9
Yang Pagsimba na Aani sang Donya aw Yang Pagsimba na Aadto Langit
Yang dadaan na paagi sang pagsimba, aon manga balaod na tyotoman nilan sang kanilan pagsimba. Arag aon ampowanan sang Dios na inimo nang otaw. Yaan na ampowanan kaoy yang pyagaarabat aw paris nang ayup yang pyagaatup. Yang apit gangaan pyagangaranan nang balaan na ampowanan. Asaan ubutangan yang ilawan aw yang lamesa aw yang allawallaw byubutang sang lamesa na paan na pasalamat sang Dios. Yang apit surud na syasaringgan nang madakmul na sapot pyagangaranan nang balaan na paguya nang Dios. Asaan ubutangan yang lamesa na borawan na sonoganan sang insenso na maynang torob. Asaan arag yang kaban na syasangkoban nang borawan. Yaan na kaban yang pyagangaranan nang arka nang dadaan na paagi, agsurud naan na kaban yang borawan na lasakanan sang paan na mana na yaatag kadini nang Dios. Arag aagsurud yang bangka na gyagamit ni Aaron kadini na yadaon. Arag lyarasak disaan yang dowambook na bato na lipig na syosolatan nang samporong ka sogo nang Dios sang manga otaw. Asang babaw nang kaban yaning podo borawan na pyagangaranan nang pasaylowanan nang Dios sang manga otaw tungud sang kanilan sara. Pyapaindug asaan yang manga inimo na gyagaon sang tagalangit na laban magayon, na yagapasabot na iyan disaan yang Dios. Yarongan nang manga panid nilan yang pasaylowanan. Toman da naan, di akasamanan batokon adoon disini yang kariko nang asaan.
Yang dadaan na paagi sang pagsimba sang Dios, allawallaw yarasak yang manga magampoway disang apit gangaan na ampowanan, yagatoman sang katungdanan nilan. Awgaid yang apit surud na yurangan nang madakmul na sapot, way makaslud disaan, yang labaw na magampoway gaid, toyo misan gaid surud nang kada toig. Di yaan makaslud aw way dara na dogo. Yaatag naan sang Dios yang dogo antak yaan pasayloon sang kanaan imo na maat nang Dios aw antak arag pasayloon yang manga taga Israel. Yang pagkabutangbutang nang dadaan na ampowanan sang Dios na yurangan agsurud nang madakmul na sapot yaan yang pakatigam kanatu nang Balaan na Espirito na dili makaslud sang balaan na paguya nang Dios yang manga otaw kaba iyan pa yang dadaan na ampowanan aw yang dadaan na paagi sang pagsimba. Yang dadaan na paagi aon kaorogan adoon kanatu. Kay kariko nang manga pagatag sang Dios nang otaw na pyapasobay sang dadaan na paagi nang pagsimba, wara magadadayaw makalingat sang sara nang otaw. 10 Yaan na manga paagi sang pagsimba, bain gaid yaan sang pagkaan aw paginum aw pagpangogas. Pyapatoman yaan sang otaw na paagi kaba wa pa nang Dios imowa yang bago na paagi sang pagsimba.
11 Awgaid adoon si Jesu Kristo yang makaatag kanatu nang mangkadyaw na panalangin kay makadorod yaan sang Dios. Yang ampowanan na lyarasakan naan buku nang inimo nang otaw, wara disining donya, gimadyawan yaan, labaw pa sang manga ampowanan disining donya. 12 Yarasak si Jesus sang balaan na paguya nang Dios diglangit, wa magadara nang dogo nang kambing aw baka, awgaid yang kanaan dogo yang pyapatutud naan disang koros. Misan da yaan surud, wa da naan omana. Yaan yang paagi nang pagtobos naan kanatu antak di da kita silotan sang kanatu imo na maat nang Dios. 13 Yang dadaan na paagi yang dogo nang kambing aw baka aw yang aribo nang nati na baka na syosonog syasabog sang manga otaw na di makasimba kay yakasara. Yamatapos silan sabogan, madyaw da, makasimba ra. Toyo wara magadadayaw makalingat sang kanilan sara. 14 Labaw pa saan na paagi yang dogo ni Jesu Kristo kay yakawara sang kanatu sara antak di da natu akanamputan kayan yangagad kita sang Dios na makagagaom. Kay pinaagi sang Balaan na Espirito yaatag ni Jesus yang kanaan lawas adto sang Dios nang pagkamatay naan asang koros. Yaan na pagatag yang ampan way kolang, laban madyaw kay way maat digkang Jesus.
15 Wakaw si Jesus yang yagadomara sang bago na paagi kay antak yang otaw makadorod sang Dios. Yang kamatayun ni Jesus yang tobos sang manga otaw antak marowas silan sang sara na yamaimo nilan kaba yagapadayon silan mangagad sang dadaan na paagi. Wakaw adoon kariko nang otaw na pinili nang Dios, makadawat sang way kataposan na panalangin na syasaad nang Dios kanilan. 16-17 Maynaan oman yang pagdawat sang kabilin nang yamatay. Maski syolat da nang tagtomon yang magapanmo sang kanaan kabilin, di pa amakamang yaan na kabilin kaba boi pa yang tagtomon. Aw katigaman da na matungtung yamatay da yang tagtomon, baya da akaagdan da yang syosolat na pangombilin. 18 Wakaw arag kadini yaan yang pagpakatigam na makaatobang silan adto sang Dios yang paggamit sang dogo nang manga ayup na pyapatay. 19 Maynini yang pagpangagad nilan sang balaod nang Dios. Yoona paglaong ni Moises sang manga otaw yang kariko nang manga pagindo nang Dios, kayan pyoti naan yang lasakanan nang dogo nang baka aw kambing na dyadariyan nang tobig. Wiwitikan naan nang dogo yang syosolatan nang balaod aw yang kariko nang otaw arag wiwitikan naan nang dogo. Yang bobol nang karnero na pipintoraan nang mapora aw yang manga sanga nang kaoykaoy na isopo yang gyagamit naan pagwitik. 20 Kaba wiwitik ni Moises, laong naan, “Yaning dogo yang agamitin ta aw modorod kita sang Dios kay yaan yang paagi naan na pyagaindo naan na imoon natu.” 21 Yang ampowanan sang Dios aw yang kasangkapan na gyagamit nilan sang pagsimba arag wiwitikan ni Moises nang dogo. 22 Tinuud na pinasobay sang pagindo nang balaod yaimo madyaw yang agput kariko asang simbaan pinaagi sang dogo na wiwitik nilan. Aw way dogo na tumutud di amapasaylo yang otaw sang kanilan sara.
Yang Pagatag ni Kristo Yakawara sang manga Sara
23 Yang ampowanan disining donya aw yang manga butang na gyagamit sang pagsimba matungtung gyagaon sang aglangit. Yaning asang donya amaimo gaid madyaw pinaagi sang dogo na wiwitik. Toyo yang aglangit yagakinaanglan nang laban madyaw na pagatag na dogo. 24 Yang ampowanan na lyarasakan ni Jesus buku nang inimo nang otaw. Yang inimo nang otaw gyagaon gaid sang tinuud na ampowanan diglangit. Yang langit yang lyarasakan ni Jesu Kristo, asaan da yaan, yamatobang yaan sang Dios tungud kanatu. 25 Kada toig yarasak yang labaw na magampoway sang balaan na paguya nang Dios, gadara sang dogo na buku nang kanaan tyoonan dogo, dogo nang ayup. Awgaid si Jesus di da oman magaimo sang yiimo naan, na yamatag nang kanaan dogo tungud sang sara nang otaw. 26 Aw maynang paagi nang magampoway yang paagi ni Jesus, arimarim magapakamaty si Jesus dungan yamaimo yang donya. Toyo buku nang maynaan yang paagi ni Jesus. Misan da yaan kani sang donya na yagapakamatay antak lingatun yang sara nang manga otaw, adoon da na agput da yang kataposan nang kariko. Di da yaan oman magpakamatay. 27 Maski sini na otaw misan da kamatay. Aw yamatay da, ookman da yaan nang Dios. 28 Wakaw si Jesus misan da magpakamatay antak lingatun yang sara nang otaw. Makani oman sang donya si Jesus, toyo di da magapakamatay tungud sang sara nang otaw, awgaid makamang sang manga otaw na yabay magtagad kanaan na madatung.