10
Yang dadaan na paagi sang pagsimba na pyagaindo nang balaod na yaatag ni Moises yaan yang anino gaid nang madyaw na panalangin nang Dios na madatung, wakaw wa makalingat sang imo nang otaw na maat nang Dios maski kada toig pyapatutud nang magampoway yang dogo nang manga ayup. Yaan na paagi aw yakawara pa sang sara disang dumdum nilan, di da silan magapatutud sang dogo kay matigam silan na ampan, wa day sara nilan. Awgaid kay wara magadadayaw makalingat sang sara, wakaw yabay magpatutud yang magampoway sang dogo kada toig. Disaan yakanamput silan sang maat nang Dios na manga imo nilan. Kay yang dogo nang baka aw dogo nang kambing laban dili makakamang sang sara nang otaw.
Wakaw pagdatung ni Kristo asang donya, maglaong yaan sang kanaan Ama na Dios, “Yang pagpatay nilan sang manga ayup aw yang pagatag kanmo, buku nang gosto mo, wakaw pyagabuutan mo ako na amaimo ako otaw antak aon lawas na akaatag kanmo. Yang pagsonog nilan sang manga ayup aw yang pagatag kanmo tungud sang sara nilan buku nang madyaw mo. Wakaw galaong ako kanmo, kay Ama na Dios, na yakani ak sang donya na magatoman sang kanmo pagbuut na syosolat kadini bain kanak.” Nang tigmad pyagalaong ni Kristo na yang Dios wa akaontori nang pagpatay nilan sang ayup aw yang pagsonog saan aw yang kadaygan na manga pagatag na pyagalingat sang sara nilan kay buku nang maynaan yang gosto nang Dios. Yagalaong si Kristo sang maynaan maski yaan yang paagi na pyagaindo nang balaod. Kayan yaglaong si Kristo, “Yakani ak sang donya na magatoman sang kanmo pagbuut.” Wakaw kyakamang nang Dios yang dadaan na paagi sang pagsimba, byaballinan naan nang bago na paagi. 10 Kay yangagad si Kristo sang pagbuut nang Dios, wakaw liningat da yang kanatu sara, madyaw da kita nang Dios tungud sang pagatag ni Kristo. Yang kamatayun naan asang koros yang kanaan pagatag na wa day kinaanglan na osobliin pa.
11 Yang dadaan na paagi sang pagsimba, allawallaw yagatoman sang kanilan katungdanan yang manga magampoway na gadomara sang pagsimba nang manga simisimbaay. Yabay silan magatag sang Dios nang dogo nang manga ayup na pyapatay nilan na wara magadadayaw makalingat sang sara nang manga otaw. 12 Si Jesu Kristo makaisa ra matag sang kanaan dogo asang koros tungud sang sara nang otaw. Toman da naan na pagatag, tapos da aw wa day amaoman. Pagkatapos naan na imo ni Jesus, magingkod yaan diglangit sang ingkodanan na asang apit karinto nang Dios na kanaan Ama. 13 Adoon gatagad yaan sang allaw na apaguyukan da sang parapara naan yang kariko nang kontara naan. 14 Pinaagi sang misan da na pagkamatay ni Jesu Kristo disang koros pollayon madyaw da nang Dios yang kariko nang otaw na pyasaylo ra naan sang kanilan sara. 15 Yang Balaan na Espirito arag yagapakatigam kanatu na matungtung agaw na toman da yang kamatayun ni Kristo na lingat sang sara. Nang tigmad pyagalaong nang Balaan na Espirito, 16 “Yagalaong yang Dios na maynini yang bago na paagi na imoon naan antak domorod kanaan yang manga otaw, ubutang naan sang ginawa nilan yang kanaan manga pagindo antak abayun nilan dumdumun, antak silan matigam sang gosto naan na imoon nilan.” 17 Kayan pyaglaong naan na di da naan akanamputan yang kanilan sara aw yang pagsopak nilan sang kanaan balaod. 18 Wakaw aw pyasaylo ra yang otaw wa day kinaanglan na amatag pa nang dogo na pagalingat sang kanaan imo na maat nang Dios.
Modorod Kita sang Dios
19 Manga karomonan ko na manga tomotoo, yatigam da kita na makaslud da kita adoon sang balaan na paguya nang Dios diglangit kay yagpatutud da si Jesus sang kanaan dogo asang koros. 20 Makaslud da kita disaan na mapagbaraw sang Dios kay inimo da ni Jesus yang bago na paagi. Yamaimo yaan otaw antak maimo yaan agiyanan adto sang Dios, maynang agiyanan na pyagaagi nang magampoway adto sangkilid nang sapot aw yarasak silan sang balaan na paguya nang Dios disang ampowanan. 21 Kay aon day kanatu labaw na magampoway na gadomara sang pagsakop nang Dios, 22 wakaw amatobang kita sang Dios na ubutang ta sang ginawa ta yang Dios, na abay kita somarig na yaningug yaan kanatu. Modorod kita na wa da akaarig kay kyamang da nang Dios yang kanatu sara. Madyaw da kita nang Dios kay maynang yakapangogas da kita disang matinaw na tobig. 23 Abay kita somarig na amatoman yang kariko nang syasaad na tabang kanatu nang Dios, di kita magadowadowa sang pagkanarig ta, kay di amaimo na di otomanun nang Dios yang kariko nang syasaad naan kanatu. 24 Magadumdum kita sang imoon ta antak kita managilugun aw managtinabangay. 25 Abay kita managtipon simimba, di kita magasiling sang kadaygan na wa da isimba. Magainindoway kita antak magsun yang kanatu pagtoo. Kay kyakatigaman ta na si Jesus amallug da domatung ani sang donya.
26 Aw pyakatigam da kanatu nang Dios yang matungtung na pagindo bain sang pagkamatay ni Jesu Kristo na lingat sang sara, kayan yabay kita magimo sang sara na tyotyoyowan ta yang pagimo, marisud yang akainangan ta kay wa day paagi na makalingat sang sara. 27 Yaan yang inangun da ta yang magaid da kita magtagad sang makaallukalluk na silot nang Dios disang laga nang atoron na datnganan nang yosopak kanaan. 28 Yatigam kamo na kariko nang yosopak kadini sang balaod nang Dios na pyagaindo ni Moises, aw kyakatigaman pinaagi sang dowa aw buku toro na tistigos na yagamatood na tinuud agaw yosopak, ampan way yamallaat kanaan, pyapatay yaan. 29 Labaw pa sang silot sang otaw kadini yang silot sang otaw adoon na yatarikod sang Anak nang Dios, na yagadumdum na way asoy nang dogo ni Jesus na pyapatutud antak kita makadorod sang Dios. Nangaon yaan na dogo yang yakalingat sang kanaan sara toyo adoon pyagdiliyan da naan. Yang imo naan na maynaan, yagasodi sang Balaan na Espirito na yagapakatigam kanatu sang tabang nang Dios. 30 Yatigam kita na dagdagu yang silot sang otaw na gaimo sang maynaan kay yatigam kita sang Dios na yagalaong kadini, “Ako yang magasilot sang otaw, ako yang mabarus sang maat na imo nilan.” Arag syosolat na isilotan nang Dios yang kanaan manga otaw. 31 Kay yang Dios na Lyomabi yang magasilot sang otaw na yosopak kanaan wakaw laban makaallukalluk yaan na silot.
32 Wakaw mangagad kita abay sang Dios. Kaundi mayo yang nangaon nong baya pa kamo na yatigam bain kang Jesus. Maski yabay kamo lasayun yabay kamo magtigkul, wa kamo obotawan sang kamayo pagtoo. 33 Dyadadag kamo nilan, syosodi kamo nilan asang pagkadaigan nang otaw. Yamaundug kamo na gatanaw kamo sang kamayo manga upud na tomotoo na dyadadag, atabangan garo mayo toyo di kamo makaimo. 34 Yamallaat kamo sang arag kamo tomotoo na pipiriso, pyagakadtowan mayo silan, tyatabangan mayo. Yanagtigkul kamo arag na yagawan kamo nang manga otaw sang kamayo manga butang. Gauma kamo kay yatigam kamo na kamo yang gapanmo sang madyaw na manga panalangin na labaw pa sang manga butang asining donya. Di amawara yaan na pyanmowan mayo. 35 Wakaw ayaw kamo magkalluk, kanarig kamo abay sang Dios maski nanang madatung kamayo, kay laban madyaw yang barus kamayo nang Dios. 36 Aw karisudan kamo, pagtigkul kamo antak mayo matoman yang pagbuut nang Dios, kayan amadawat mayo yang syasaad kamayo nang Dios. 37 Abay kita magtagad, di kita amaomo, kay aon syosolat kadini na yagalaong, “Dili madogay madatung da yang tyatagadan ta, di amaangga. 38 Kariko nang otaw na sakop nang Dios maynaan yang paagi kanilan, na abay silan somarig sang Dios maski akarisudan silan. Kay aw malluk silan kayan yagtangku sang pagpangagad sang Dios buku da silan nang madyaw nang Dios.” Yaan yang syosolat kadini. 39 Awgaid buku kita nang maynang kadaygan na yamalluk kayan yagtangku sang pagpangagad sang Dios, wakaw isilotan silan disang atoron. Kita yang manga otaw na yabay somarig sang Dios antak makadawat sang tabang na syasaad nang Dios.