12
Yang Dios na Kanatu Ama
Wakaw kay yatigam da kita kanilan na yabay somarig sang Dios maski laban kyakarisudan, arag kita mapakaasub, mangagad sang pagbuut kanatu nang Dios. Magasiling kita nang yagakais na wa magadara nang makabugat kanilan, wa mandagom nang maaba na dagom na makasakbot kanilan, wakaw ayawan ta yang kariko nang maat na imo na kyakabaragan ta aw yang imo na makaurang sang pagpangagad sang Dios. Si Jesus yang abay ta kaundan na yabay manarig sang Dios nong aani pa yaan sang donya. Yaan yang pagasilingan ta, yaan yang gaindo kanatu sang pagtoo sang Dios. Yagatigkul yaan sang pagkamatay naan disang koros kay yatigam yaan sang madatung kanaan na kasaya, wa naan ubutangan sang ginawa naan yang makaarigarig na pagkamatay naan. Adoon yagingkod da yaan sang ingkodanan na asang apit karinto nang trono nang Dios.
Aw karisudan kamo dumduma mayo si Jesus na maski lyarasay nilan yabay gaid yaan magtigkul. Dumduma mayo yaan antak di kamo mosos, aw antak di kamo magtangku sang pagpangagad mayo sang Dios. Si Jesus gapatutud sang kanaan dogo, toyo kamo, wa pay pyapatay digkamayo nang manga otaw na yagaimo sang maat. Kyaringawan da koraw mayo yang pyagalaong nang Dios kanatu na kanaan manga anak. Yagaindo yang Dios, laong, “Kay manga anak ko, aw pakarisudan ko kamo kaundi yang kyakaponowan nang pagpakarisud ko kamayo antak mayo katigaman. Ayaw kamo magkaomo aw magindo ako kamayo aw yakasara kamo. Aw pakarisudan ko kamo abay kamo kanarig kanak. Kay pyapakarisudan ko yang kanak manga anak na yamasakop ko antak matigam silan magimo sang madyaw ko. Pyagadamanan ko yang kariko nilan na yamasakop ko antak di da silan magimo sang maat.” Yaan yang pyagalaong nang Dios kanatu na kanaan manga anak. Wakaw pagtigkul sang kariko nang pagpakarisud nang Dios na madatung kamayo kay yaan na karisud, pagindo nang Dios kamayo na kanaan manga anak. Way anak na di akastigoon nang kanaan ama antak makadumdum yaan magimo nang madyaw. Aw yang manga anak nang Dios, arag man akastigoon. Aw wa kamo akastigowa nang Dios, agaw maynaan buku kamo nang kanaan anak, yagaid kamo makun na sakop kamo naan, toyo buku nang matungtung. Aw kyakastigo kita nang ama ta disining donya, yamasip kita kanilan aw taoda ta silan. Labi pa na amasip kita aw pagtaod sang kanatu Ama diglangit antak maboi kita nang madyaw. 10 Yaning kanatu ama disining donya gakastigo kanatu nang isu pa kita aw wa kita mangagad sang pagindo na madyaw, ayn nang kyakatigaman nilan na paagi pagkastigo. Awgaid yang Dios, podo madyaw yang kanaan kastigo kanatu, kay pyagaindo kita naan antak makapangagad kita nang kanaan pagkamadyaw. 11 Kariko nang kastigo nang Dios kanatu, marisud, way makapaguma na kastigo, toyo aw masip kita sang kastigo nang Dios kanatu, kayan yatigam kita magimo sang madyaw naan, amadigun da yang kanatu pagtoo.
Yang manga Tambag aw yang Pagkarag
12 Wakaw pakadiguna yang pagtoo mayo, abaya mayo tigkuri maski nanang madatung kamayo. 13 Pamutlug kamo pagtoman sang madyaw na paagi antak magsiling kamayo yang manga otaw na wa pa abay akatagtaga, kayan matagtaga ra silan, di da silan makasoway sang madyaw na paagi. 14 Pamakoti mayo arilii yang kasamok antak marinaw yang kamayo paguya. Pamakoti mayo imowa yang madyaw nang Dios kay yang wa magaimo sang madyaw nang Dios di mikita sang Dios. 15 Panagkido kamo, dumduma mayo yang manga imo digkamayo na manga tomotoo, daw aon otaw na wa adawat sang tabang na syasaad nang Dios kanatu na makadigun sang pagtoo ta. Panagkido kamo daw aon otaw na magaimo sang maat na akapaggaonon mayo kayan yagkadaig kamo na di da makadorod sang Dios kay yakasara. 16 Panagkido kamo daw aon magkabanyaga digkamayo. Panagkido kamo daw aon di da abay motoo sang Dios mayn ni Esau kadini. Si Esau yang panganay na anak ni Isaak, yaan yang aon katungud pagdawat sang panalangin nang Dios na aatag sang panganay na anak. Toyo yaatag ni Esau yaan na katungud kang Jakob, pyagaballin naan sang kanun ni Jakob. 17 Yatigam kamo na wa akadogay gosto ra ni Esau na madawat saan na panalangin, awgaid maski yagadaraw yaan na gasusul, di da amaoman yang kanaan imo, di da makabarik yang kanaan katungud pagkapanganay.
18 Kamo, yang pagsimba mayo sang Dios buku nang maynang pagsimba nang manga taga Israel kadini. Yamatobang silan adto sang Dios, yatanaw sang butay na Sinai, maawatawat silan sang butay. Kikita nilan na yamallaga yang butay aw mangitngit maynang gabi durug yabagyo. 19 Yudungug silan sang bodyong disang butay aw yang tingug nang Dios. Laban silan yamalluk nang tingug wakaw yagalaong silan kang Moises na di da silan apadunggun sang tingug. 20 Yamalluk silan daw wa silan makaontol sang gasorit kay baya pa magindo kanilan yang gasorit na maski sining mopoti sang butay, maski ayup, odonagun nang bato antak matay kay laban balaan yang pyagauyaan nang Dios. 21 Yang kikita nilan disaan makaallukalluk. Maski si Moises yagalaong na tyatakigan yaan nang pagkalluk naan. 22 Di mayo akaagiyan sang pagsimba mayo sang Dios yang kyakaagiyan nilan na makaalluk. Kamo, maynang yamatobang sang trono nang Dios diglangit na pyagangaranan nang butay na Sion. Yang Dios na di magkamatay yang dyodorodan mayo. Aw yang syodad nang Dios na Jerusalem diglangit yang dyodorodan mayo. Yanagkatipon disaan yang pilang mararan na tagalangit na sogwanun nang Dios na yagabantog sang Dios. 23 Arag yamagad kamo simimba nang kariko nang manga anak nang Dios. Kariko nang manga aran nilan yabos da solat diglangit. Yodorod kamo sang Dios na magookom sang kariko. Arag asaan yang kallowa nang yamangkamatay na pyasaylo ra nang Dios sang sara nilan, pollayon da silan madyaw nang Dios. 24 Yodorod kamo kang Jesus na yagaandam kanatu nang bago na paagi nang pagsimba sang Dios. Kay yang dogo ni Jesus na pyapatutud naan disang koros yaan yang pyagalingat sang kanatu sara. Yang paagi nang dogo ni Jesus laban madyaw pa sang dogo ni Abel, kay tungud sang dogo ni Jesus na maynang wiwitik kanatu makadorod da kita sang Dios.
25 Wakaw managkido kamo, abay kamo paningug sang Dios na yagaindo kamayo. Silan kadini na way gosto maningug sang pyagalaong nang Dios disining donya, sisilotan, wa silan makagawas sang pagsilot kanilan. Kita adoon, arag di kita makagawas sang silot aw abay kita somopak sang Dios aglangit na yagaindo kanatu. 26 Kadini na yapagbaraw yang Dios sang taga Israel, yagakagayonggayong yang donya nang kanaan tingug. Adoon syasaad nang Dios na misan koman gayongon naan yang donya, uupud arag yang langit gayongon. 27 Yagalaong yaan sang maynaan kay panglingatun naan yang kariko nang dadaan na manga inimo. Yang di agayongon yaan yang amaibilin. 28 Kita yang kasakopan na di agayongon. Wakaw amapanumdum kita sang Dios, misimba kita kanaan nang paagi na madyaw naan, na masanggang kita kanaan kay makagagaom yaan. 29 Kay yang kanatu Dios maynang atoron na makasonog sang kariko.