8
An Pagkabuhay Sa Gahom San Espirito Santo
Kaya ngani dili na pagakastiguhon idtoʼn mga kausad ni Cristo Jesus. Aram ko ini kay ginlibre ako sa panurundon san kasal-an kag kamatayon paagi san gahom san Espirito Santo na amo an nagbuhay sa aton na kausad kan Cristo Jesus. Oo, paagi sa pagsugo san Dios sa iya sadiri na Anak na nagin kapareho sa makasasala na mga tawo, ginkondinar niya bagaʼn tawo an kasal-an na adi sa aton agod waraon na ini. Ginhimo niya ini kay dili kaya himuon san Kasuguan tungod san kaluyahan san tawo. Kaya niyan, kita na nabubuhay na may pagkamasinunudon sa Espirito Santo kag dili susog sa kaila san lawas, makatuman na san mga matanos na himo na ginabuot dida sana na Kasuguan.
An mga kaila san lawas amo an mahalaga sadtoʼn nabubuhay sa kasal-an. Pero an mahalaga naman sadtoʼn nabubuhay susog sa Espirito Santo amo an mga manungod man gayod sa kabubut-on sani. An kamatayon na amo an pagkabulag sa Dios an nahuhumanan sadtoʼn nagapasakop sa lawasnon na kaila, pero may pagkabuhay kag kalinaw san isip an nagapasakop sa Espirito Santo. Matuod ini kay supak sa Dios an nagapasakop sa lawasnon na kaila tungod na habo ini magpasakop sa iya kag dili man gayod makapasakop sa iya. Kaya dili napapalipay an Dios san mga nasasakop pa san lawasnon na kaila.
Niyan, kun matuod man gayod na ada na sa iyo an Espirito san Dios, dili na kamo sakop san lawasnon na kaila kundi san Espirito Santo. Kaya an dili ginaistaran san Espirito ni Cristo dili para sa iya. 10 Pero kun ada sa iyo si Cristo, buhay an iyo espirito tungod na ginpakatanos ina san Dios bisan mapapatay an iyo lawas dahilan san kasal-an. 11 Niyan, kun ada man gayod sa iyo an Espirito san Dios na nagbuhay gihapon kan Cristo, ina mismo na Dios an magabuhay man sa iyo mga may kamatayon na lawas paagi sa iya Espirito na ada sa iyo.
12 Kaya ngani, mga kamaranghod ko, igwa kitaʼn obligasyon na mapalipay ini na Espirito kag dili mabuhay susog sa lawasnon na mga kaila. 13 Kay mamamatay kamo kun nabubuhay susog sa mga kaila san lawas. Pero mabubuhay kamo kun patayon niyo ina na mga kaila san lawas paagi san gahom san Espirito Santo. 14 Mga anak san Dios an tanan na mga ginagiyahan san Espirito niya. 15 Ina na Espirito na ginhatag sa iyo san Dios dili an espirito na nagapanguripon sa iyo sa kahadlok kundi an Espirito Santo na naghimo sa iyo na magin mga anak san Dios. Kaya ngani nakatawag kamo sa iya sin “Ama! Ama ko!”. 16 Ini man na Espirito Santo an nakiusad mismo sa aton mga espirito pagpamatuod na kita mga anak san Dios. 17 Niyan, masasadiri naton an mga biyaya na gintigana san Dios para sa iya mga katawuhan kay mga anak kita niya kag masasadiri man naton kaupod ni Cristo an gintigana san Dios sa iya. Kaya kun gusto naton mabuhay kaupod ni Cristo sa kalangitan, kinahanglan man makatios yana sa pagpasakit san mga tawo bilang mga parasunod niya.
An Malipay Na Pagkalibre San Mga Anak San Dios
18 Pero para sa akon, an pagtios sani na buhay niyan dili angay ikumparar sa gloryoso na buhay na mapapasa aton sa maabot na adlaw. 19 Bisan ngani an tanan na ginlalang nagaparahandom gayod na ihayag an mga anak san Dios. 20 Kay ini na mga ginlalang ginpawar-an sin pulos, dili kay sa sadiri sani na kabubut-on kundi tungod kay ginbuot ina san Dios. Pero ginhatagan man gihapon niya ini sin paglaom 21 kay ililibre man gihapon ini na mga ginlalang sa pagkauripon sani sa pagkadunot. Tapos mababahin man sani sa maabot na adlaw an malipay na pagkalibre san mga anak san Dios.
22 Pwera pa sani, aram naton na hasta niyan nagaaguro ini sa kasakit bagaʼn sa pag-anak. 23 Pero dili lang ini na mga ginlalang kundi nagaaguro man kita, na nagkaigwa san Espirito Santo bilang una na regalo san Dios, myintras na ginahulat naton an aton magigin kamutangan bilang mga anak san Dios kag an pagbag-o san aton mga lawas. 24 Niyan, nasalbar kita dahilan sani na paglaom. Pero kun nakikita naton an aton ginalauman, dili ina matuod na paglaom. Nano, nagalaom pa kita kun nakikita na an ginalauman? Syimpre dili! 25 Pero kun nagalaom kita san dili naton nakikita, ginapahulat ta gayod ina na may pasensya.
26 Sugad man, ginabuligan kita san Espirito sa aton mga kaluyahan, kay dili kita maaram kun pan-o dapat magpangadyi kundi an Espirito Santo mismo an nakimaluoy sa Dios para sa aton paagi san mga agrangay na dili gayod ikasabi sa nano man na mga surmaton. 27 Tapos, an Dios na maaram san tagipusuon san tawo maaram man san kabubut-on san Espirito Santo, kay susog sa kabubut-on san Dios nakimaluoy an Espirito para sa aton na ginpabanal.
28 Aram naton na sa tanan na pangyayari nagabulig an Dios para sa kaayuhan san mga namumuot sa iya kag mga pinili niya susog sa iya katuyuan. 29 Ini amo idtoʼn mga dati aram na niya na iya ginlain agod magin pareho san iya Anak, kag an Anak amo an magin pinakamagurang sa damo na mga magmaranghod. 30 Kaya an mga ginlain san Dios gintawag man niya na makaupod sa iya. An mga gintawag naman ginpakamatanos, kag an mga ginpakamatanos gintuga niya na pagapaambiton sinda sa iya buhay sa kalangitan.
An Pagkamuot San Dios Sa Iya Katawuhan
31 Niyan, nano pa an masasabi naton sani? Kun para sa aton an Dios wara naʼn halaga bisan sin-o an magakontra sa aton. 32 Kay warangani ig-imot san Dios an iya sadiri na anak kundi ginhalad para sa aton, nakasiguro na kita na ikakaregalo man niya sa aton an tanan na kinahanglan ta kaupod ni Cristo. 33 Kun sugad, waraʼn makaakusar sa mga pinili san Dios kay siya mismo ginpawaraʼn sala na sinda. 34 Kaya, wara man sin makakondinar pa sa inda. Si Cristo Jesus na namatay o dili kaya na nabuhay gihapon kag niyan nagaingkod sa tuo san Dios na amo man an nakimaluoy sa Dios para sa aton.
35 Kaya wara na gayod sin makapabulag sa aton sa pagkamuot ni Cristo. Dili na kita mapapabulag sa iya paagi san mga kalisudan o san pagtios, dili man sa pagpasakit o san gutom. Amo man bisan kapobrehan o kapeligrohan o kaya san kamatayon. 36 Nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan:
“Alang-alang sa imo bilog na adlaw kami na nasa peligro san kamatayon.
An kapareho namon mga karnero na paratyon.”*
37 Ugaling, apisar sani na tanan na mga kamutangan, igwa kita sin ganahan paagi sa gahom ni Cristo na namuot sa aton. 38 Kaya nakasiguro ako na wara sin makapabulag sa aton sa pagkamuot niya, bisan na ngani an kamatayon o pagkabuhay, mga anghel o nano man na gamhanan na espirito, bisan ngani niyan na kamutangan o an maabot, o nano pa man na gamhanan 39 sa kahitaasan san langit, sa ubos san duta, o an nano pa man na mga bagay na ginlalang. Dili gayod makapabulag sa aton sa pagkamuot san Dios na adi kaupod naton sa pakig-usad kan Cristo Jesus na aton Ginoo.
* 8:36 Kitaa sa Salmo 44:22.