8
Si Jesus yang Kanatu Labaw na Magampoway
Laban di ta akaringawan yang pyagaindo ko kamayo, na aon day maynaan adoon labaw na magampoway kanatu adto sang Dios, si Jesu Kristo. Yagingkod da yaan sang ingkodanan na asang apit karinto nang trono nang Dios aglangit. Asang atobangan nang Dios yagatoman si Jesus sang kanaan katungdanan pagkamagampoway. Yaan yang tinuud na ampowanan na buku nang inimo nang otaw awgaid yang Dios yang yagaimo. Maynini yang paagi nang magampoway disang donya, yamatag silan sang Dios nang manga ayup na pyapatay na lingat sang sara nang otaw. Wakaw arag si Jesus yagaatag sang Dios, yaatag naan yang kanaan lawas na pyapatay asang koros. Aw ani pa si Jesus sang donya dili yaan amaimo magampoway kay aon manga magampoway na mamatag adto sang Dios sang pagatag na sogo nang balaod ni Moises. Yang paagi nang manga magampoway yagaid magsiling sang paagi nang tinuud na ampowanan diglangit aw yang kanilan ampowanan yagaid gaon sang ampowanan diglangit. Yatigam kita saan kay nang bay maglindug si Moises sang kanilan ampowanan sang Dios, pyagalaong yaan nang Dios, “Dadyawa mayo yang pagimo, gaonan mayo sang pyapakita ko kanmo nangaon asang butay na Sinai.” Yang katungdanan na yaatag kang Jesus labaw pa sang katungdanan nang manga magampoway disining donya. Yang bago na paagi ni Jesus antak makadorod kita sang Dios labaw pa sang dadaan na paagi kay yang bago na paagi yagadan nang laban madyaw na manga saad nang Dios. Aw yadyaw pa yang dadaan na paagi, di da aballinan nang bago na paagi.
Buku nang madyaw nang Dios yang manga taga Israel kay wa silan mangagad sang dadaan na paagi. Wakaw yagalaong yaan, “Madatung yang allaw na imoon ko yang bago na paagi na pangagdan nang manga Judio na sompaw ni Israel aw sompaw ni Juda antak maringat yang kanilan sara. Yang bago na paagi na imoon ko wa makagaon sang imo ko kadini nang pagkamang ko sang kamonaan nilan disang banwa na Egipto. Wa nilan pangagdi yang kanak pagindo wakaw wa da ko silan atabangi.” 10 Yagalaong yang Dios, “Maynini yang imoon ko na bago na paagi kay antak makadorod kanak yang sakop ko na manga taga Israel. Ubutang ko sang kanilan ginawa yang kanak pagindo antak abayun nilan dumdumun, antak silan matigam sang gosto ko na imoon nilan. Na amaimo ako kanilan Pangoro na Dios kayan silan amaimo kanak manga anak. 11 Ninyan na manga allaw di da nilan pagaindoon yang kanilan manga inagad aw manga lomon bain kanak kay kariko nang otaw, dungganun aw buku nang dungganun, matigam da kanak. 12 Amallaat ako kanilan aw ayawan nilan yang kanilan sara, di da ko silan isilotan. Kariko nang kanilan manga imo na maat ko, akaringawan da ko, di da ko akanamputan.” Yaan yang pyagalaong nang Dios na bago na paagi sang pagsimba kanaan. 13 Pyaglaong da naan yang bago na paagi na yakaballin sang dadaan na paagi, wa da naan apapangagdi sang manga otaw yang dadaan. Sang maynaan, yagapasabot yaan na yang dadaan na paagi di da amagamit. Yang maski nana na di da amagamit, ayawan da.