11
Yang Pagtoo
Aw yamanarig kita sang Dios, yotoo kita na tinuud na amatoman yang kariko nang syasaad nang Dios kanatu. Maski yang wa pa akaimo tyotoowan ta na tinuud amaimo, kay yamanarig kita sang pyagalaong nang Dios. Aon manga kamonaan ta na otaw nang Dios, madyaw silan nang Dios kay yamanarig silan kanaan. Tungud sang kanatu pagkanarig sang Dios, yatigam kita na yamaimo kadini yang karibotan pinaagi gaid sang sorit nang Dios. Kariko nang inimo naan na kikita ta adoon, yamangkaimo yaan na way kikita na pyagasikunan.
Tungud sang pagkanarig ni Abel sang Dios yaatag naan sang Dios yang madyaw na pagatag, madyaw pa sang pagatag ni Kain. Yamanarig si Abel sang Dios, kayan pyakatigam nang Dios na madyaw naan si Abel, wakaw dyadawat naan yang pagatag ni Abel. Maski dogay da na yamatay si Abel yabay yaan magindo kanatu pinaagi sang kanaan pagkanarig sang Dios. Si Enok arag yamanarig sang Dios wakaw wa yaan akamatay, dyadara yaan adto sang Dios. Yaanap nilan yaan, toyo wa da nilan ikitaa kay kyamang da nang Dios. Syosolat kadini na kaba aani pa si Enok sang donya, madyaw yaan nang Dios. Aw di kita somarig sang Dios di kita makaontol kanaan. Yani gaid yang paagi na makadorod kita sang Dios, motoo kita na matungtung aon Dios. Arag motoo kita na abarusan nang Dios nang madyaw yang otaw na gosto matigam kanaan. Si Noe arag yamanarig sang Dios. Nang pagkarag nang Dios kang Noe na aon madatung na silot sang manga otaw, yotoo si Noe. Yotoo yaan sang pyagalaong nang Dios maski wa naan ikitaa yang pyagalaong nang Dios. Wakaw yiimo ni Noe yang sakayanan na arka antak dili yaan aw yang kanaan sakop marumus. Yang pagimo ni Noe sang arka yaan yang pagpakatigam naan sang manga otaw na yamanarig yaan sang pyagalaong nang Dios. Pyapakatigam naan arag na isilotan nang Dios yang wa otoo kanaan. Kay yamanarig yaan sang Dios, wakaw dyadawat nang Dios si Noe na madyaw naan na otaw.
Kay yamanarig si Abraham sang pyagalaong nang Dios kanaan, wakaw yangagad yaan sang sogo nang Dios na pyapakadto yaan sang banwa na syasaad nang Dios na itingunun naan paguyaan. Maski wa yaan akatigam sang adatungan na banwa, yadayon yaan manaw disang kanaan banwa. Yabay yaan somarig sang Dios. Pagdatung naan saan na banwa na syasaad kanaan nang Dios wa yaan magabaray, yagaid naan pagbarinbarinin yang kanaan pyagauyaan na tolda. Si Isaak aw si Jakob mayn da naan yang paguya nilan disaan na banwa. Maski arag silan syasaadan nang Dios, yabay silan maguya disaan maynang buku nang kanilan banwa, yabay silan magtagad sang pagkatoman nang saad nang Dios na aatag naan kanilan yaan na banwa. 10 Mayn da naan yang paguya ni Abraham kay yagatagad yaan sang allaw na akadto naan sang syodad na di amasapad. Yang Dios yang yagaimo saan na syodad. 11 Si Sarai na asawa ni Abraham, maski boyag da yanganak pa kay yamanarig yaan sang Dios. Yatigam yaan na yang Dios kanarigan, otomanun naan yang saad naan kanilan na manganak silan. 12 Maski di da makapanganak si Abraham kay matadung da, tungud sang pagkanarig naan sang pyagalaong nang Dios, yanganak yaan kayan kyaaronan yaan nang madaig na sompaw. Yang kadaig nang kanaan sompaw maynang bitoon aglangit aw maynang bowangin disang baybayun.
13 Yaan na manga otaw, matag yangkamatay yabay somarig sang Dios. Yamatay silan na wa pa makadawat sang kariko nang syasaad kanilan nang Dios. Pinaagi sang pagkanarig nilan, maynang kikita nilan yang syasaad kanilan na banwa, wakaw gapasalamat silan sang Dios. Yanaguma silan na matungtung yang saad nang Dios kanilan. Yatigam silan na yaning donya buku nang tinuud na paguya nilan, yagaid silan disini magsagna. 14 Yang manga otaw na yagalaong na yaning donya buku nang tinuud na paguya nilan yagaanap sang banwa na gosto nilan na itingunun nilan paguyaan. 15 Aw gosto nilan mori sang pyapanawan nilan na banwa, makaori silan, 16 toyo di da silan omori kay laban madyaw nilan na magauya silan diglangit kay laban madyaw pa yaan sang paguya disining donya. Kay yabay silan somarig sang Dios, wakaw madyaw nang Dios na magalaong silan na yaan yang kanilan Dios, yaandaman naan silan nang syodad na kanilan pagauyaan.
17-18 Syasaad nang Dios kang Abraham na atagan yaan nang anak na akaaronan nang madaig na sompaw. Si Isaak yang anak naan na syasaad nang Dios. Awgaid yaayo nang Dios kang Abraham na apatayun si Isaak, itong pagaatag. Titigi nang Dios si Abraham daw somarig yaan abay daw dili. Laban yamanarig si Abraham sang Dios wakaw maski sambook da yang kanaan anak, aatag da naan sang Dios, apatayun da naan. 19 Dumdum naan na maski apatayun naan si Isaak, oboiin yaan oman nang Dios. Tungud kay patayunun da ni Abraham si Isaak, wakaw maynang yamatay da yaan na pyapagboi gaid oman nang Dios. 20 Si Isaak arag yamanarig sang Dios, wakaw kaba gaampo yaan tungud sang kanaan manga anak na si Jakob aw si Esau, yagalaong yaan kanilan na amatoman yang syasaad nang Dios kanilan. 21 Si Jakob arag yamanarig sang Dios na otomanun nang Dios yang kanaan saad, wakaw nang agput da yaan matay, yagalaong yaan sang kanaan manga ompo na anak ni Jose, laong, “Atabangan kamo nang Dios.” Kaba yagaampo yaan yanokod yaan nang kanaan bangka. 22 Si Jose arag yamanarig sang Dios. Nang agput da mogto yang kanaan ginawa, yagalaong yaan sang taga Israel, laong, “Aw domatung yang allaw na mapanaw da kamo dini Egipto, daraun mayo yang kanak pusa, lubungan mayo adto sang banwa na aatag nang Dios kanatu.”
23 Yang taganak ni Moises yamanarig sang Dios wakaw pagkawtaw ni Moises tagoon nilan surud nang torom boran kay madyaw na isu, marabo. Wa silan akalluk nang ari nang Egipto na gabutang sang balaod na kariko nang amawtaw na usug apatayun. 24 Si Moises arag yamanarig sang Dios wakaw pagkadakora naan, maat da naan yang kabutang naan na pyanganak yaan nang anak nang ari nang Egipto na si Paraon. Pyapanawan naan yang madyaw na kabutang naan, 25 kay gosto naan na mapagdogpo sang manga taga Israel na sakop nang Dios, maski akarisudan yaan mayn nilan. Madyaw pa naan yang magalisud yaan di dugsa sang magaimo sang maat nang Dios, maski makapaguma sang ginawa naan nang dagawdagaw. 26 Yagadumdum si Moises na maski osodiin yaan tungud sang pagkanarig naan kang Kristo na Pinili nang Dios madyaw naan. Yagalaong si Moises na madyaw pa naan yang osodiin yaan, madyaw pa sang magapanmo sang mangkadyaw na manga butang nang taga Egipto. Yatigam si Moises saan kay yaan yang gosto naan yang madyaw na pagatag nang Dios kanaan. 27 Kay yamanarig si Moises sang Dios, wakaw yapanaw yaan disang banwa na Egipto. Maski yamadaman yang ari, wa akalluk si Moises. Yabay si Moises mangagad sang pagbuut nang Dios, maynang kikita naan yang Dios na yamagad kanaan. 28 Kay yamanarig yaan sang Dios, kariko nang pyagalaong nang Dios pyangagdan ni Moises. Gaindo yaan sang manga taga Israel na magapatay sang karnero na adamag yang dogo disang apit nang tatakup antak labayan silan nang taga langit na magpapatay sang manga panganay na usug disang Egipto.
29 Yang taga Israel arag yamangkanarig sang Dios wakaw yakataripag silan sang dagat na pyagangaranan nang Mapora na Dagat, yagakiyas yang dagat kayan yagi nilan yang pyagkiyasan nang dagat. Awgaid yamabos marumus yang taga Egipto na garopog kanilan na yitigi magi sang yaagi nilan. 30 Tungud sang pagkanarig nang taga Israel sang Dios yamaranas yang makagwas na arad na bato nang syodad na Jeriko na pyagauyaan nang pagbono nilan. Allawallaw yilibot silan sang syodad kayan nang kapitong allaw na paglibot nilan, yaranas da yang arad na bato. 31 Si Rahab na taga Jeriko, maski maat yang dungug na bobay, yagatayod yaan sang taga Israel na yaniid sang kanaan banwa. Tungud sang pagkanarig ni Rahab sang Dios wa yaan apataya nang pagpatay nang taga Israel sang maguya disaan na banwa na wa mangagad sang sorit nang Dios.
32 Madaig pa yang kamonaan ta na yamanarig sang Dios. Di da ak makasakat magsolat sang imo ni Gideon, Barak, Samson, Jepte, Dabid aw si Samuel aw yang manga propeta nang Dios na magbabatok sang kanaan sorit. 33 Kariko nilan yamanarig sang Dios, wakaw aw yapaggira silan sang kadaygan na manga banwa silan yang yadaug. Madyaw yang pagdomara nilan sang kanilan sakop. Yaningug yang Dios sang kanilan manga pagampo, tyotoman naan yang saad naan kanilan. Tyatagapan silan nang Dios disang pyagauyaan nang manga liyon antak di silan kaanun nang liyon. 34 Arag aon manga otaw na tyatabangan nang Dios na yagapatay sang dagdagu na sonog. Aon arag otaw na agput da garo tibasun nang buku nang tomotoo toyo wa asaota. Aon yamarutuy na yatagan nang Dios nang kusug. Aon disang gira laban maisug kay tyatabangan nang Dios. Dyadaug nilan yang yosorong kanilan, maski madaig yang yosorong, pyapadaragan nilan. 35 Aon manga bobay na kyakamatayan, awgaid byoboi nang Dios yang yamatay kay yamanarig yang bobay sang Dios.
Awgaid aon kadadaygan nilan na yamanarig sang Dios na yamatay nang bonog, pyapakuduran nang buku nang tomotoo. Pyaparabi nilan yang amatay silan, dili silan sang oboroyan silan na papagtangkuun da sang pagkanarig sang Dios. Yatigam silan na maski amatay silan madatung yang allaw na oboiin silan nang Dios kayan laban madyaw da yang kanilan kabutang. 36 Aon kadadaygan nilan na yagatigkul sang paglasay nang buku nang tomotoo, syosodi silan disang pagkadaigan. Pyangkapariyan yang lawas nilan nang paglabut. Byabakos silan nang kadina disang pirisowan. 37 Aon dyodonag nang bato kayan yamatay. Aon gyagabas yang awak, yootod, aon titibas kayan yamatay. Madaig yang yamaadag na yapanaw sang kanilan baray kayan maski diin da silan yakapaguya, yandagom silan nang paris nang karnero aw paris nang kambing, kay way kanilan sapot. Wa day kanilan manga butang, lyoropigan silan nang buku nang tomotoo, laban maat yang iimo kanilan nang manga otaw. 38 Yabay silan maglonos asang kabutayan aw asang banwa na way maguya. Yagauya silan asang manga gikub. Laban mangkadyaw yang batasan nilan na manga otaw, toyo buku silan nang madyaw nang manga otaw na buku nang tomotoo, lyoropigan silan. Awgaid way gyotawan disining donya na makagaon kanilan. 39 Kariko nilan madyaw nang Dios kay yamanarig silan kanaan, toyo yamatay silan na wa pa akatoman yang saad nang Dios kanilan. 40 Kay anay da yaandam nang Dios kanatu yang paagi na laban madyaw, na agaw nilan madawat yang madyaw na barus naan, kita yang inagad nilan domawat.