2
Yang Otaw na Pyagabayaan ni Satanas
Kay manga karomonan ko, apakatigam nami kamayo daw monnono yang pagbarik ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo ani sang donya, aw daw monnonong pagkamang naan kanatu na pagaagad naan. Pagaindo ko kamayo adoon na aw dumungug kamo sang magalaong, “Dyomatung da yang allaw na pagaokom nang Dios,” ayaw kamo magkalluk, ayaw kamo magtoo kay buku yaan nang matungtung. Ayaw kamo magpaningug sang otaw na magalaong nang maynaan, maski magalaong pa yaan na pyagabayaan yaan nang Balaan na Espirito. Maski magalaong yaan na magindoway yaan nang sorit nang Dios, maski magalaong pa yaan na si Pablo yang yagasolat saan na batok, ayaw kamo magtoo. Ayaw magtoo saan na pagindo, kay yani yang amaona mapagguna na yang manga otaw mosopak sang Dios kayan pa dyomatung yang allaw na pagaokom nang Dios. Ninyan na timpo magatinuud yang manga otaw somopak sang Dios, kayan dyomatung yang otaw na maropig na gimapaparaatan yang ontol. Yang akainangan naan yang osogba yaan sang laga nang atoron disang impirno nang way kataposan. Kay laban yaan mosopak sang Dios. Magaparabaw yaan sang kariko nang sisimba nang manga otaw, magaparabaw yaan sang kariko nang byabalaan nang otaw. Maski disang templo nang Dios, magaingkod yaan aw paglaong, “Ako yang Dios.”
Wa koraw mayo akaringawi na yaan yang pyagaindo ko kamayo nang aadto pa ako kamayo. Yatigam da kamo na adoon aon pay yakaurang sang maropig antak di yaan mapakita kinaba di yaan togotan nang Dios. Yang gaom na yapagkontara sang Dios iyan adoon, toyo yabay pa yaan magtago, yabay yaan magimo sang imo naan na maat. Abay yaan magtago asta sang pagkariyos nang yakaurang kanaan. 8-12 Aw makamang da yang yakaurang, mapakita da yaang otaw na maropig. Pagdatung naan, agadan yaan nang gaom ni Satanas na pangoro nang mangkaraat, wakaw makaimo yaan nang dakora na manga kaburungburungan aw manga imo na gyagaway naan pagpatoo sang manga otaw na wa akanarig sang Dios. Isilotan silan nang Dios kay gadili silan sang matungtung na pagindo na makalowas kanilan. Kay maat nilan yang motoo sang Dios wakaw apabayaan silan nang Dios antak abay silan tomoo sang manga kagaro naan na maropig, isilotan silan nang Dios kay yaan yang madyaw nilan imoon yang maat. Aw domatung da si Jesus, pagsagda naan saang maropig, maparabay yaan matay, amawara da yang kariko nang gaom naan.
Pipili Kamo antak Kamo Malowas
13 Kay manga karomonan ko na karugnanan nang Ginoo, yabay nami pasalamatan yang Dios kay yotoo kamo kanaan. Kay nang wa pa nang Dios imowa yang donya pyataan da kamo naan piliin antak kamo pagsakopon naan nang way kataposan pinaagi sang pagbaya nang Balaan na Espirito na makaimo kamayo manga balaan nang Dios tungud sang pagtoo mayo sang matungtung na pagindo. 14 Yaan yang pagbuut nang Dios kamayo wakaw pinaagi sang madyaw na batok na byabatok nami kamayo yamaimo kamo sakop nang Dios antak kamo makaambit sang kabantogan nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. 15 Wakaw, kay manga karomonan ko, ayaw kamo magdowadowa sang pagtoo mayo. Pangagdi yang pyagaindo nami kamayo nang aadto pa kami kamayo aw yang pagindo na asang solat na pyapadara nami adto kamayo.
16-17 Yabay kamo nami pagampo sang Dios antak kamo tabangan naan antak way kaundug mayo. Yaampo nami na amadigun yang kamayo pagtoo antak kariko nang kamayo sorit aw imo madyaw nang Dios. Maynaan yang pagampo ko kay laban yamallaat kanatu yang Ginoo ta na si Jesu Kristo aw yang Ama ta na Dios na yamarugun kanatu wakaw way kataposan nang kanatu kadasig antak di mawara yang pagkaiman ta na amatoman yang kariko nang saad naan kanatu.