6
Di da kita abay maganad sang tigmad na pyagaanadan bain sang pagtoo kang Kristo. Yaan yang pagaanadan da ta adoon yang mararumlarum na pagindo antak magsun yang pagtoo natu. Di da kita abay magagogodgoday sang pagindo bain sang pagbotawan sang manga imo na di makaontol sang Dios, aw yang pagindo bain sang pagtoo sang Dios, di da abay natu pagaanadan. Yang pagindo bain sang manga paagi nang pagbawtismo aw yang pagdapun sang oro nang otaw kaba yaampo, aw yang pagindo na managboi oman yang yamangkamatay aw yang silot na way kataposan nang Dios sang otaw, arag di da natu abay ogodgodon. Di da natu oman pagaanadan yang tigmad na pagindo, yaan yang pagaanadan da natu, aw tomogot yang Dios, yang mararum na pagindo antak magsun yang pagtoo natu. Magapadayon kita sang pagkanarig ta kang Jesus daw aon otaw digkanatu na mobotawan sang kanaan pagtoo. Kay yang otaw na yobotawan sang pagkanarig naan kang Jesus, di da amaimo na mabarik yaan antak tomoo oman kang Jesus kay pyakatigam da yaan nangaon nang Dios bain kang Jesus, yakadawat da yaan sang pagatag nang Dios na sikun diglangit, yatagan da yaan nang Balaan na Espirito, kyatigaman da naan na madyaw yang pyagalaong nang Dios, kinita da naan yang manga mangkadyaw na imo na yagadan nang gaom nang Dios. Wakaw di da yaan mabarik tomoo kang Jesus kay kyagiyan da naan kariko kayan pyakainaan naan asang atobangan nang manga otaw si Jesus na Anak nang Dios kay wa naan ubutangan sang ginawa naan yang pagkarabo kang Jesus asang koros. 7-8 Kita na manga otaw maynang pawa na yabay oranun. Aw madyaw yang abot nang tanum na amakaan nang tagtomon, makadawat yang pawa sang panalangin nang Dios. Toyo aw gityan yang pawa nang soksok aw sagbut, buku nang madyaw na pawa. Magalaong yang Dios na way asoy naan na pawa, osonogon da.
Kamo na manga karugunan ko, maski gaindo kami kamayo nang maynaan, yatigam kami na buku kamo nang mayn nilan na yobotawan sang pagtoo sang Dios, yotoo kami na abay imoon mayo yang madyaw na imo na iimo nang otaw na lyowas da nang Dios sang sara. 10 Matarong yang iimo nang Dios kanatu, dili naan akaringawan yang manga madyaw na imo mayo aw yang karugun mayo kanaan na pyapakita mayo na yabay kamo tomabang sang kanaan manga otaw. Abarusan kamo naan nang madyaw sang manga imo mayo na madyaw. 11 Gosto nami na abay kamo mamakot asta sang kataposan antak matoman yang kariko nang tyatagadan mayo na imoon nang Dios kamayo. 12 Gosto nami na di kamo amataka sang pagpangagad mayo sang Dios. Pagsiling kamo nang manga tomotoo na yabay somarig sang Dios maski yadogay matoman yang pyagalaong nang Dios kanilan, wa silan akaomo, yabay magtagad wakaw tyotoman nang Dios kanilan yang manga saad na pyagalaong naan.
Yang Dili Akapagdowadowaan na Saad nang Dios
13 Tanawa yang Dios kadini sang pagsaad naan kang Abraham. Kay way yarabaw kanaan na makapagpasarig sang saad naan wakaw pyasarigan da naan na otomanun naan yang saad naan kang Abraham. 14 Yani yang pyagalaong nang Dios kang Abraham, laong, “Abay ta kaw tabangan, kay Abraham, apakadaigin ko yang kanmo manga sompaw.” 15 Yabay magtagad si Abraham sang pagtoman nang Dios sang saad kanaan, wa yaan akaomo, wakaw yamatoman yang saad kanaan nang Dios. 16 Tinuud na yang otaw aw yasaad ipan naan paglaong na yang Dios yang yatigam na matungtung yang pyagalaong naan kay labaw pa kanaan yang Dios. Aw tapos da naan paglaong yang kanaan saad, na maynaan yang paagi nang kanaan pagsaad, di da amaimo lantogiin. 17 Maynaan oman yang Dios, gosto naan na akatigaman nang manga otaw na syasaadan naan na dili naan aparinin yang saad naan kanilan wakaw dyodogangan naan yang kanaan saad nang kanaan pasarig na otomanun naan yang syasaad naan. 18 Yang saad nang Dios aw yang pasarig naan na otomanun naan yang saad naan, laban di amaparin. Di amaimo na di naan otomanun yang pyagalaong naan. Wakaw kyatigaman da ta na kita na yadangup kanaan makasarig na kariko nang pyagalaong nang Dios kanatu arag amatoman. 19 Yang pagkanarig ta na amatoman yang saad nang Dios maynang potaw kadigun na pyagatagun sang barangay antak di maanod. Yang pagkanarig ta yang yabay makatagun kanatu antak di ta ayawan yang kanatu pagtoo. Yang tyatagadan ta na saad nang Dios kanatu laban akaimanan ta na amaimo kanatu 20 kay yagona ra kanatu si Jesus adto langit, yamatobang yaan sang Dios tungud kanatu. Yakagaon yaan nang labaw na magampoway na yarasak sang balaan na paguya nang Dios na syasaringgan nang madakmul na sapot disang templo nang manga taga Israel. Yamaimo si Jesus labaw na magampoway na way kataposan. Yang katungud ni Jesus pagkamagampoway maynang katungud ni Melkisedek pagkamagampoway.