2
Yang Kalowasan
Kay yang Anak nang Dios yang syosogo nang Dios pagindo kanatu wakaw kinaanglan abay ta butang sang dumdum ta yang kariko nang pagindo kanatu daw kita makasoway sang pagindo. Yang balaod na pyapabatok kadini nang Dios sang manga tagalangit sang manga Judio pyapakatigam na matungtung kanang Dios pagindo kay yang kariko nang yakasara na yosopak saan yabos silotan pinasobay sang kanaan imo na maat. Aw sisilotan yang kariko nang wa mangagad sang pyagaindo nang tagalangit, dili amaimo na dili kita isilotan aw dili kita mangagad sang matorada na pagindo bain sang pagsakop nang Dios sang yotoo kanaan. Nang tigmad yang yagabatok saan na pagindo yang kanatu Ginoo na Anak nang Dios, kayan yagbatok oman kanatu yang byabatokan naan. Arag pyapakatigam nang Dios na matungtung yaan na pagindo kay kaba yanagbatok silan, pyapaimo nang Dios kanilan yang manga mangkadyaw na imo na yagadan nang kanaan gaom antak tomoo yang yaningug saan na batok. Ayn nang gosto naan na gabatok yatagan naan nang katigaman sikun sang Balaan na Espirito na makadigun sang pagtoo nang otaw.
Yang manga tagalangit, maski aon yaatag nang Dios kanilan na gaom, buku nilan yang apapagpangoroon nang Dios sang donya na makaballin sini na donya nang maori na allaw. Yaan na donya yang byabaraw ta adoon. Awgaid otaw yang papagpangoroon nang Dios saan. Aon syosolat kadini na yagalaong, “Ikaw na Dios, nanga yang otaw yabay mo kaundan? Sari otaw gaid yaan, kayan yabay pa mo tabangan. Pyagabuutan mo na yang tagalangit yang marabaw adoon sang otaw, toyo dili madogay yang kanilan paglabaw sang otaw. Yatagan mo yang otaw nang katungud pagkapangoro, yabantog da yaan aw pagtaoda. Pyapagpangoro mo yaan sang kariko.” Maynaan yang syosolat kadini. Pyapagpangoro nang Dios yang otaw sang kariko, way inimo na wa pagabayai nang otaw. Awgaid adoon na manga allaw, yatigam kita na wa pa magapangoro yang otaw sang kariko. Yaan na syosolat kadini yatoman da kang Jesus. Awgaid yatigam kita kang Jesus, pyagabuutan nang Dios na lyarabawan yaan dagawdagaw nang manga tagalangit sang katungud nang aani yaan sang donya. Kay yamallaat yang Dios kanatu, yagapakamatay si Jesus tungud sang sara nang kariko nang otaw. Adoon yabantog da yaan aw pagtaoda kay yagatigkul yaan sang kamatayun na silot sang sara nang manga otaw.
10 Madyaw kay yang Dios na gaimo aw gabaya sang kariko, yagabuut kang Jesus antak way makolang sang paagi sang paglowas ni Jesus kanatu wakaw pyapagtigkul si Jesus sang karisud. Sang maynaan, makasonod kanaan adto langit yang manga otaw na yaimo da manga anak nang Dios. 11 Si Jesus yang yagalingat sang sara nang otaw antak maimo silan kanaan sakop. Yaan aw yang manga otaw na lilingatan naan sang sara sayda yang Ama. Wakaw maski labaw si Jesus sang manga tomotoo, wa yaan akaarig maglaong na yang manga tomotoo, kanaan manga lomon. 12 Kay aon syosolat kadini na yaan yang yagalaong, nong yamaimo yaan otaw, laong, “Abatokon ko ikaw na Dios adto sang kanak manga lomon. Akantaun ko yang kanak pagbantog kanmo aw yanagkatipon silan na misimba kanmo.” 13 Kayan yoman yaan maglaong, “Abay ak somarig sang Dios.” Arag yaan yagalaong, “Yapagtukud ako sang manga anak nang Dios na pyapatagapan naan kanak.”
14 Manga otaw kita na pyagangaranan nang manga anak nang Dios, wakaw arag yamaimo otaw si Jesus antak magpakamatay yaan kanatu kayan pinaagi sang kanaan pagkamatay dyadaug naan si Satanas na aon gaom na makamatay sang otaw. 15 Yagalowas si Jesus kanatu na anay da yamalluk na amatay, kyakamang naan yang kanatu kaalluk na amatay. 16 Wakaw kikita ta na buku nang tagalangit yang tyatabangan ni Jesus, awgaid yaan yang tyatabangan naan kita na manga otaw na yosonod ni Abraham. 17 Wakaw madyaw kay yaimo da si Jesus maynatu na kanaan manga lomon antak arag yaan mati sang maynang kanatu byabati, antak matigam yaan mallaat kanatu. Yaan yang yamaimo kanatu magampoway adto sang Dios, arag yaan matinomanun aw kasarigan sang pyapaimo kanaan nang Dios. Yagapakamatay yaan antak yang manga otaw mapasaylo sang kanilan sara. 18 Kay kyaagiyan da ni Jesus yang pagtigkul sang karisud wakaw yatigam da yaan tomabang kanatu, tyatabangan kita naan aw kyakarisudan kita antak kita makatigkul.