15
Palabihon An Kalipayon San Kapwa
Kita na mga makusog sa pagtuod may utang na buot na mag-ako san mga kakulangan san mga maluya na kapwa sa pagtuod. Kaya dili naton pagpalabihon an aton mismo kalipayon, kundi palipayon an aton kapwa para sa ikakaayo kag ikakakusog san iya pagtuod sa Ginoo. Bisan si Cristo wara paghanapa an iya mismo kalipay kundi sabi niya sa Dios pareho san nasurat sa Banal Na Kasuratan, “Napakadi sa akon an mga panatsar san mga nagapanatsar sa imo.”* An tanan na nasurat sadto ginsurat para tukduan kita agod magigin matiniuson kag magkaigwa sin paglaom paagi sa mga ginapatuod san Banal Na Kasuratan. Buligan lugod kamo san Dios na amo an ginhalinan san pagkamatiniuson kag kaliawan para makapamuhay kamo na may pakig-usad sa kada usad susog sa halimbawa ni Cristo Jesus agod durungan bagaʼn usad na boses na umawon an Dios na Ama san aton Ginoo na si Jesu-Cristo.
Masasalbar Man An Mga Dili-Judio
Kaya akua niyo an kada usad pareho san pag-ako sa iyo ni Cristo para sa ikakaumaw san Dios, kay an dahilan san pagpasuruguon ni Cristo sa mga Judio amo na agod ipakita an pagkamatinumanon san Dios kag tumanon an mga gintuga niya sa mga kalulululuhi na sinda Abraham, Isaac, Jacob kag iba pa, kag agod umawon siya san mga dili-Judio tungod san iya pagkamaluluy-on. Nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan,
“Kaya, kaupod san mga dili-Judio magaumaw kag magakanta ako sa imo.”
10 Kag usad pa,
“Kamo na mga dili-Judio, magkalipay sa katawuhan niya.”
11 Usad pa gayod,
“Kamo na mga dili-Judio umawa an Ginoo. Kamo tanan na katawuhan, mag-umaw sa iya!”§
12 May ginsabi pa si Isaias,
“May hali sa lahi ni Jesse na magaabot para magsakop san tanan na mga dili-Judio.
Siya an pagalauman ninda na masasalbar sinda.”*
13 Hatagan lugod kamo san Dios, na ginhalinan san paglaom, sin nagasobra na kalipay kag kalinaw san isip paagi sa iyo pagtuod sa iya agod maglabaw an iyo paglaom paagi sa gahom san Espirito Santo.
An Dahilan San Kaisog Ni Pablo Pagsurat
14 Mga kamaranghod ko sa pagtuod, nakasiguro ako na sobra man gayod an iyo kaayuhan kag kadunungan kag kaya niyo tukduan an usad kag usad. 15 Pero may kaisog gihapon ako pagsurat manungod sa pira-pira na bagay agod padumdumon kamo tungod na hinatagan ako san Dios sani na bendisyon 16 na magin suruguon ni Cristo Jesus pakadto sa mga dili-Judio. Pareho sa usad na padi sa templo nagapangtukdo ako san Maayo Na Barita san Dios agod para sa iya an mga dili-Judio magin makaiila na halad na ginpabanal san Espirito Santo.
17 Kaya may dahilan ako na ikahambog an tanan na nahimo ko para sa Dios paagi sa pakig-usad ko kan Cristo Jesus. 18 Niyan, may kaisog ako paghambog san hinimo lang ni Cristo paagi sa akon manungod sa pagapasakop sa Dios san mga dili-Judio. Nahimo ko ina sa surmaton kag gawi 19 paagi sa gahom san mga milagro kag makangangalas na mga pangyayari bilang tanda hali sa Dios kag sa gahom san Espirito Santo. Kaya, naitukdo ko sin biyo an Maayo Na Barita manungod kan Cristo tuna sa Jerusalem pakadto sa lugar san Ilirico. 20 An akon man gayod tuyo maitukdo an Maayo Na Barita ni Cristo sa mga katawuhan na dili pa nakabarita manungod sa iya agod dili ako makalabot san gintunaan san iba. 21 Nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan,
“An mga dili pa nasabihan manungod sa iya makikita siya kag makasabot an mga dili pa gayod nakabarita manungod sa iya.”
An Plano Ni Pablo Pagbisita Sa Roma
22 Dahilan sani na trabaho ko damo na beses nauulang ako pagpakada sa iyo. 23 Pero niyan, natapos ko na an akon hirimuon didi sani na mga lugar, kag usad pa, damo naʼn tuig na nagaparahandom ako pagbisita sa iyo. 24 Kaya nagalaom ako na magkirita kita pag-agi ko dida kag mabubuligan pa lugod niyo ako pagpakadto sa Espanya pakatapos sin dyutay na panahon na magkalipay kita dida.
25 Kaya lang, mapa-Jerusalem anay ako niyan agod magdara sin kwarta bilang bulig didto sa mga katawuhan san Dios. 26 Kay alang-alang sa mga pobre san mga katawuhan san Dios didto sa Jerusalem nalipay maghatag sin halad na kwarta an mga nagatuod didto sa Masedonia kag Acaya. 27 Sinda mismo ngani naila paghimo sadto kag dapat man lang gayod kay may utang na buot sinda sa mga kamaranghod sa pagtuod sa Jerusalem. Kaya, dapat man lang ninda mabuligan an mga Judio sa mga dutanon na biyaya, kay an mga dili-Judio naman nakibahin sa mga diosnon na biyaya san mga Judio.
28 Niyan, pakadul-ong ko na saniʼn bulig na kwarta, maagi na ako dida pagpakadto sa Espanya. 29 Aram ko na pag-abot ko dida may dara akoʼn dako na biyaya ni Cristo para sa iyo.
30 Mga kamaranghod sa pagtuod, nakimaluoy ako sa iyo alang-alang sa Ginoo na si Jesu-Cristo kag san pagkamuot san Espirito Santo na magtalinguha na urusad kita sa pagpangadyi sa Dios para sa akon sadiri 31 agod dili ako malabtan san mga dili nagatuod didto sa Judea. Ipangadyi man niyo na ikaila man lugod san mga katawuhan san Dios sa Jerusalem an pagsirbe ko sa inda. 32 Pakatapos sani, kun igbuot san Dios, makapakada ako na malipay gayod kag makapahuway kaupod niyo. 33 Mapasa iyo lugod tanan an Dios na ginhalinan san kalinaw sa isip. Amen.
* 15:3 Kitaa sa Salmo 69:9. 15:9 Kitaa sa Salmo 18:49. 15:10 Kitaa sa Deuteronomio 32:43. § 15:11 Kitaa sa Salmo 117:1. * 15:12 Kitaa sa Isaias 11:10. 15:21 Kitaa sa Isaias 52:15.