13
Omonnono Kita antak Kaontoran yang Dios
Kamo na manga tomotoo kang Kristo, abay kamo panagilugun. Aw aon domatung sang kamayo baray na manga tomotoo, papanika mayo maski wa mayo ikilaraa, dadyawa mayo tayoda. Aon manga otaw na yatayod sang yadatung kanilan, wa silan akatigam na yang tyatayod nilan manga tagalangit na sogwanun nang Dios. Kaundi yang karomonan mayo na yamapiriso, sokodan sang ginawa mo aw ikaw yang yapiriso aw dumduma yang karisud nilan wakaw abaya silan tabangi. Aw yang lyoropigan, abaya tabangi maynang arag abatiin nang ginawa mo yang kanilan karisud. Kariko mayo, ayaw kamo magpakaringaw na yang panagtukud nang magasawa madyaw wakaw pagataodon. Usug aw bobay kamayo, ayaw kamo managipid aw buku kamo nang magasawa. Kay yang bobay aw usug na yanagipid na buku nang magasawa, isilotan nang Dios. Ayaw mayo pagbutangan sang ginawa mayo yang sapi na yaan yang abay mayo dumdumun. Ayn nang yaatag kamayo nang Dios na kabutang mayo toman da mayo, panaguma kamo, kay galaong yang Dios na atabangan kita naan, di kita naan ayawan. Wakaw di kita magadowadowa, laban kita amanarig kay yatigam kita na yang Dios yang tomatabang kanatu. Di da kita amalluk nang imo kanatu nang arag kita otaw kay way otaw na makapagwaring kanatu aw di togotan nang Dios.
Tanawa yang manga pangoro mayo nangaon na yagabatok kamayo nang sorit nang Dios. Tanawa mayo yang imo nilan aw yang pagkamatay nilan na yabay somarig sang Dios. Silan yang paggaoni mayo antak madigun yang pagtoo mayo. Yang kanilan kyakanarigan si Jesu Kristo. Anay da sang pagpono aw nang way kataposan di yaan amaparin, abay yaan tomabang sang kanaan manga otaw. Wakaw managkido kamo daw kamo makapangagad sang buku nang matungtung na manga pagindo. Yaan yang makadigun sang pagtoo natu yang pagtabang nang Dios, buku nang pagpangagad sang pagindo bain sang pagkaan daw nanang di akaanun aw daw nanang madyaw kaanun. Wa makatabang yaan na pagindo sang yangagad saan. 10 Kita, yang kanatu kyakanarigan yang pagtobos ni Kristo kanatu pinaagi sang kamatayun naan. Awgaid yang manga otaw na yabay somarig sang dadaan na paagi sang pagsimba laban sa di silan amatobos ni Kristo. 11 Yang manga magampoway yusurud sang balaan na ampowanan sang Dios na gadara nang dogo nang ayup na pyapatay nilan tungud sang sara nang otaw. Toyo yang lawas nang ayup na pyapatay syosonog nilan aglogwa nang banwa na pyagauyaan nilan. 12 Maynaan arag si Jesus. Aadto logwa nang syodad yaan apataya disang koros antak pasayloon kita sang kanatu sara pinaagi sang kanaan dogo na yututud. 13 Wakaw amanarig kita kang Kristo maski osodiin kita sang kanatu pagtoo maynang pagsopak nilan kang Jesus. 14 Manga lomarabay gaid kita disining donya, wakaw abay ta dumdumun yang banwa nang Dios na akadtowan ta. 15 Wakaw adoon abantogon ta abay yang Dios. Yang pagbantog kanaan yang itong pagatag ta kanaan. Apasalamatan ta yaan abay kay makadorod kita sang Dios kay yagapakamatay si Jesus tungud kanatu. 16 Ayaw kamo magpakaringaw na kinaanglan amarugun kamo sang kadaygan. Pagtinabangay kamo, amatag sang yamaukud yang aon. Yaan na imo yang madyaw nang Dios, mayn yaan nang laban madyaw na pagatag sang Dios.
17 Pangagdi mayo na manga tomotoo yang manga pangoro mayo na yagaindo kamayo. Imowa mayo yang apaimo nilan kamayo, kay silan yang gatagap kamayo antak madigun yang pagtoo mayo, amatobang silan sang Dios tungud sang pagdomara nilan sang manga tomotoo daw madyaw daw buku. Wakaw pangagdi silan mayo antak managuma silan sang kanilan pagdomara kamayo. Aw di kamo mangagad sang pagindo nilan, marisud kanilan, aw kamo oman dili akatabangan.
18 Kami na gaindo kamayo, abaya mayo ampowan sang Dios. Yatigam kami na way imo nami adoon na buku nang madyaw nang Dios kay gosto nami na abay nami imoon yang madyaw. 19 Laban ko gosto na aampo mayo ako abay sang Dios antak ak mallug makabarik adto kamayo.
Yang Pagampo
20-21 Yang Dios yang tomatabang kanatu, wakaw way kaundug natu. Yoman naan boiin si Jesus Kristo na pyapatay. Si Jesus yang makagagaom na tomatagap kanatu na manga kasakopan naan kay gapatutud yaan sang kanaan dogo disang koros tungud kanatu. Yang dogo naan yang tarigpono sang bago na paagi sang pagsimba sang Dios. Di amaparin yaan na paagi. Gaampo ako sang Dios na atabangan kamo naan antak matoman mayo yang kanaan pagbuut. Pagabayaan kita naan antak kita magimo sang madyaw naan pinaagi sang gaom ni Jesus. Si Jesu Kristo yang abantogon ta nang way kataposan. Amen.
Yang Pagpanabi
22 Kay manga karomonan ko, gosto ko tomabang kamayo antak madigun yang pagkanarig mayo sang Dios, wakaw paninggi mayo yaning pyagaindo ko kamayo disining solat, buku nang maaba yani na solat. 23 Aon batok ko kamayo na makapaguma kamayo adoon. Si Timoteo na pipiriso na gabatok sang sorit nang Dios, byoroyan da. Pagaagad ko yaan adto kamayo aw domatung yaan adi nang wa pa ak apanaw. 24 Kariko nang pangoro digkamayo aw manga tomotoo, paglaonga na yamaawung kami kanilan, wa nami silan akaringawi. Yang manga tomotoo ani na taga Italia arag yanaglaong saan kamayo. 25 Atagapan kamo kariko nang Dios. Amen.