10
Ia ifavariba ko akaghoriba bagh gan ia ua iregham
+Nan adarasi, ia kamaghɨn foghasa kɨ ifonge. Mosesɨn dughiamɨn, en ovaviba bar ghuariar God tuavimɨn men akakazimɨn apengan iti. Ezɨ me bar deravɨra Retsin Dɨpam abigha ghue. Egha me bar ghuariam ko ongarimɨn rurim ini, ezɨ rurir kam me gamizɨma, me Mosesɨn gɨn aruir gumazamizibar otifi. +Egha me bar moghɨra dagher God me ganɨngiziba ame. +Egha me bar moghɨra dɨpar God me ganɨngiziba ame. God dagɨar me ko aruim gamizɨma, ezɨ dɨpam an ikegha otivaghirima, me aneme. Ezɨ dagɨar kam, a Krais uabɨ.* +Ezɨ God gumazamizir kabar avɨriba, men arazibagh ifongezir puvatɨ. Kamaghɨn, God me mɨsuagharigha, men kuaba pura tintinimɨn danganir dɨpaba puvatɨzimɨn pura da kavamangi.
+Ezɨ arazir me amizir kaba, da mati nedaziba, e dar ganigh ua men mɨn bizir kuraba bagh naviba dɨkavan kogham. +Ia marvir guabar ziaba fan markɨ, mati men marazi amizɨ moghɨn. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Me apiagha dagheba ko dɨpaba amegha, gɨn dɨkavigha ghua ighiar kurabagh ami.” +E gumazamiziba uari bakɨava akuir arazim damuan kogham, mati men marazi amizɨ moghɨn. Ia fo, dughiar vamɨran, men 23,000ɨn gumazamiziba ariaghɨre. +E Krais bizitam damusɨ a gakaghonan kogham, mati men marazi amizɨ, kuruzir kuraba me givima me ariaghɨre. 10 +Egh ia God gimoman markɨ, mati men marazi amizɨ, Ovevemɨn Ensel iza me mɨsoghezɨ me ariaghɨre.
11 +Bizir me batozir kabanagh, da mati nedaziba, eghtɨ gumazir igharaziba dar ganam. God kamaghɨn ifonge, a nɨghnɨzim e datɨrɨghɨn itir gumaziba danightɨ, e deraghvɨra uari bagh ganam. Kamaghɨn amizɨ, gumaziba fomɨra eghaghanir kaba Godɨn Akɨnafarimɨn e bagha da osiri. Dughiar e itir kam, kar nguazim gɨvamim dughiar abuananam.
12 Kamaghɨn, gumazitam suam, kɨ tugha gavgafi, a deragh gan, egh iran markɨ. 13 +Osɨmtɨzir ia bativiba, da osɨmtɨzir kabanagh da gumaziba bar me batifi. Ezɨ God uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn ghua, egh osɨmtɨzir ian gavgavibagh afirazɨ tam ateghtɨ, a ia batoghan kogham. Osɨmtɨziba ia batoghtɨ, God ian akuraghsɨ tuavim damigham. Tuavir kam kamakɨn: a ia damightɨ, ia tuivigh gavgavigham, eghtɨ osɨmtɨzir kam ia abɨraghan kogham.
E God ko marvir guam vɨrara aningɨn ziaba fan kogham
14 +Kamaghɨn, nan namakaba, ia marvir guabar ziaba fer arazimɨn saghon ikɨ. 15 Ia fofoziba iti, kamaghɨn kɨ ia mɨgei. Ia uari nan akaba tuisɨgh. 16 +Itarir kam Godɨn bizir aghuiba an iti, ezɨ e a bagha God mɨnabi, egha e an wainɨn dɨpam apir dughiamɨn an e gamima, e bar moghɨra uari inigha Kraisɨn ghuzimɨn posi. Ezɨ bretɨn e bɨzir kam, e anepir dughiamɨn, an e gamima, e bar moghɨra uari inigha Kraisɨn nivafɨzimɨn posi. 17 +Bretɨn rubuzir vamɨra iti, ezɨ e bar moghɨra uari inigha bretɨn rubuzir kamnaghram api, kamaghɨn e gumazamizir avɨriba, e nivafɨzir vamɨra iti.
18 +Ia Israelbar arazim ginɨghnɨgh. Me alta gisɨn tuezir asɨziba apir dughiamɨn, me uari inigha ofa God ganɨdi.
19-20 Kɨ kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, asɨzir me isa ofan mɨn marvir guaba ganɨdiba, da bizir ekiam, o marvir guaba da bizir ekiaba. Puvatɨ, da pura biziba. Guizbangɨra, kɨ kamaghɨn mɨgei, bizir Godɨn ziam fer puvatɨzir darazi ofa gamiba, me da isa duar kuraba ganɨdi. Me God bagha ofa gamir puvatɨ. Egh ia uari inigh duar kuraba ko poghan, kɨ aghua. 21 +Ia Ekiamɨn itarim ko duar kurabar itarimning vɨraram aningɨn daman markɨ. Egh ia Ekiamɨn dagher dakozim ko duar kurabar dagher dakozimning vɨraram aningɨn daman markɨ.
22 +E ti Ekiam damightɨ, an navim ikuvigham? O, e ti ghaze, en gavgavim ekevegha, Ekiamɨn gavgavim gafiras? Bar puvatɨ!
E zurara Godɨn ziam fam
23 +Marazi ghaze, “God en amamangarɨgha ghaze, e biziba bar dar amuam.” Ezɨ e amir bizir maba deravɨra en akurvazir puvatɨ. Marazi ghaze, “God en amamangarɨgha ghaze, e biziba bar dar amuam.” Ezɨ e amir bizir maba, e Kraisɨn adarazi, gavgavim e ganɨdir puvatɨ. 24 +E uarira uarir akurvaghsɨ, nɨghnɨghan kogham. Puvatɨ, e igharaz darazir akurvaghsɨ nɨghnɨgham.
25 Asɨzir me maketɨn amadir manaba, ia dar amɨ. Ia navir averiamɨn nɨghnɨzir avɨribar amu, tintinimɨn azangsɨghan markɨ, a deragh o a ikufi. Puvatɨ. 26 +E fo, Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Nguazir kam ko an itir biziba bar, da bar moghɨra Ekiamɨn biziba.”
27 +Eghtɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir puvatɨzitam, ia ko damɨsɨ ia mɨkɨmtɨ, eghtɨ ia ifongegh, a ko mangɨ. Dagher manam a ia danightɨ, ia pura aneremam. Nɨ navir averiamɨn nɨghnɨzir avɨribar amu, pura tintinimɨn azangsɨghan markɨ egh suam, dagher kam deras, o a ikufi. 28 +Eghtɨ gumazitam ia mɨkɨm suam, “Dagher kaba, me da isa, marvir guabar ofa gami.” Eghtɨ ia gumazir ia mɨkemezim bagh nɨghnɨgh, egh daman markɨ. Ia ua paza damuan markɨ. 29 +Ia paza uarir amuasa, kɨ ia mɨgeir puvatɨ. Kɨ gumazir igharazir kamnagh mɨgei, A ua suam, ia pazav ami.
Eghtɨ gumazitam kamaghɨn azangsɨgham, tizim bagh kɨ gumazir igharazimɨn nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨva, bizir kɨ damuamim, kɨ a damuan kogham?§ 30 +Kɨ God mɨnabagh damɨtɨ, gumazir igharazitam tizim bagh mɨgɨrɨgɨar kurabar nan dagher kɨ God mɨnabazir kabav kɨmam?
31 +Kamaghɨn amizɨ, ia dagheba api, o ia dɨpaba api, o ia bizir igharazibagh ami, ia ziar ekiam God danɨngsɨ, bizir kaba bar dar amu. 32 +Ia Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba ko Kraisɨn adarazigh nɨghnɨghɨva, egh me damutɨ, me arazir kuramɨn iran markɨ. 33 +Kɨ amir arazibara, ia dar gɨn mangɨ. Kɨ kamagh sua, God gumazamiziba bar men akurvaghasa. Kamaghɨn, kɨ ifonge, kɨ amir araziba bar, da me damightɨ, me dagh ifuegham. Kɨ uabɨ uabɨn akurvaghasa amir puvatɨ, kɨ gumazir igharazibar akuravaghasa
+ 10:1 Kis 13:21-22, 14:22-29, Nam 9:18, Neh 9:12, Sng 78:13 + 10:3 Kis 16:35, Neh 9:15, 9:20, Sng 78:24 + 10:4 Sng 78:15 * 10:4 (10:4) Akɨnafarir Mosesɨn ingangarimɨn gun mɨgeiba, da mɨgɨrɨgɨar otevir pumuning iti, aning Israelba dɨpam dagɨamɨn a inizir arazim geghari. Mam, Kisim Bek 17:1-7ɨn iti, ezɨ mam Namba 21:1-13ɨn iti. Judabar marazi ghaze, mɨgɨrɨgɨar otevir kamning dagɨar vamɨram eghari. Dagɨar kam Israelbar gɨn danganir me aruiba bar dagh arui. + 10:5 Nam 14:16, 14:29-30, Sng 106:26, Hi 3:17, Ju 5 + 10:6 Nam 11:4, 11:34, Sng 106:14, 1 Ko 10:11 + 10:7 Kis 32:6, 1 Ko 10:14 + 10:8 Nam 25:1-18, Sng 106:29, MAA 2:14 + 10:9 Kis 17:2, 17:7, Nam 21:5-6, Lo 6:16 + 10:10 Kis 16:2, Nam 14:2, 14:29, 14:37, 16:41-49, 1 Sto 21:15, Hi 3:11, 3:17 + 10:11 Ro 15:4, 1 Ko 10:6, Fl 4:5, Hi 10:25, 10:37, 1 Pi 4:7, 1 Jo 2:18 + 10:13 Jer 29:11, 1 Ko 1:9, 2 Pi 2:9 + 10:14 2 Ko 6:17, 1 Jo 5:21 + 10:16 Mt 26:26-28, Mk 14:22-24, Lu 22:19-20, Ap 2:42, 2:46 + 10:17 Ro 12:5, 1 Ko 12:27, Ef 4:16 + 10:18 Wkp 7:6, 7:15 10:18 (10:18) Grighɨn akamɨn, vezɨn kam deragha mɨgɨrɨgɨam a bɨghizir puvatɨ. + 10:21 Lo 32:38, 2 Ko 6:15-16 + 10:22 Lo 32:21, Ese 22:14 + 10:23 1 Ko 6:12 + 10:24 Ro 15:1-2, 1 Ko 13:5, Fl 2:4, 2:21 10:25 (10:25) Dughiar mabar me asɨziba marvir guabar ofa gamua, egha gɨn da isa ghua maketɨn da amadi. Ezɨ Pol kamagh mɨgei, Kraisɨn adarazi maketɨn ivezir asɨzibagh nɨghnɨgh osɨman markɨ, egh suam, me dar amegh, egh me paza damigham. Puvatɨ. Me dar amam. + 10:26 Kis 19:5, Lo 10:14, Sng 24:1 + 10:27 Lu 10:8 + 10:28 1 Ko 8:7 + 10:29 Ro 14:16 § 10:29 (10:29) Grighɨn akam vezɨn kamɨn mɨgɨrɨgɨam deravɨra anebɨghazir puvatɨ. + 10:30 Ro 14:6, 1 Ti 4:3-4 + 10:31 Kl 3:17, 1 Pi 4:11 + 10:32 Ro 14:13, 1 Ko 8:13, 2 Ko 6:3, 1 Ti 3:5 + 10:33 Ro 15:2, 1 Ko 9:20-22, 10:24