Yang Solat sang manga
HEBREO
1
Yang Pyagalaong nang Dios Pinaagi sang kanaan Anak
Aw yagaindo yang Dios kadini sang manga Judio yang kanaan manga propeta yang ipan naan sogoon papagbatokon sang kanaan pagindo. Awgaid adoon yang kanaan Anak yang pyapagbatok da naan kanatu. Yaan yang pyapagimo nang Dios sang langit aw lopa. Yaan yang pyapagtagtomon nang Dios sang kariko. Pyapakita nang Anak nang Dios disang donya yang gaom aw yang kaallag nang Dios agkanaan kay yaan Dios man. Yaan yang yagabuutbuut sang kabutangbutang nang kariko aglangit aw asang donya pinaagi sang gaom nang kanaan sorit. Pagkatapos naan magpakamatay antak lingatun yang sara nang otaw, magingkod yaan diglangit sang ingkodanan na asang apit karinto nang Dios na Lyomabi. Disaan pyapakita na yaan yang labaw sang manga tagalangit na sogwanun nang Dios. Aw yang katungdanan naan na yaatag kanaan nang Dios arag labaw pa sang katungdanan nang manga tagalangit.
Yani yang pyapasolat kadini nang Dios bain kang Jesus, laong, “Ikaw yang kanak Anak, ako ra yang kanmo Ama.” Yoman maglaong yang Dios kanaan, “Yaimo da ako kanmo Ama, ikaw yaimo da kanak Anak.” Ampan way tagalangit na sogwanun naan na pyagalaong nang Dios nang maynaan. Labaw sang kariko nang tagalangit yang Anak nang Dios. Yoman maglaong yang Dios nang pagsogo naan sang kanaan Anak ani sang donya, “Kariko nang tagalangit na kanak sogwanun misimba sang kanak Anak.” Yang tagalangit pyagalaong nang Dios na silan kanaan manga sogwanun gaid. Maski nanang gosto naan na apaimowan kanilan, yamaimo, tunang yamaimo silan samut, tunang yamaimo silan atoron. Awgaid pyagangaranan nang Dios yang kanaan Anak nang Dios, kay yagalaong yang Dios sang kanaan Anak, “Ikaw na Dios, magaari kaw nang way kataposan. Matarong yang pagari mo sang kanmo kasakopan. Madyaw mo yang manga imo na madyaw, maat mo yang manga imo na sopak sang kanak balaod, wakaw ikaw na Dios, pyapaguma ta kaw labaw pa sang paguma nang kanmo manga inagad.” 10 Yagalaong yang Dios arag, “Anay da sang pagpono ikaw na Ginoo yang yagaimo sang donya. Yang langit arag iimo mo. 11 Kariko nang inimo amangkawara, awgaid ikaw magapabilin. Yang langit aw lopa amaparin, wa day akabosan maynang damit na morongo ra. 12 Oloronon mo yaan maynang pagloron sang kamun, aballinan mo yaan nang bago. Awgaid ikaw, dili amaparin, dili kaw amamatadung maski kano.” Maynaan yang pyagalaong nang Dios sang kanaan Anak. 13 Yang Dios wa magalaong sang tagalangit nang maynang pyagalaong naan sang kanaan Anak, laong, “Pagingkod asang apit karinto ko asta pagdatung nang allaw na apaguyukan da ko sang parapara mo yang kariko nang kontara mo.” 14 Sogwanun gaid nang Dios yang manga tagalangit na di pagkitaun. Syosogo silan naan antak tomabang sang manga otaw na sakop naan.