6
Nadaog Na An Gahom San Kasal-an
Saka niyan, nano, ipadayon ta an pagkasala agod magdugang an kaluoy san Dios? Syimpre dili! Namatay na kita sa pagkasala kaya pan-o kita mabuhay pa sa kasal-an? Nano, dili niyo aram na kita tanan na binunyagan sa pagkaurusad kan Cristo Jesus binunyagan man sa pagkaurusad sa iya pagkamatay? Oo, kay san pagbunyag sa aton bagaʼn ginlubong kita kaupod niya kag nakabahin sa iya kamatayon. Kaya magkakaigwa man kita sin bag-o na pagkabuhay pareho kan Cristo na nabuhay gihapon paagi sa gloryoso na gahom san iya Ama.
Sugad man, kun kita nagin kausad niya sa kamatayon magigin kausad man niya kita sa pagkabuhay gihapon. Kaya aram ta na ginpako na sa krus kaupod ni Cristo an dati maraot naton na pagkatawo agod siraon na an gahom san makasasala na lawas kag agod dili na kita ginapauripon san kasal-an. Libre na gayod sa gahom san kasal-an an patay na.
Sugad man, kun kaupod ni Cristo namatay na kita sa dati naton na pagkatawo, nagatuod kita na mabubuhay man kaupod niya. Aram naton na dahilan na ginbuhay gihapon si Cristo, dili na siya liwat mamamatay. Dili na siya sakop san gahom san kamatayon. 10 An pagkamatay niya usadan lang gayod agod daugon an gahom san kasal-an pero niyan an iya buhay para na lang gayod sa Dios.
11 Kamo naman, isipon niyo na namatay naman kamo sa gahom san kasal-an, tapos nabubuhay kamo para sa Dios sa pakig-usad ni Cristo Jesus. 12 Ayaw na niyo igpasakop sa kasal-an an iyo may kamatayon na lawas para pasunudon kamo san maraot sani na kaila. 13 An mga parte san iyo lawas, ayaw man niyo igpahunod sa kasal-an para gamiton sani, kundi magpasakop kamo sa Dios bilang mga tawo na ginbuhay gihapon hali sa kamatayon kag an iyo lawas igpagamit lang gayod niyo sa iya para sa katanusan. 14 Kun sugad, dili na kamo pagasakupon san kasal-an kay dili naman kamo sakop san Kasuguan kundi san kaluoy san Dios.
Katanusan Para Sa Diosnon
15 Kaya pan-o na niyan? Nano, magakasala na lang kita kay dili na kita sakop san Kasuguan kundi san kaluoy san Dios? Syimpre dili! 16 Nano, dili niyo aram na kun nano an iyo ginasunod amo man an nagauripon sa iyo? Kun magpasakop kamo sa kasal-an, uuripunon kamo sani. Pero kun magin masinunudon kamo sa Dios, sasakupon kamo san katanusan. 17 Salamat sa iya na bisan dati uripon kamo san kasal-an, ginsunod naman niyo sin hugot sa tagipusuon an kamatuudan na gintukdo sa iyo, 18 kag niyan na ginlibre na man lang kamo sa kasal-an, nagin uripon na kamo san katanusan.
19 Mga tawhanon lang na surmaton an ginagamit ko tungod san kaluyahan san iyo pagsabot. Sugad na kamo sadto na adlaw nagpauripon sa manlain-lain na kalaw-ayan kag nagasobra na karautan, niyan dapat naman niyo igpasakop an iyo lawas sa kaayuhan para sa mga matanos na gawi. 20 Sadto na uripon pa kamo san kasal-an wara kamoʼn sarabton sa katanusan. 21 Kaya lang, nano an napuslan niyo sadto na mga gawi na niyan ginakaalo na niyo? Kamatayon gayod an nahumanan sadto. 22 Pero niyan na ginlibre na kamo sa kasal-an kag mga uripon na kamo san Dios, an ginabunga sana amo an kabanalan na an nahuhumanan an buhay na waraʼn katapusan. 23 Kamatayon an suhol san kasal-an pero buhay naman na waraʼn katapusan an regalo san Dios paagi sa aton Ginoo na si Jesu-Cristo.