7
Usad Na Halimbawa Hali Sa Pag-arasawahan
Mga kaigmanghudan ko, sigurado na makasabot kamo sani na masasabi ko kay aram na niyo an Kasuguan. Myintras buhay lang an tawo, sakop siya san Kasuguan. Halimbawa, susog sa Kasuguan an inasawhan na babayi sakop san asawa niya myintras na buhay pa ini. Pero kun patay na ini libre na siya sa Kasuguan manungod sa iya asawa. Niyan, myintras buhay pa an iya asawa an inasawhan na babayi nagakasala sin pagpasambay kun nakibiyo sa iba na lalaki. Pero kun patay na an iya asawa libre na siya sa Kasuguan kag dili na magakasala sin pagpasambay bisan magpaasawa pa sa iba.
Amo man kamo niyan, mga kaigmanghudan ko, patay na kamo sa Kasuguan paagi san pagkamatay ni Cristo kag para na sa iya na ginbuhay gihapon agod mapakinabangan kamo para sa Dios. Kasadto san sakop pa kita san aton makasal-anon na pagkatawo, ada sa Kasuguan napupukaw an mga maraot na kaila na nasa lawas naton. Kaya ngani nagahimo kita sin mga nakaunong san aton kamatayon. Pero libre na kita niyan sa Kasuguan kag patay na sa gahom san dati nagauripon sa aton. Kaya ngani sa Dios kita nagasirbe niyan na may bag-o na buhay hali sa Espirito Santo kag dili susog sa luma na Kasuguan.
An Nahimuan San Kasuguan
Kun sugad, nano an masasabi naton? Sala an Kasuguan? Syimpre dili! Niyan, wara ko maarami na may kasal-an gali kun dili dahilan sa Kasuguan. Wara ko man maarami na may pagkaawa gali kun dili ginsurat sa Kasuguan na “Ayaw kaawa.”* Pero ginprobitsaran san kasal-an bagaʼn tawo an Kasuguan agod pukawon an tanan na klaseʼn mga pagkaawa na adi sa akon. Matuod ini kay wara gayod sin kasal-an kun waraʼn Kasuguan. Dati buhay ako sadtoʼn wara pa ako makaaram san Kasuguan. Pero pag-abot san Kasuguan nakilala ko na may kasal-an ako kaya ako naman ginkondinar na mamatay. 10 An Kasuguan, na an katuyuan dapat maghatag sin buhay, amo lugod an nagdara sa akon sin kamatayon. 11 Kaya ginluko ako san kasal-an san ginprobitsaran sani bagaʼn tawo an Kasuguan kag paagi naman sani bagaʼn ginpatay ako. 12 Kaya banal an Kasuguan kag an tugon sani banal, matanos kag maayo.
13 Niyan, an gusto ba sabihon sani na an maayo lugod amo an nagdara sa akon san kamatayon? Syimpre dili! An kasal-an an naghimo sani. Gin-gamit lang san kasal-an bagaʼn tawo an maayo agod patayon ako para mahayag an matuod na ugali san kasal-an kag an sobra na karautan sani paagi man mismo sana na Kasuguan.
An Kasamok Sa Tawo
14 Aram naton na banal an Kasuguan, kaya lang, dili ako banal kundi ginpauripon sa kasal-an. 15 Dili ko masabutan an akon ginahimo kay an akon lugod ginahimo an nababadlian ko kag dili an gusto ko. 16 Niyan, kun akon ginahimo an nababadlian ko, nauyon ako na maayo an Kasuguan. 17 Kaya dili naman gayod ako mismo an nagahimo sana kundi an makasal-anon na mga kaila na adi nagaistar sa akon. 18 Aram ko na waraʼn kaayuhan na adi sa akon makasal-anon na pagkatawo. May kaila ako paghimoʼn maayo pero dili ko naman mahimo. 19 Dili ko ginahimo an maayo na gusto ko himuon kundi an maraot na nabadlian ko himuon amo lugod an ginahimo ko. 20 Kaya, kun ginahimo ko an nababadlian ko, dili na ako mismo an nagahimo sana kundi an makasal-anon na kaila na adi nagaistar sa akon.
21 Kaya, may nakikita ako na panurundon sugad sani: kun gusto ko maghimoʼn kaayuhan, karautan lang an ginahimo ko. 22 Niyan sa tagipusuon ko namumuot ako sa Kasuguan san Dios, 23 pero may nakikita naman ako na iba na panurundon sa lawas ko na nakiaway sa panurundon san kaisipan ko. Ginapabihag ako sani sa kasal-an na adi nagaistar sa akon. 24 Sing-ano baya kagrabe san akon kamutangan! Sin-o daw an makasalbar sani na akon lawas na nagaduso sa akon pakadto sa kamatayon? 25 Salamat sa Dios kay ginsalbar na niya ako paagi kan Jesu-Cristo na aton Ginoo!
Kaya ngani, sa akon kaisipan nagatuman ako sa Kasuguan san Dios pero an akon pagkatawo uripon ngani san panurundon san kasal-an.
* 7:7 Kitaa sa Exodo 20:17.