13
An Gobyerno Ginbutang San Dios
Magpasakop kita tanan sa mga namumuno san gobyerno kay an tanan na gobyerno sa pagtugot san Dios kag an ada dida ginbutang niya. An magkontra san ada sa gobyerno nagakontra sa ginbut-an san Dios, kag an maghimo sani magapahusgar mismo san iya sadiri. Kay an mga namumuno san gobyerno dili nagapahadlok sa mga nagahimo sin maayo kundi sa mga nagahimo sin maraot. Nano, gusto mo na dili ka mahadlok sa usad na namumuno? Kun sugad, maghimo ka sin maayo kag pagadayawon ka niya, kay siya suruguon san Dios para sa aton kaayuhan. Pero kun nagakasala kita, mahadlok kay dili niya ginasayang an pagdara sin ispada. Sana na momento suruguon siya san Dios pagkastigo san parakasala. Kaya, magpasakop kita sa mga namumuno dili lang kay sa kahadlok sa kaurit san Dios kundi kay aram naton na tama ina.
Amo man ini an mga rason kun nano kay nagabayad kita sin buwis, kay an mga namumuno sa gobyerno nagatrabaho para sa Dios kag ginatuman lang ninda an inda trabaho. Kaya, ihatag an para gayod sa inda, pareho baga san pagbayad san buwis, pagpakita san paggalang kag pagpahalaga sa inda tanan.
An Pag-utang Sa Kapwa
Ayaw pag-utang bisan kanin-o, lalo na gayod an utang sin pagkamuot sa usad kag usad na dapat balusan. Kay an nagtuman na san Kasuguan amo an namumuot sa kapwa niya. An mga sugo pareho san “ayaw panambay, ayaw pagpatay, ayaw pagkawat, ayaw paghandom na mapasa imo an sadiri san iba,” ini tanan kag an iba pa na mga sugo nabibiyo lang sa usad na sugo, “Kamut-an mo an kapwa sugad san pagkamuot mo sa imo sadiri.” 10 Kay dili gayod makasala sa kapwa an namumuot sa iya. Kaya, sa pagkamuot natutuman an bilog na Kasuguan.
11 Dapat naton himuon ini kay aram ta kun nano na an aton kamutangan yana: adi na an oras agod magmangno kita sa aton pagkapabaya na bagaʼn turog kay yana mas halapit sa aton an pagkasalbar ki sadto na una naton na pagtuod. 12 Halapit na matapos an kadulman san pagkasala, tikaabot naman an kaagahon san pagkasalbar. Kaya, bayaan ta na an makasasala na mga gawi sana na kadulman, kag gamiton ta an bagaʼn mga armas san sa pangadlaw na amo an mga matanos na gawi. 13 Mamuhay kita na matanos pareho san mga tawo na nagapamuhay sa kapaw-an san adlaw: wara sin malaw-ay na kasadyaan o paghurubugan o karautan o kalaw-ayan, wara sin araraway o arawaan, 14 kundi mamuhay kita pareho ni Jesu-Cristo na aton Ginoo kag ayaw na paghatagiʼn lugar agod mapaundrahan an maraot na kaila san lawas.