14
Dili Maghusgar Sa Kapwa
Akua niyo an tawo na maluya an pagtuod pero dili pagsuayon an iya paghuna. Halimbawa, may tawo na nagatuod na an tanan pwede niya kaunon pero an maluya sa pagtuod utanon lang an ginakaon. Niyan dili pagdaug-daugon san nagakaon san tanan na kaunon an nagakaon lang sin utanon. Sugad man, dili maghusgar an nagakaon lang sin utanon sa nagakaon san tanan kay gin-ako na siya san Dios. Sin-o ka na magahusgar sa suruguon san may suruguon? Nasa amo niya ina kun tama o sala an ginahimo sana. Manggagana naman siya kay kaya san Ginoo na paganahon siya.
May tawo na nagahuna na may mas banal na adlaw ki sa iba. May tawo naman na pareho lang an pagkita sa tanan na adlaw. Bahala na mag-isip an kada usad sa iya mismo. An nagapahalaga sin adlaw ginapahalaga ina para sa Ginoo. An tawo naman na nagakaon san tanan na klase na pagkaon ginahimo ina sa paggalang sa Ginoo kag nagapasalamat sa Dios. Myintras an tawo na nagakaon lang sin utanon ginakaon man ina sa paggalang gihapon sa Ginoo kag nagapasalamat man sa Dios.
Waraʼn nabubuhay sa aton para sa sadiri lang o namamatay para sa sadiri man lang. Kun buhay kita, nabubuhay man kita sa pag-umaw sa Ginoo. Kun mamatay naman kita para man gihapon ina sa pag-umaw sa Ginoo. Kaya ngani, kun mabuhay o mamatay man kita, para sa Ginoo gayod kita, kay namatay kag nabuhay gihapon si Cristo agod magin Ginoo siya san mga buhay kag mga patay.
10 Niyan, nano kay ginahusgaran mo an imo kapwa? Ikaw naman, nano kay ginadaug-daog mo man siya? Kita tanan pagapaatubangon sa Dios pag-abot san adlaw sa paghusgar, 11 kay nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan,
“Sabi san Ginoo, ‘Pareho kasiguro na ako buhay, ginasiguro ko man sa iyo na magaluhod sa akon an tanan
kag pagaumawon ako na Dios san kada usad.’,”*
12 Kaya ngani mananabat kita tanan sa Dios manungod san aton mismo nahimuan.
Ayaw Pagpakasalaa An Imo Kapwa
13 Niyan, dili na kita maghinusgaran pa, kundi dapat naton talinguhaon na dili kita magahimo sin makapakasala sa kapwa sa pagtuod o makaulang sa iya pagtuod. 14 Sugad man, bilang apostol san Ginooʼn Jesus, aram ko kag nakasiguro gayod ako na waraʼn ginabawal na pagkaon. An pagkabawal sin bagay ada sa paghuna san tawo na bawal ina.
15 Kaya kun nakapasakit ka san buot san imo kapwa tungod san ginakaon mo, dili ka nabubuhay sa pagkamuot. Ayaw igpasira an ginpakamatayan ni Cristo tungod lang sa pagkaon. 16 Ayaw tuguti na mapakaraot an aram mo na maayo himuon. 17 Waraʼn pakilabot sa pagkaon o irimnon an kahadian san Dios kundi an pinakaimportante an katanusan, kalinawan sin isip kag kalipayan sa pakig-usad sa Espirito Santo. 18 Kaya an nagatuman kan Cristo sani na paagi naiilaan san Dios kag ginadayaw san mga tawo.
19 Kaya ngani, talinguhaon naton an paghimo sadtoʼn ikakalinaw san isip san aton na mga kapwa kag ikakapabaskog san kada usad sa pagtuod. 20 Ayaw pagsiraa an ginhimo san Dios unong lang sa pagkaon. Matuod ngani na waraʼn “ginadili” na pagkaon, pero maraot ina kun makapakasala sa imo kapwa unong lang sa ginakaon mo. 21 Kaya, tama gayod an dili pagkaon sin karne o mag-inom sin alak o maghimo sin nano man na makapakasala sa imo kapwa.
22 Atamana sa imo sadiri kag sa pagkita san Dios an imo pagtuod manungod sani na bagay. Malipay an nagahusgar na wara siyaʼn sala na aram niya na tama an iya ginahimo. 23 Pero kun may duda siya sa iya ginakaon, ginakondinar siya san Dios kun magkaon siya sana kay dili susog sa pagtuod an iya gawi. Matuod ini kay kasal-an an dili susog sa pagtuod.
* 14:11 Kitaa sa Isaias 49:18; 45:23.