo mga kaanakan, sing-ano pa gayod ada an iyo Ama sa langit an mahatag sin mga maayo na bagay sadtoʼn mangayo sa iya! 12 Kaya kun nano an iyo ginahandom na himuon sa iyo san iba, himua man sa inda kay amo ini an katukduan san Kasuguan ni Moises kag san mga propeta.
An Duha Na Pwertahan
(Lucas 13:24)
13 “May duha na pwertahan para sa pagpili: kun gusto niyo mabuhay, magsulod sa masigpit na pwertahan. Pero dako an pwertahan kag halapad an agihan pakadto sa pagkasira sa impyerno kag damo an nagasulod sani. 14 Pero dyutay an pwertahan para sa buhay kag masigpit an agihan pakadto didto. Mga pira lang an nagapili sani.
An Pagkilala San Mga Buwaon Na Propeta
(Lucas 6:43-44)
15 “Paghimat kamo sa mga buwaon na propeta. Makada sinda sa iyo na nagapakitaʼn mapainubuson pareho sa mga karnero pero sa sulod sinda mga simaron na hayop. 16 Makikilala niyo sinda paagi sa inda mga ginahimo pareho man san iyo naaraman sa mga tanom paagi sa bunga sani. Halimbawa, nano, pwede puduon sa katunukan an mga ubas o an bunga san higera? Syimpre dili! 17 Maayo an bunga san maayo na kahoy pero kun maraot na kahoy, maraot man an bunga. 18 Sugad man dili mamumungaʼn maraot an maayo na kahoy ni an maraot na kahoy mamumungaʼn maayo. 19 An kada puno san kahoy na dili namumungaʼn maayo uutudon kag igadabok sa kalayo. 20 Pareho sani makikilala niyo idtoʼn mga buwaon na propeta paagi sa bunga san inda mga ginahimo.
An Mga Makasulod Sa Kahadian San Langit
(Lucas 13:25-27)
21 “Niyan an mga makasulod sa kahadian san langit dili an tanan na mga nagatawag sa akon sin ‘Ginoo, Ginoo,’ kundi idto lang na nagatuman san kagustuhan san akon Ama sa langit. 22 Pag-abot san adlaw san pagsulod sani na kahadian damo an mahunga sa akon sin, ‘Ginoo, Ginoo, nano, dili kami nagsurmaton san mensahe san Dios, nakapahali san mga demonyo kag naghimoʼn mga milagro paagi sa ngaran mo? Kaya, pasuluda man kami.’ 23 Tapos pagasabihan ko sinda, ‘Mga makasal-anon, dili ko kamo kilala kaya magpaharayo kamo sa akon.’
An Duha Na Parapanday Sin Balay
(Lucas 6:47-49)
24 “Niyan an tanan na nagapamati saniʼn akon mga surmaton tapos magatuman sani pareho sinda san madunong na tawo na nagtindog san iya balay sa bato. 25 Usad na adlaw may bagyo kaya an balay hinampas san makusog na hangin na may uran kag nagbaha pero wara natumba tungod na bato an natindugan. 26 An tanan naman na nagapamati saniʼn akon mga surmaton pero dili magatuman sani pareho sinda san patal na tawo na nagtindog san iya balay sa mabaybay na lugar. 27 Tapos may bagyo na nag-abot kaya an balay hinampas san makusog na hangin na may uran kag nagbaha. Tapos natumba ini kag naruba.”
An Poder Ni Jesus
28 Pakatapos pagsurmaton sani ni Jesus, nagngalas an mga kadamuan sa iya katukduan, 29 dahilan na nagatukdo siya bilang tawo na may poder kag dili pareho san inda mga paratukdo san Kasuguan san mga Judio.