7
Yang Magampoway na si Melkisedek
Si Melkisedek yang ari nang banwa na Salem, arag yaan magampoway nang otaw adto sang Dios na makagagaom. Pagori ni Abraham sikun magpatay sang manga ari na yapaggira kanaan, songonon yaan ni Melkisedek. Yaampo sang Dios ni Melkisedek si Abraham antak abay yaan tabangan nang Dios. Yaatag ni Abraham kang Melkisedek yang kasamporo sang kanaan tyaban sikun sang manga ari. Yang kaorogan nang aran ni Melkisedek “Ari na madyaw nang Dios.” Arag pyagangaranan yaan nang ari nang banwa na way kasamok kay yaan yang kaorogan nang aran na Salem. Way kyakasolat bain sang ama aw ina ni Melkisedek aw bain sang manga kamonaan naan. Arag way kyakasolat bain sang allaw nang pagkawtaw naan aw yang allaw nang pagkamatay naan wakaw mayn yaan ni Jesus na Anak nang Dios, way kataposan nang kanaan pagkamagampoway.
Yatigam kita na dungganun si Melkisedek kay si Abraham na pangoro natu na taga Israel yamatag kanaan nang kasamporo sikun sang tyaban naan sang manga ari. Yang manga sompaw gaid ni Lebi yang yamaimo magampoway disang templo. Pyagabuutan nang balaod na makakamang silan sang kasamporo na abot na pyagaatag nang manga taga Israel na arag sompaw ni Abraham maynang magampoway. Maski buku nang sompaw ni Lebi si Melkisedek, yaan yang yatagan ni Abraham nang kasamporo. Yaan yang yagaampo adto sang Dios tungud kang Abraham, maski si Abraham yang syasaadan nang Dios. Yatigam kita na yang magampoway sang Dios labaw sang otaw na yaampo naan sang Dios, wakaw kikita ta na labaw si Melkisedek kang Abraham. Yang magampoway disang templo na yatagan nang otaw nang kasamporo manga otaw silan na magkamatay. Awgaid bain kang Melkisedek na yakamang sang kasamporo na sikun kang Abraham, way kyakasolat na yamatay yaan. 9-10 Si Lebi yang kamonaan nang magampoway na pyagaatagan nang kasamporo nang kariko nang abot nang taga Israel. Nang pagatag ni Abraham kang Melkisedek nang kasamporo itong yamatag si Lebi kay itong sayda si Lebi aw si Abraham kay sompaw si Lebi ni Abraham. Wakaw yatigam kita na labaw si Melkisedek kang Lebi kay maynang yamatag kang Melkisedek si Lebi nang kasamporo.
11 Yang balaod na pyapatoman nang Dios kanatu na manga taga Israel pyapaagi kang Moises nong timpo nilan na si Aaron yang labaw na magampoway. Awgaid yaan na paagi wa akatoman nang manga otaw wakaw yatagan si Jesu Kristo nang katungud sang pagkamagampoway. Yang katungud ni Jesus pagkamagampoway buku nang maynang katungud ni Aaron pagkamagampoway na si Aaron sompaw ni Lebi, awgaid maynang katungud ni Melkisedek pagkamagampoway. 12 Pagbarin sang katungdanan na magampoway, arag da yaparin yang balaod bain sang magampoway, 13-14 kay si Jesu Kristo yang ballin sang manga sompaw ni Lebi na magampoway toyo buku nang sompaw ni Lebi si Jesus, sompaw ni Juda. Awgaid yaan yang pyagalaong ni Moises na amaimo manga magampoway yang manga sompaw ni Lebi, buku nang sompaw ni Juda.
Yang Lain na Magampoway na Mayn ni Melkisedek
15 Kyadaragan da ta laban na yaparin da yang balaod aw yang pagkamagampoway kay mayn ni Melkisedek si Jesus sang kanaan pagkamagampoway, 16 kay wa akaimo magampoway si Jesus pinaagi sang balaod na yaan yang imoon magampoway yang sompaw ni Lebi, awgaid yamaimo yaan magampoway kay aon gaom naan kay magapabilin yaan boi nang way kataposan. 17 Kay syosolat kadini yang pyagalaong, “Way kataposan nang kanmo pagkamagampoway, mayn kaw ni Melkisedek na magampoway kadini.” 18-19 Yang dadaan na balaod di abay makatabang sang otaw antak makaontol sang Dios wakaw byaballinan nang Dios nang madyaw na paagi na pinaagi saan makadorod da kita sang Dios.
20-21 Yasaad yang Dios na yagalaong na way pagkatapos nang kang Jesus pagkamagampoway. Way maynaan na saad naan sang manga sompaw ni Lebi nang pagkaimo nilan magampoway, awgaid syosolat kadini yang pyagalaong nang Dios bain kang Jesus, laong, “Dili amaparin yang kanak dumdum, syaad da ko na way pagkatapos nang kanmo pagkamagampoway.” 22 Wakaw laban madyaw pa sang dadaan na paagi yang bago na paagi na si Jesus yang gapasarig.
23 Yang dadaan na paagi madaig yang yamaimo magampoway kay pyagaballinan aw yatay da. 24 Awgaid si Jesus na di magkamatay, sayda naan yang magampoway nang way kataposan. Yang kanaan pagkamagampoway di amasingadto sang kadaygan. 25 Wakaw laban makatabang si Jesus nang way kataposan sang kariko nang otaw na modorod sang Dios antak di silan silotan tungud sang kanilan sara. Kay si Jesus pollayon boi, yabay yaan matobang adto sang Dios tungud kanatu, wakaw pollayon yaan makatabang kanatu sang kanatu kikinaanglan sang Dios.
26 Si Jesus yang magampoway na laban makatabang kanatu kay pollayon madyaw yaan, ampan way maat na imo naan, buku yaan nang mayn natu na manga otaw na maat yang imo, yapakabaton yaan adto sang Dios aglangit, arag yaan makagagaom sang kariko. 27 Yang kadaygan na manga magampoway kinaanglan allawallaw amatag sang Dios nang manga ayup na pyapatay antak pasayloon nang Dios silan aw yang kadaygan na manga otaw sang kanilan sara. Tobok yang kang Jesus paagi, yang pagatag ni Jesus sang Dios na pyagalingat sang sara nang otaw, misan da gaid naan imowa. Wa day kinaanglan na osobliin pa. Yaan na pagatag yang lawas naan na pyapatay disang koros. 28 Yang manga otaw na yamaimo magampoway pinaagi sang balaod ni Moises, otaw na makasasara. Awgaid pinaagi sang saad nang Dios kyakaballinan yang balaod ni Moises, yamaimo magampoway nang way kataposan yang Anak nang Dios. Way kolang nang kanaan manga imo.