Yang Kadwa na Solat ni Pablo sang
TAGA TESALONIKA
1
Ako si Pablo, yagasolat ako oman kamayo na taga Tesalonika. Si Silas aw si Timoteo yang kanak manga inagad adi. Kamo na manga sakop nang Ama ta na Dios aw ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo, pyapadaraan kamo nami nining solat.
Pyangayo nami kamo sang Dios na antak kamo abay panalanginan antak marinaw yang dumdum mayo.
Yang Pagokom aw Domatung si Kristo
Manga karomonan ko, yabay nami pasalamatan yang Dios kay dakora yang pagtoo mayo sang Dios aw arag dakora yang kapagilugun mayo. Wakaw aw yapagkita kami sang manga tomotoo disang kadaygan na manga banwa, byabantog kamo nami kay maski lyarasay kamo nang manga otaw na wa otoo, yabay kamo tomoo sang Dios. Yagatigkul kamo sang imo nilan na maat kamayo.
Matorid yang pagokom nang Dios kay kamo na yakatigkul sang karisud tungud sang pagtoman mayo sang pagbuut nang Dios, kamo yang pagasakopon nang Dios aw magari da yaan. Matorid yang pagokom nang Dios, na abarusan naan nang maori na allaw yang manga otaw na yagaimo nang maat kamayo adoon. Arag pagbuut nang Dios na amaorawa kamo aw domatung si Jesu Kristo kay ilingatun nang Dios yang paglasay kamayo. Madatung si Jesus na sikun diglangit na amarimpud nang laga aw agadan nang kanaan manga sogwanun na tagalangit na dakora yang gaom. Isilotan naan yang manga otaw na wa mangagad sang Dios aw yang wa atangkap sang sorit nang Dios bain kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Silan isilotan nang Dios nang silot na way kataposan. Apaawatun silan nang Dios. Di silan mikita sang kadyawan disang dakora na gaom naan. 10 Amapagguna yani nang allaw na adatung ni Jesus na abantogon nang kanaan manga sakop, na pagataodon nang kariko nang yotoo kanaan. Kamo arag magabantog kanaan kay tyomoo ra kamo sang pyagaindo nami kamayo.
11 Wakaw yabay kamo nami pagampo sang Dios antak kamo na pipili naan tabangan naan antak kamo makaimo sang gosto naan na apaimo kamayo. Pyangayo nami sang Dios na pono sang kanaan gaom amatoman yang kariko nang kyakaundan mayo na madyaw na antak matoman mayo yang manga imo na yagasikun sang kamayo pagtoo sang Dios. 12 Kay yang Dios yang gaimo sini, amabantog mayo yang Ginoo ta na si Jesus, kamo arag amabantog pinaagi kanaan. Amatoman yani tungud sang pagtabang nang Ama ta na Dios aw ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo.