3
Ampowan Mayo Kami
Kay manga karomonan ko, yaampo mayo kami abay sang Dios antak arag makarimpud yang sorit nang Dios sang karowagan nang banwa aw antak yaan tangkapun maynang pagtangkap mayo. Pangayowa arag mayo sang Dios antak kami tabangan naan kay aon manga maat na otaw na yokontara kanami kay madaig yang wa pa akanarig kang Jesu Kristo.
Kanarigan yang Ginoo na si Jesu Kristo. Apakadigunun naan yang kanatu pagtoo, atagapan kita naan antak di kita madara ni Satanas na pangoro nang mangkaraat. Kay kanarigan yang Ginoo na yagabaya kanatu wakaw yamanarig kami na yabay mayo pangagdan yang pagindo nami kamayo.
Pyangayo nami na apakatigamun kamo nang Ginoo sang karugun nang Dios kamayo. Pyangayo nami na arag kamo matigam na atabangan kamo naan antak makatigkul kamo sang karisud mayni Jesu Kristo na yagatigkul sang paglasay kanaan.
Pakaasub Kamo
Kay manga karomonan ko, yaning pyagaindo nami sikun kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Ayaw mapagobay sang manga tomotoo na mataka na wa mangagad sang pyagaindo nami kamayo. Kay yatigam da kamo sang imoon mayo antak kamo makapaggaon sang imo nami. Wa kami magatintaka nang aadto kami kamayo. Wa kami magapangayo sang maski sini sang kanami pagkaan. Byabayadan nami yang kyakaan nami. Yagaindo kami kamayo, arag kami yamakot maggawbuk allawgabi antak di kami makapangayo kamayo sang yakaukud kanami. Yaan yang yiimo nami antak kamo magsiling kanami. Toyo aw mangayo kami kamayo amaimo nami kay aon katungud nami saan toyo wa nami yaan imowa kamayo. 10 Nang aadto pa kami kamayo, pyagaindo kamo nami na yang di magagawbuk di apakaanun.
11 Dyudungug nami na aon disaan manga mataka na wa managgawbuk, yagaid magsamok sang yanaggawbuk. 12 Yang manga otaw na maynaan, yani yang pagaindo nami kanilan, pagindo na sikun kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo, na magagawbuk silan antak silan maboi. Di da magasamok sang kadaygan na yanaggawbuk.
13 Kay manga karomonan ko, ayaw kamo magkaomo, abay kamo pagimo sang madyaw nang Dios. 14 Yang mosopak sang kanami pagindo disining solat, tarigponowi, ayaw da mapagobay kanaan antak da yaan magdura, di da oman yaan magaimo sang maat. 15 Ayaw yaan paggaonan sang kontara mayo, awgaid dadyawa yaan pagindowa maynang kanmo mangod antak oman yaan mangagad sang pagindo nang Dios.
Yang Panabi
16 Kay yang Ginoo mismo yang pyagponowan nang karinaw, yaampo ko kamo na maski nanang amapagguna kamayo, amarinaw abay yang dumdum mayo tungud kay iyan kamayo yang Ginoo.
17 Ako si Pablo, ako yang yagapirma sining solat antak mayo katigaman na kanak solat. Yani yang kanak yiimo aw yagapadara ako nang solat.
18 Yang kanatu Ginoo na si Jesu Kristo yang abay kamayo manalangin.