5
Yang manga labaw na magampoway disang templo nang manga Judio pipili antak matobang silan sang Dios tungud sang manga otaw. Silan yang yamatag sang Dios nang manga ayup na pyapatay na lingat sang sara nang otaw. Yatigam silan na arag silan yakasara maynang kadaygan na manga otaw wakaw di silan ilibagun nang manga otaw na yakasara tungud sang kanilan karutuy. Wakaw aw matag sang Dios yang magampoway sang lingat sang sara, buku gaid nang kanang kadaygan sara yang ilingatun, awgaid arigkan sang kanaan sara pyaparingat. Yang magampoway wa magabuut na yaan yang magaimo sang dakora na gawbuk na pagkamagampoway. Awgaid yang Dios yang yamatag kanaan saan na katungud. Mayn ni Aaron kadini na magampoway nang taga Israel adto sang Dios, yang Dios yang yamatag kanaan saan na katungud. Arag si Jesu Kristo, wa yaan magaparabaw antak maimo yaan labaw na magampoway, awgaid yang Dios yang yamatag kanaan saan na katungud, yagalaong yang Dios kanaan, “Ikaw yang kanak Anak, ako ra yang kanmo Ama.” Arag syosolat kadini yang pyagalaong nang Dios kang Kristo, laong, “Way kataposan nang kanmo pagkamagampoway, mayn kaw ni Melkisedek na usug na magampoway kadini nang timpo ni Abraham.” Nong otaw pa si Jesus, kaba gadumdum yaan sang karisud na madatung kanaan, yagadaraw yaan, yagaampo yaan sang Dios kay yaan yang makaboi oman kanaan na apatayun. Kay laban madyaw ni Jesus na abay yaan mangagad sang pagbuut nang Dios, wakaw yaningug yang Dios sang kanaan pagampo. Maski Anak nang Dios si Jesus, pyagaindo yaan nang Dios pagpangagad kanaan pinaagi sang karisud na titigkuran naan. Yamatapos ni Jesus kaagiyan yang kariko nang gosto nang Dios na apaagiyan kanaan, yamaimo yaan maglilingat sang sara nang manga otaw na yamanarig kanaan antak silan kaaronan nang kinaboi na way kataposan na yaatag nang Dios. 10 Kayan inimo yaan nang Dios labaw na magampoway nang manga tomotoo adto sang Dios mayni Melkisedek.
Tambag antak Dili Makasoway
11 Madaig pa garo yang pagaindo ko kamayo bain sang imo ni Jesus, di da gaid, kay marisud da kamo pagindoon kay way gosto mayo na matigam. 12 Dogay da kamo na yamanarig sang Dios wakaw madyaw da garo kamo imoon magindoway, awgaid onnoon pagimo kamayo magindoway na yagakinaanglan pa kamo na oman pagindoon sang tigmad na pagaanadan bain sang paagi nang Dios. Yakagaon da kamo nang isuisu na di pa makaimo komaan sang kanun, wakaw yabay pa kamo pasosoon. 13 Aw yabay pa kamo somoso agaw maynaan isu pa. Yang otaw na maynaan di pa matigam mangagad sang pagindo nang Dios. 14 Aw komaan da yaan sang kanun, agaw maynaan dakora da yaan, bukun da yaan nang isu. Maynaan oman yang otaw na yabay mangagad sang pagindo nang Dios. Kay yanaram da yaan nang pagpangagad sang pagindo, wakaw kimilara ra sang maat aw madyaw.