4
Kita na manga tomotoo adoon, arag kita pyagalaong nang Dios na arag kita atagan naan nang akapagpatanaan ta, wakaw managkido kita antak way isa kanatu na di akaatagan. Kita maynilan kadini kay arag kita byabatokan bain sang akapagpatanaan na aatag nang Dios sang yamanarig kanaan. Awgaid silan kadini maski yudungug silan saan way madyaw na yamaimo kanilan kay wa silan otoo sang pyagalaong nang Dios. Kita gaid na yamanarig sang Dios yang yatagan nang akapagpatanaan na yaandam naan sang otaw. Kay yagalaong yaan bain sang kanatu kamonaan na laban di da silan atagan nang akapagpatanaan kay laban maat naan yang imo nilan. Yagalaong yang Dios saan maski yaandam da naan yang akapagpatanaan anay da nang pagimo naan sang karibotan. Yatigam kita na yaandam da yaan kay aon syosolat kadini bain sang kapitong allaw na yaan na allaw yang pyagatangku nang Dios sang pagimo naan sang kariko. Awgaid maski yaandam da, wa adatunga nang kanatu kamonaan kay yagalaong yang Dios na laban di da silan atagan nang akapagpatanaan na aatag naan sang yamanarig kanaan. Yang kanatu kamonaan kadini wa atagi kay wa silan akanarig sang Dios awgaid aon kadaygan na atagan. Pyaglaong da nang Dios na adoon na manga allaw aatag naan sang maningug sang kanaan pyagalaong yang akapagpatanaan. Yadogay yang pagurangan nang paglaong nang Dios sang kanatu kamonaan aw yang pyapasolat naan kang Dabid na yagalaong, “Aw dumungug kamo sang pyagalaong nang Dios adoon, pangagad kamo, ayaw pagpakabagsuga yang oro mayo.” Matungtung na aon manga otaw na dyadara ni Josue adto sang banwa na pyapaguyaan nang Dios sang kanatu kamonaan, toyo buku pa naan yang pyagalaong nang Dios na akapagpatanaan na aatag naan sang yamanarig kanaan. Kay pagkatapos disaan, yadogay pa kayan yoman maglaong yang Dios na madatung yang allaw na aon kadaygan na manga otaw na atagan naan nang akapagpatanaan. Wakaw yatigam da kita na aon pa adoon yaandam nang Dios na pagapatanaan nang kanaan manga otaw. 10 Kay yang otaw na pyapatana nang Dios yagtangku da sang kanaan imo, wa da akanarig sang kanaan madyaw na imo na yaan yang makatabang kanaan, maynang Dios na yagatangku sang pagimo naan sang karibotan kayan yagpatana.
11 Wakaw mamakot kita antak kita atagan nang akapagpatanaan ta. Di kita magasiling kanilan kadini na wa akanarig sang Dios kay daw arag kita silotan nang Dios. 12 Mangagad kita sang pyagalaong nang Dios kanatu kay yagadan yang kanaan sorit nang gaom na maynang pyagaatobang ta yaan na gasorit. Maynang espada na laban matarum na yaragsub sang otaw maynaan oman yang pagindo nang Dios na maragsub sang ungud nang otaw, maski yang ginawa naan arag lyaragsub, wakaw kyakatigaman yang dumdum naan aw yang surud nang ginawa naan. 13 Way amatago sang Dios. Yagadadayaw naan kitaun yang kariko nang imo nang otaw, aw yang kariko nang dumdum nilan yabos naan katigaman. Amatobang kita kariko sang Dios tungud sining kanatu manga imo.
Si Jesus yang Labaw na Magampoway na Dungganun
14 Wakaw abay kita mangagad sang pagindo nang Dios na kyakanarigan ta kay si Jesus na Anak nang Dios yang labaw na magampoway natu adto sang Dios. Makagagaom yaan, aadto yaan langit asang atobangan nang Dios. 15 Maski Anak nang Dios si Jesus yatigam yaan sang karutuy ta kay arag yaan yakaagi sang kariko nang kyakaagiyan ta, awgaid wa yaan makaimo sang maat. 16 Wakaw di kita amarig matobang sang Dios allawallaw na mapagbaraw kanaan. Aw mapakallaat kita kanaan amallaat yaan kanatu. Atabangan kita naan aw magkinaanglan kita nang tabang.