3
Si Jesus Labaw kang Moises
Manga karomonan ko na tomotoo, kariko natu pinili nang Dios na imoon kanaan manga anak. Dumduma mayo si Jesus na syosogo nang Dios ani kanatu na pyapagbatok sang kanaan pagindo. Arag yaan yang labaw na magampoway natu sang pagtoo. Nang aani pa sang donya si Jesus, mamutlug yaan magimo sang pyagalaong nang Dios na yamatag kanaan nang katungud. Si Moises arag matinomanun sang Dios bain sang pagdomara sang taga Israel na sakop nang Dios kadini. Awgaid si Jesus na gaimo sang kariko labaw pa kang Moises na sakop gaid nang Dios, wakaw byabantog yaan nang Dios labaw pa sang pagbantog kang Moises. Maynaan oman yang pagbantog sang otaw na tagtomon sang baray labaw pa sang sakop disaan na baray. Kay maski nana na baray aon gaimo, awgaid yang gaimo sang kariko yang Dios. Madyaw yang pagdomara ni Moises sang sakop nang Dios kadini, matinomanun yaan toyo sogwanun gaid yaan nang Dios. Yang kanaan gawbuk yang pagpakatigam sang manga otaw bain sang imoon nang Dios nang maori na allaw. Si Jesu Kristo arag gatoman sang pyapaimo kanaan, awgaid buku yaan nang sogwanun, Anak yaan nang tagsakop. Sakop kita naan aw abay kita somarig kanaan aw abay kita maiman kanaan.
Yang Pagpatana nang Kaotawan nang Dios
Wakaw kinaanglan maningug kita sang pyagalaong nang Balaan na Espirito na syosolat kadini, laong, “Aw dumungug kamo sang pyagalaong nang Dios adoon, ayaw magsopak, pangagad kamo, ayaw pagpakabagsuga yang oro mayo maynang kamayo kamonaan kadini na yosopak sang pagindo nang Dios, titigi nilan abay yang Dios daw silotan silan naan tungud sang kanilan pagsopak nong aadto silan sang banwa na way maguya. Surud nang kapatan na ka toig maski yabay nilan kitaun yang manga mangkadyaw na imo nang Dios, wa nilan asipa yang Dios, yabay nilan tigiin yang Dios daw diin taman yang pagtigkul naan. 10 Wakaw laban maat nang Dios yang imo nilan. Yagalaong yaan na buku nang osto yang kanilan dumdum. Yabay yaan magpakatigam kanilan sang kanaan paagi awgaid way gosto nilan na matigam saan. 11 Kay laban maat nang Dios yang kanilan imo, wakaw yagalaong yaan na di da silan makaslud sang banwa na pagapatanaan nilan na apapaguyaan kanilan nang Dios.” Maynaan yang syosolat kadini. 12 Wakaw panagkido kamo na manga karomonan ko daw aon otaw digkamayo na magaimo sang maat nang Dios na wa da akanarig kanaan kayan yaan yang akaponowan nang pagtarikod naan sang Dios. 13 Adoon kaba yabay pa yang Dios magindo kanatu, abay kita allawallaw managinindoway antak way isa kanatu na di da masarig sang Dios kay madyaw naan na abay magimo sang maat. 14 Kay aw abay kita somarig sang Dios, maynang pagkanarig ta nang tigmad, akaupud kita kang Kristo panalanginan nang Dios. 15 Kaundi yang pyagalaong nang Balaan na Espirito, laong, “Aw dumungug kamo sang pyagalaong nang Dios adoon, ayaw magsopak, pangagad kamo, ayaw pagpakabagsuga yang oro mayo maynang kamayo kamonaan kadini na yosopak sang pagindo nang Dios.” 16 Yang yudungug sang pyagalaong nang Dios toyo yosopak ngaong manga otaw na pyagaagad ni Moises pagpanaw ag Egipto. 17 Yamadaman yang Dios kanilan tungud sang imo nilan na maat wakaw lyarasay silan nang Dios surud nang kapatan na ka toig asang banwa na way maguya. Yamangkamatay silan kariko disaan na yosopak sang Dios. 18 Pyaglaong da nang Dios kanilan na di da silan makaslud sang banwa na pagapatanaan nilan na apapaguyaan naan kanilan kay wa silan mangagad sang kanaan pagindo. 19 Wakaw kyakatigaman ta na wa nilan adatunga yang pagapatanaan na aatag nang Dios kanilan kay wa silan akanarig sang Dios.